نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك فراز انديش نوين
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك فراز انديش نوين