نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك نوانديشان 
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك نوانديشان