رشد سود

در این بخش لیست شرکت‌هایی که سود واقعی آن‌ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می‌باشد.

نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
كنور 1401/03/0612   ماهه  سال 1400 2201181521
سدشت 1401/03/056   ماهه  سال 1401 759238219
بپيوند 1401/03/0512   ماهه  سال 1400 59136064
سپيد 1401/03/0412   ماهه  سال 1400 1044567351229643
خبهمن 1401/03/0412   ماهه  سال 1400 604(4)15200
ونفت 1401/03/0412   ماهه  سال 1400 2179284667
خشرق 1401/03/0412   ماهه  سال 1400 956180431
تشتاد 1401/03/0412   ماهه  سال 1400 5311382
دلر 1401/03/0412   ماهه  سال 1400 71873534103
فنوال 1401/03/0412   ماهه  سال 1400 3755245353
غپونه 1401/03/0412   ماهه  سال 1400 70250639
والبر 1401/03/0412   ماهه  سال 1400 63252421
خچرخش 1401/03/0312   ماهه  سال 1400 33733921
خنصير 1401/03/0312   ماهه  سال 1400 5895774662
تكنار 1401/03/0312   ماهه  سال 1400 954456109
سكرد 1401/03/026   ماهه  سال 1401 21351318
نمخمل 1401/03/0212   ماهه  سال 1400 613(287)314
وكار 1401/03/0212   ماهه  سال 1400 73(142)151
سيلام 1401/03/023   ماهه  سال 1401 15477100
قمرو 1401/03/029   ماهه  سال 1401 2134130064
غصينو 1401/03/0112   ماهه  سال 1400 35720571842193823
سهگمت 1401/03/013   ماهه  سال 1401 84744391
غگلستا 1401/03/0112   ماهه  سال 1400 68939674
فروسيل 1401/03/0112   ماهه  سال 1400 2899175166
آبادا 1401/03/0112   ماهه  سال 1400 57238847
كلوند 1401/02/3012   ماهه  سال 1400 2676198235
بالبر 1401/02/306   ماهه  سال 1401 32228613
خزر 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 4335321466930226
كقزوي 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 26711222158
سخوز 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 37362514844
مارون 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 199402916752
نمرينو 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 1611(115)1501
كصدف 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 2134(196)1189
كبافق 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 1247118957
فماك 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 55857879
دروز 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 786150424
خكاوه 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 462(980)147
فرآور 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 22971050119
دكيمي 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 26251204118
فافزا 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 2820143996
اروند 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 5440285491
فوكا 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 115565277
بوعلي 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 10770616775
خرينگ 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 137381469
قثابت 1401/02/299   ماهه  سال 1401 (6)(18)67
شفارا 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 17811062
شستان 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 11757
لكما 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 (67)(119)44
كلر 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 5287400032
نشار 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 4673367627
خموتور 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 52345116
دتماد 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 5824502616
غبهار 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 55250010
كگل 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 206519039
دشيمي 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 333531536
لطيف 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 417939755
شكبير 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 11508109785
شسپا 1401/02/2712   ماهه  سال 1400 2769418431403
وپسا 1401/02/2712   ماهه  سال 1400 30(2121)101
دجابر 1401/02/2712   ماهه  سال 1400 111770758
وتوكا 1401/02/2712   ماهه  سال 1400 9258685335
بجهرم 1401/02/2712   ماهه  سال 1400 1058228
ومهان 1401/02/2612   ماهه  سال 1400 327135142
خساپا 1401/02/2612   ماهه  سال 1400 (50)(295)83
فاسمين 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 80872009303
دارو 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 41261820127
قصفها 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 5498313975
كروي 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 6675412462
داراب 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 342536
غشان 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 2051936
نطرين 1401/02/2412   ماهه  سال 1400 29021237
غاذر 1401/02/2412   ماهه  سال 1400 112482736
كفرا 1401/02/2412   ماهه  سال 1400 2106164728
غشاذر 1401/02/2212   ماهه  سال 1400 297130128
فزر 1401/02/2112   ماهه  سال 1400 69071059552
سشرق 1401/02/216   ماهه  سال 1401 45425280
ثشاهد 1401/02/2112   ماهه  سال 1400 (701)(1670)58
كاسپين 1401/02/2112   ماهه  سال 1400 3103215444
تاصيكو 1401/02/2112   ماهه  سال 1400 (53)(87)39
غفارس 1401/02/2012   ماهه  سال 1400 159(86)285