نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق كارگزاري پارسيان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق كارگزاري پارسيان