نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نهال سرمايه ايرانيان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نهال سرمايه ايرانيان