نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
مارون 1402/03/2012   ماهه   سال 1401 (76)17699(100)
وخارزم 1402/03/2012   ماهه   سال 1401 (43)6046000(100)
وتجارت 1402/03/2012   ماهه   سال 1401 5020562(100)
خودرو 1402/03/2012   ماهه   سال 1401 154516(100)
كچاد 1402/03/2012   ماهه   سال 1401 26323074(99)
كگل 1402/03/2012   ماهه   سال 1401 472085(98)
شبهرن 1402/03/2012   ماهه   سال 1401 3402101(84)
فخوز 1402/03/2012   ماهه   سال 1401 2311045(78)
وپترو 1402/03/2012   ماهه   سال 1401 16135367(70)
فروسيل 1402/03/2012   ماهه   سال 1401 23002899(21)
تپمپي 1402/03/2012   ماهه   سال 1401 10111110(9)
كيمياتك 1402/03/1812   ماهه   سال 1401 15332748(44)
دروز 1402/03/1812   ماهه   سال 1401 735788(7)
وغدير 1402/03/176   ماهه   سال 1402 (1476280)(2272)(64877)
خاور 1402/03/1712   ماهه   سال 1401 (6771)394(1819)
ذوب 1402/03/1712   ماهه   سال 1401 (766)328(334)
فارس 1402/03/1712   ماهه   سال 1401 (1)3602(100)
خبهمن 1402/03/1712   ماهه   سال 1401 (163)670725(100)
آپ 1402/03/1712   ماهه   سال 1401 763769149790000(99)
فرآور 1402/03/1712   ماهه   سال 1401 15562418(36)
خگستر 1402/03/1712   ماهه   سال 1401 8521081(21)
پاسا 1402/03/1712   ماهه   سال 1401 13601374(1)
چافست 1402/03/166   ماهه   سال 1402 (19961)123(16328)
سفارس 1402/03/1612   ماهه   سال 1401 35925967(40)
خعمرا 1402/03/1612   ماهه   سال 1401 151248(39)
جم پيلن 1402/03/1612   ماهه   سال 1401 2109424192(13)
پيزد 1402/03/1612   ماهه   سال 1401 612622(2)
شفارا 1402/03/1412   ماهه   سال 1401 157178(12)
نمخمل 1402/03/1312   ماهه   سال 1401 (430)613(170)
شپترو 1402/03/1312   ماهه   سال 1401 (829)(379)(119)
كروميت 1402/03/1312   ماهه   سال 1401 (45)843(105)
فخاس 1402/03/1312   ماهه   سال 1401 112494(100)
وكغدير 1402/03/136   ماهه   سال 1402 1075223639(100)
شاراك 1402/03/1312   ماهه   سال 1401 2876832(96)
كنور 1402/03/1312   ماهه   سال 1401 14712201(33)
شملي 1402/03/136   ماهه   سال 1402 596850(30)
فولاد 1402/03/1312   ماهه   سال 1401 22902868(20)
بكهنوج 1402/03/133   ماهه   سال 1402 (179)(155)(15)
دهدشت 1402/03/1112   ماهه   سال 1401 (20)(9)(122)
آبادا 1402/03/1112   ماهه   سال 1401 (106)571(119)
سپيد 1402/03/1112   ماهه   سال 1401 653001044567(94)
دزهراوي 1402/03/1112   ماهه   سال 1401 27282(90)
فباهنر 1402/03/1112   ماهه   سال 1401 6034955(88)
شبريز 1402/03/1112   ماهه   سال 1401 27466680(59)
بپيوند 1402/03/1112   ماهه   سال 1401 515591(13)
فغدير 1402/03/1112   ماهه   سال 1401 21022140(2)
پاكشو 1402/03/1012   ماهه   سال 1401 (91)129(171)
كفرا 1402/03/1012   ماهه   سال 1401 6642106(68)
غصينو 1402/03/0912   ماهه   سال 1401 (1251610000)3572057(35139)
وزمين 1402/03/0912   ماهه   سال 1400 (716400)3309010000(100)
شيراز 1402/03/0912   ماهه   سال 1401 762010896(30)
بزاگرس 1402/03/0912   ماهه   سال 1401 149197(24)
درازك 1402/03/0812   ماهه   سال 1401 21323482(39)
سرچشمه 1402/03/0812   ماهه   سال 1401 586680(14)
وتوس 1402/03/0712   ماهه   سال 1401 (2710)(1451)(87)
كوير 1402/03/0712   ماهه   سال 1401 441569(23)
فجهان 1402/03/0712   ماهه   سال 1401 299373(20)
عاليس 1402/03/069   ماهه   سال 1401 152125760570(100)
شرنگي 1402/03/0312   ماهه   سال 1401 11644389(73)
تشتاد 1402/03/0312   ماهه   سال 1401 2053(62)
لبوتان 1402/03/0312   ماهه   سال 1401 9421918(51)
كصدف 1402/03/0312   ماهه   سال 1401 19252014(4)
كهرام 1402/03/0212   ماهه   سال 1401 (2481)(1128)(120)
فروژ 1402/03/0212   ماهه   سال 1401 50807239(30)
دالبر 1402/03/0212   ماهه   سال 1401 10821461(26)
خديزل 1402/03/0212   ماهه   سال 1401 11611248(7)
فپنتا 1402/02/313   ماهه   سال 1402 7361(98)
بنيرو 1402/02/306   ماهه   سال 1402 (17)126(113)
قمرو 1402/02/309   ماهه   سال 1402 2772134(87)
كترام 1402/02/3012   ماهه   سال 1401 10702378(55)
دلر 1402/02/3012   ماهه   سال 1401 35177187(51)
فروس 1402/02/3012   ماهه   سال 1401 9691309(26)
خاهن 1402/02/3012   ماهه   سال 1401 403428(6)
دماوند 1402/02/3012   ماهه   سال 1401 10631107(4)
فماك 1402/02/2912   ماهه   سال 1401 (507)557(191)
فسرب 1402/02/2912   ماهه   سال 1401 (1)99(101)
پارسان 1402/02/296   ماهه   سال 1402 (1)1624(100)
كمينا 1402/02/2912   ماهه   سال 1401 14603(98)
لكما 1402/02/2912   ماهه   سال 1401 (90)(66)(36)
بفجر 1402/02/2912   ماهه   سال 1401 32944726(30)