نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري نگين رفاه
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري نگين رفاه