نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق امین آشنا ایرانیان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق امین آشنا ایرانیان