نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق توسعه پست بانك
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق توسعه پست بانك