رشد سود

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد.

نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
جم 1400/03/2212   ماهه  سال 1399 218402745696
سپاها 1400/03/226   ماهه  سال 1400 493(1072)146
افق 1400/03/2212   ماهه  سال 1399 (1255)(17572000)100
دفرا 1400/03/2212   ماهه  سال 1399 2381139371
تابا 1400/03/2212   ماهه  سال 1399 (391)(1148)66
لخانه 1400/03/2212   ماهه  سال 1399 109268460
فزرين 1400/03/2212   ماهه  سال 1399 105570151
كاما 1400/03/2012   ماهه  سال 1399 506166666659
تايرا 1400/03/1912   ماهه  سال 1399 1627511721289
خگستر 1400/03/1912   ماهه  سال 1399 1554192709
انتخاب 1400/03/1912   ماهه  سال 1398 126711606689
لبوتان 1400/03/1912   ماهه  سال 1399 3654793361
كشرق 1400/03/1912   ماهه  سال 1399 2681(1650)262
لابسا 1400/03/1912   ماهه  سال 1399 36251368165
شيراز 1400/03/1912   ماهه  سال 1399 60722535140
بسويچ 1400/03/1912   ماهه  سال 1399 1815153019
غاذر 1400/03/1912   ماهه  سال 1399 8278003
سصفها 1400/03/1812   ماهه  سال 1399 5658310615233
فخاس 1400/03/1812   ماهه  سال 1399 1(9)111
بشهاب 1400/03/1712   ماهه  سال 1399 49091632912
خمهر 1400/03/1712   ماهه  سال 1399 94(515)118
شپترو 1400/03/1412   ماهه  سال 1399 32(218)115
خكمك 1400/03/1412   ماهه  سال 1399 9580
بموتو 1400/03/136   ماهه  سال 1400 4464567687
شپاس 1400/03/1212   ماهه  سال 1399 14748661056139565
بمپنا 1400/03/1212   ماهه  سال 1399 29521118164
ساراب 1400/03/1212   ماهه  سال 1399 1671661153
چافست 1400/03/126   ماهه  سال 1400 211(8706)102
رمپنا 1400/03/1212   ماهه  سال 1399 (21)(548)96
قاروم 1400/03/129   ماهه  سال 1400 302630190
چكاوه 1400/03/1112   ماهه  سال 1399 1274(3)42567
تكنار 1400/03/1112   ماهه  سال 1399 456(250)282
دشيمي 1400/03/1112   ماهه  سال 1399 31531111184
دتماد 1400/03/1112   ماهه  سال 1399 50262214127
خودرو 1400/03/1112   ماهه  سال 1399 21(162)113
خاور 1400/03/1112   ماهه  سال 1399 207(2561)108
خوساز 1400/03/1112   ماهه  سال 1399 0(17)100
فنفت 1400/03/1112   ماهه  سال 1399 98049797
ولبهمن 1400/03/1112   ماهه  سال 1399 101853590
كلر 1400/03/1112   ماهه  سال 1399 4000284241
بركت 1400/03/1112   ماهه  سال 1399 46133936
مارون 1400/03/1012   ماهه  سال 1399 28912438463984518881
وملي 1400/03/1012   ماهه  سال 1399 2222117812384
پلوله 1400/03/1012   ماهه  سال 1399 2864516455
وبملت 1400/03/1012   ماهه  سال 1399 1888502276
شفارا 1400/03/1012   ماهه  سال 1399 110(270)141
سشرق 1400/03/106   ماهه  سال 1400 25216949
كروي 1400/03/0912   ماهه  سال 1399 159528331815
دسانكو 1400/03/0912   ماهه  سال 1399 445175154
كنور 1400/03/0912   ماهه  سال 1399 1815(14008)113
كايتا 1400/03/096   ماهه  سال 1400 (11)(283)96
شگويا 1400/03/0912   ماهه  سال 1399 87563737
شسپا 1400/03/0912   ماهه  سال 1399 178516886
درهآور 1400/03/0812   ماهه  سال 1399 2604797227
فروي 1400/03/0812   ماهه  سال 1399 69382159221
فرآور 1400/03/0812   ماهه  سال 1399 1050450133
شنفت 1400/03/0812   ماهه  سال 1399 37141687120
بپاس 1400/03/0812   ماهه  سال 1399 25081169115
فايرا 1400/03/0812   ماهه  سال 1399 1644(74200)102
دتوليد 1400/03/0812   ماهه  سال 1399 88577614
زدشت 1400/03/0812   ماهه  سال 1399 5965577
لطيف 1400/03/0712   ماهه  سال 1399 39751821118
بنو 1400/03/0612   ماهه  سال 1399 120787338
خنصير 1400/03/0512   ماهه  سال 1399 645124420
خعمرا 1400/03/0512   ماهه  سال 1399 471(480)198
تپكو 1400/03/0512   ماهه  سال 1399 (90)(577)84
ذوب 1400/03/0412   ماهه  سال 1399 370122203
غكورش 1400/03/0412   ماهه  سال 1399 38791284202
ومعلم 1400/03/0412   ماهه  سال 1399 72836699
خشرق 1400/03/0312   ماهه  سال 1399 180121400
خساپا 1400/03/0312   ماهه  سال 1399 898(129)796
آپ 1400/03/0312   ماهه  سال 1399 21973000011258000095
قيستو 1400/03/036   ماهه  سال 1400 43425868
شفارس 1400/03/0312   ماهه  سال 1399 32828017
شرنگي 1400/03/0212   ماهه  سال 1399 148039281495
فسرب 1400/03/0212   ماهه  سال 1399 4430884401
فباهنر 1400/03/0212   ماهه  سال 1399 56672528124
فپنتا 1400/03/0212   ماهه  سال 1399 89694120118
دسبحان 1400/03/0212   ماهه  سال 1399 1871121554
زگلدشت 1400/03/0212   ماهه  سال 1399 2087166525