نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك عقيق
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك عقيق