نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق امين سامان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق امين سامان