نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك توسعه ملي
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك توسعه ملي