نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله سپهر كاريزما
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله سپهر كاريزما