نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نيكوكاري دانشگاه الزهرا
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نيكوكاري دانشگاه الزهرا