نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك آگاه
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك آگاه