نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت كاريزما
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق با درآمد ثابت كاريزما