نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري تجارت شاخصي كاردان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري تجارت شاخصي كاردان