برای دریافت گزارش اکسل فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاري به صفحه فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری مراجعه کنید.

تصویر 1 : راهنمای دریافت اکسل مربوطهارجاع به صفحه فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری