برای دریافت تاریخچه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاري صندوق های سرمایه گذاری به پروفایل صندوق مراجعه کنید.
برای دسترسی به پروفایل صندوق بر روی نام صندوق در فهرست صندوق های سرمایه گذاری کلیک کنید.

تصویر 1 : راهنمای دریافت اکسل مربوطهارجاع به صفحه فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری