نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق ذوب آهن نوويرا
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق ذوب آهن نوويرا