نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري آتيه ملت
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري آتيه ملت