نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك نوين پايدار
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك نوين پايدار