نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق يكم كارگزاري بانك كشاورزي
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق يكم كارگزاري بانك كشاورزي