نزول سود

در این بخش لیست شرکت‌هایی که سود واقعی آن‌ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می‌باشد.

نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
فسازان 1401/03/0612   ماهه   سال 1400 3442480(86)
شكربن 1401/03/0512   ماهه   سال 1400 4156148(93)
شپاس 1401/03/0412   ماهه   سال 1400 (1476869)1227(120464)
وخارزم 1401/03/0412   ماهه   سال 1400 (27)2478(101)
وزمين 1401/03/0412   ماهه   سال 1400 (307)3309010000(100)
لبوتان 1401/03/0412   ماهه   سال 1400 19263654(47)
دالبر 1401/03/0412   ماهه   سال 1400 14611542(5)
شستا 1401/03/0312   ماهه   سال 1400 (2827)(295)(858)
بكام 1401/03/0312   ماهه   سال 1400 (14)103(114)
رمپنا 1401/03/036   ماهه   سال 1400 10812476(99)
خودرو 1401/03/0312   ماهه   سال 1400 621252(95)
فروي 1401/03/0312   ماهه   سال 1400 7306938(89)
فالوم 1401/03/0312   ماهه   سال 1400 4491060(58)
خپويش 1401/03/0312   ماهه   سال 1400 9361205(22)
ارفع 1401/03/0312   ماهه   سال 1400 16812163(22)
دسبحان 1401/03/0212   ماهه   سال 1400 7431871(60)
كمينا 1401/03/0212   ماهه   سال 1400 7091703(58)
قشرين 1401/03/016   ماهه   سال 1401 (40)175(123)
غمهرا 1401/03/0112   ماهه   سال 1400 9124114(78)
بكاب 1401/03/016   ماهه   سال 1401 5802336(75)
چكاوه 1401/03/0112   ماهه   سال 1400 4701274(63)
پارسان 1401/03/016   ماهه   سال 1401 (519)(321)(62)
قچار 1401/03/0112   ماهه   سال 1400 479927(48)
كزغال 1401/03/0112   ماهه   سال 1400 25084113(39)
فباهنر 1401/03/0112   ماهه   سال 1400 49555667(13)
غپيچك 1401/03/0112   ماهه   سال 1400 (5221)(4675)(12)
بكهنوج 1401/02/303   ماهه   سال 1401 (155)377(141)
قپيرا 1401/02/309   ماهه   سال 1401 3174088(92)
قتربت 1401/02/309   ماهه   سال 1401 9641531(37)
شلرد 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 (945)(31)(2948)
قشكر 1401/02/296   ماهه   سال 1401 (80)(5)(1500)
تفيرو 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 (262)1614(116)
فسرب 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 1034430(98)
بموتو 1401/02/296   ماهه   سال 1401 1974464(96)
پلاسك 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 9169(95)
پدرخش 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 1732600(93)
شگامرن 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 201316131(88)
بمپنا 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 4122952(86)
لابسا 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 6183864(84)
فمراد 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 9704677(79)
فخالص 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 3221534(79)
غزر 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 5411837(71)
كطبس 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 17355875(70)
چفيبر 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 35113(69)
لسرما 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 11762926(60)
شبندر 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 12782816(55)
ختراك 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 7671629(53)
قنيشا 1401/02/296   ماهه   سال 1401 5411131(52)
خعمرا 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 248471(47)
پاسا 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 13622427(44)
فتوسا 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 6641059(37)
قرن 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 27464184(34)
كيميا 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 10351484(30)
خلنت 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 13721902(28)
بسويچ 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 19202384(19)
كورز 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 67458105(17)
شخارك 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 48335637(14)
دشيري 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 60556924(13)
فجام 1401/02/2912   ماهه   سال 1400 376415(9)
فولاد 1401/02/2712   ماهه   سال 1400 (16)1306(101)
شسم 1401/02/2712   ماهه   سال 1400 1172680(96)
شرنگي 1401/02/2712   ماهه   سال 1400 438915257(71)
چافست 1401/02/276   ماهه   سال 1401 123211(42)
كايزد 1401/02/2712   ماهه   سال 1400 658736(11)
دقاضي 1401/02/2712   ماهه   سال 1400 28372902(2)
ممسني 1401/02/2612   ماهه   سال 1400 (7)48(115)
وپاسار 1401/02/2612   ماهه   سال 1400 (18)780(102)
غپينو 1401/02/2612   ماهه   سال 1400 129219(41)
شپلي 1401/02/263   ماهه   سال 1401 91126(28)
وليز 1401/02/2612   ماهه   سال 1400 (1356)(1099)(23)
كازرو 1401/02/2612   ماهه   سال 1400 (32)(26)(23)
فسا 1401/02/2512   ماهه   سال 1400 (6)15(140)
ختوقا 1401/02/2512   ماهه   سال 1400 411346(97)
وبملت 1401/02/2512   ماهه   سال 1400 1511888(92)
فجر 1401/02/2512   ماهه   سال 1400 333713568(75)
كمنگنز 1401/02/2412   ماهه   سال 1400 (1)6519(100)
كسعدي 1401/02/2412   ماهه   سال 1400 8211005(18)
ددام 1401/02/2412   ماهه   سال 1400 10661077(1)
كخاك 1401/02/2212   ماهه   سال 1400 29447806(62)
كچاد 1401/02/2212   ماهه   سال 1400 20573080(33)