نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق  مشترك آتيه نوين
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق  مشترك آتيه نوين