درجه بندی عملکرد صندوق ها

در این بخش درجه بندی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری قابل مشاهده می باشد.

توجه داشته باشید :
* درجه بندی عملکرد صندوق ها در سه بازه زمانی 1 ساله، 3 ساله و 5 ساله مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته است.
* صندوق هایی که درجه بندی عملکرد آنها تعیین نشده است با مقدار "محاسبه نشده" مشخص شده اند.
* برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به «شیوه نامه درجه بندی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری» در سایت موسسه رتبه بندی اعتباری برهان مراجعه نمایید.
نام صندوقعملکرد 1 سالهعملکرد 3 سالهعملکرد 5 سالهتاریخ بروزرسانی
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
 مشترك آتيه نوين 3 3 3 1399/10/09
آرمان كارآفرين 5 4 4 1399/10/09
آواي سهام كيان 2 3 3 1399/10/09
اختصاصي بازارگردان تجارت ايرانيان اعتماد 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
اختصاصي بازارگرداني بانك سينا 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
اختصاصي بازارگرداني پست بانك ايران 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
اختصاصي بازارگرداني مپنا ايرانيان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
ارزش آفرين گلرنگ 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
ارزش آفرينان دي 3 3 4 1399/10/09
ارزش كاوان آينده 5 3 3 1399/10/09
ارمغان يكم ملل 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
اعتبار آفرين ايرانيان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
اعتبار سهام ايرانيان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
اعتماد ملل 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
افرا نماد پايدار 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
افق روشن بانك خاورميانه 3 3 3 1399/10/09
الماس كوروش 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
امين آشنا ايرانيان 4 5 5 1399/10/09
امين سامان 3 2 2 1399/10/09
اندوخته آميتيس 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
اندوخته پايدار سپهر 3 3 3 1399/10/09
انديشه خبرگان سهام 5 4 4 1399/10/09
با درآمد ثابت فيروزه آسيا 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
با درآمد ثابت كاريزما 4 4 4 1399/10/09
با درآمد ثابت كمند 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
باران كارگزاري بانك كشاورزي 5 5 5 1399/10/09
بازارگرداني صنعت مس 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
بازارگرداني گسترش صنعت دارو 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
بانك ايران زمين 3 3 3 1399/10/09
بانك دي 1 1 2 1399/10/09
بانك گردشگري 3 3 3 1399/10/09
پاداش سرمايه بهگزين 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
پاداش سرمايه پارس 2 1 2 1399/10/09
پارند پايدار سپهر 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
پشتوانه طلاي لوتوس 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
پيروزان 2 2 3 1399/10/09
پيشگامان سرمايه نوآفرين 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
تجربه ايرانيان 4 4 4 1399/10/09
توسعه پست بانك 4 3 2 1399/10/09
توسعه تعاون صبا 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
توسعه سرمايه نيكي 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
توسعه صادرات 4 3 2 1399/10/09
توسعه فراز اعتماد 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
ثروت آفرين پارسيان 2 2 2 1399/10/09
جسورانه رويش لوتوس 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
حكمت آشنا ايرانيان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
دوم اكسير فارابي 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
ذوب آهن نوويرا 3 5 5 1399/10/09
ره آورد آباد مسكن 3 3 3 1399/10/09
زرين پارسيان 3 4 4 1399/10/09
زمرد نو ويرا ذوب آهن 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
سپهر اول كارگزاري بانك صادرات 2 2 2 1399/10/09
سهم آشنا 1 2 2 1399/10/09
سينا 5 5 4 1399/10/09
شاخصي كارآفرين 3 2 2 1399/10/09
صندوق بازارگرداني اتحاد 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق بازارگرداني اختصاصي تدبيرگران فردا 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري آواي فرداي زاگرس 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان صبانيك 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آسمان زاگرس 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني امين 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توازن كوروش 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فولاد مباركه 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سينا بهگزين 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تامين 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كيان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گسترش نوويرا 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ملت 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ميزان داريك 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري اندوخته توسعه صادرات آرماني 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين تمدن 3 3 2 1399/10/09
صندوق سرمايه گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر 1 1 1 1399/10/09
صندوق سرمايه گذاري گوهر نفيس تمدن 5 5 4 1399/10/09
صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري حافظ 3 3 3 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري آتيه ملت 1 1 1 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري آرمان سپهر آشنا 1 2 3 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري آسمان آرماني سهام 5 5 5 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري آهنگ سهام كيان 3 2 1 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انصار 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان تدبير نقش جهان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر دانا 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني بهمن گستر 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه ملي 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني مفيد 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اعتبار سرمايه نو آفرين 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري افق ملت 4 3 3 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري امين انصار 3 3 2 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري امين ملت 2 2 2 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري امين يكم فردا 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت 1 1 2 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري اوج ملت 2 2 2 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت اميد انصار 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كاردان 1 2 2 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كوثر يكم 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان 2 2 2 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مشترك نوين نگر آسيا 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت نگين سامان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني