نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق يكم نيكوكاري آگاه
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق يكم نيكوكاري آگاه