نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك سپهر تدبيرگران
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك سپهر تدبيرگران