اكسير سودا 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري بانك توسعه تعاون 2 3 4 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري تجارت شاخصي كاردان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري توسعه اندوخته آينده 4 4 4 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري توسعه ممتاز 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري ثابت حامي 2 2 2 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري ثابت نامي مفيد 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري ثروت هامرز 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه ستاره برتر 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه فيروزه 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يكم آرمان آتي 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يكم دانشگاه تهران 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري سهام بزرگ كاردان 4 4 3 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت 2 3 3 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه الماس بيمه دي 5 2 1 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه رفاه 3 4 5 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه يكم آويد 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان اميد 3 1 1 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه 3 4 5 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم 4 3 4 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك اميد توسعه 2 2 3 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك امين آويد 3 1 1 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك ايساتيس پوياي يزد 2 2 3 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بانك اقتصاد نوين 1 1 1 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پارس 1 1 1 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشتاز 4 4 4 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشرو 3 3 4 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك سبحان 1 1 1 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صبا 3 4 3 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صنعت و معدن 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كوثر 2 3 3 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس 2 2 2 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه مهر 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مبين سرمايه 3 3 4 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مدرسه كسب و كار صوفي رازي 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نويد انصار 2 4 3 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نيكوكاري نداي اميد 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم آبان 2 1 2 1399/10/09
صندوق سرمايه‌گذاري نگين رفاه 2 3 3 1399/10/09
طلاي سرخ نو ويرا 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله آتيه درخشان مس 4 4 4 1399/10/09
قابل معامله آرمان آتي كوثر 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله آواي معيار 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله ارزش آفرين بيدار 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله ارمغان ايرانيان 2 2 3 1399/10/09
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 2 3 3 1399/10/09
قابل معامله اعتماد داريك 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 2 2 1 1399/10/09
قابل معامله انديشه ورزان صبا تأمين 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله با درآمد ثابت تصميم 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله با درآمد ثابت كيان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله بذر اميد آفرين 3 3 3 1399/10/09
قابل معامله پالايشي يكم 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله توازن معيار 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله دارا الگوريتم 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله زرين كوروش 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله سپر سرمايه بيدار 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله سپهر انديشه نوين 5 4 3 1399/10/09
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله سپهر كاريزما 4 4 3 1399/10/09
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله فراز داريك 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله گنجينه آينده روشن 4 4 4 1399/10/09
قابل معامله هستي بخش آگاه 5 5 5 1399/10/09
قابل معامله واسطه گري مالي يكم 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
قابل معامله ياقوت آگاه 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
كارگزاري پارسيان 4 4 5 1399/10/09
گروه زعفران سحرخيز 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
گسترش فرداي ايرانيان 5 5 5 1399/10/09
لوتوس پارسيان 3 3 3 1399/10/09
مختلط كاريزما 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
مشترك آگاه 4 4 4 1399/10/09
مشترك افق 2 2 1 1399/10/09
مشترك افق كارگزاري بانك خاورميانه 3 4 4 1399/10/09
مشترك البرز 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
مشترك انديشه فردا 4 5 5 1399/10/09
مشترك بانك خاورميانه 3 3 4 1399/10/09
مشترك بانك مسكن 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
مشترك بورسيران 3 3 3 1399/10/09
مشترك پويا 3 2 2 1399/10/09
مشترك تدبيرگران فردا 4 3 3 1399/10/09
مشترك توسعه ملي 4 5 4 1399/10/09
مشترك دماسنج 2 3 2 1399/10/09
مشترك رشد سامان 1 3 3 1399/10/09
مشترك سپهر آتي 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
مشترك سپهر تدبيرگران 5 5 5 1399/10/09
مشترك صباي هدف 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
مشترك عقيق 4 4 3 1399/10/09
مشترك فراز انديش نوين 3 4 4 1399/10/09
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 3 3 3 1399/10/09
مشترك كارگزاري كارآفرين 4 4 4 1399/10/09
مشترك كاريزما 3 3 3 1399/10/09
مشترك كيمياي كاردان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
مشترك مانا الگوريتم 3 3 3 1399/10/09
مشترك نقش جهان 3 5 5 1399/10/09
مشترك نوانديشان  0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
مشترك نوين پايدار 2 2 2 1399/10/09
مشترك يكم ايرانيان 3 3 3 1399/10/09
مشترك يكم سامان 1 1 1 1399/10/09
ميعاد ايرانيان 3 2 3 1399/10/09
نهال سرمايه ايرانيان 3 4 4 1399/10/09
نيكوكاري ايتام بركت 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
نيكوكاري جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
نيكوكاري دانشگاه الزهرا 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
نيكوكاري دانشگاه تهران 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
نيكوكاري كشتي ورزش ملي ايران 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
نيكوكاري لوتوس رويان 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
نيكي گستران 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----
هميان سپهر 4 3 3 1399/10/09
يكم اكسير فارابي 1 2 2 1399/10/09
يكم كارگزاري بانك كشاورزي 3 3 3 1399/10/09
يكم نيكوكاري آگاه 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده 0 محاسبه نشده -----