نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بانك دي
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بانك دي