نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق پيروزان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق پيروزان