نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بانك ايران زمين
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بانك ايران زمين