نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اندوخته پايدار سپهر
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اندوخته پايدار سپهر