نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق لوتوس پارسيان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق لوتوس پارسيان