نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك كارگزاري كارآفرين
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك كارگزاري كارآفرين