نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بانك اقتصاد نوين
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بانك اقتصاد نوين