نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري توسعه اندوخته آينده
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري توسعه اندوخته آينده