نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سهم آشنا
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق سهم آشنا