نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك كارگزاري بانك ملي ايران
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك كارگزاري بانك ملي ايران