نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كاردان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كاردان