نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان