نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق شاخصي كارآفرين
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق شاخصي كارآفرين