نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله امين تدبيرگران فردا
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله امين تدبيرگران فردا