نزول سود

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد.

نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
سرچشمه 1400/03/2212   ماهه   سال 1399 (174670)617(28410)
كمنگنز 1400/03/2212   ماهه   سال 1399 (5)3040(100)
وتجارت 1400/03/2212   ماهه   سال 1399 132334(60)
شلعاب 1400/03/2012   ماهه   سال 1399 724(71)
غديس 1400/03/2012   ماهه   سال 1399 10471407(26)
غبهار 1400/03/2012   ماهه   سال 1399 500652(23)
پكرمان 1400/03/1912   ماهه   سال 1399 (760)676(212)
كسرا 1400/03/1912   ماهه   سال 1399 (540)1025(153)
ورنا 1400/03/196   ماهه   سال 1400 (30)1016(103)
كگل 1400/03/1912   ماهه   سال 1399 (22)64375333(100)
آبادا 1400/03/1912   ماهه   سال 1399 3881454(73)
كچاد 1400/03/1912   ماهه   سال 1399 4951137(56)
وبرق 1400/03/186   ماهه   سال 1400 (1389)35(4069)
تاتمس 1400/03/1812   ماهه   سال 1399 (368)143(357)
خديزل 1400/03/1812   ماهه   سال 1399 (20)2194(101)
ولكار 1400/03/1812   ماهه   سال 1399 337376(10)
نمخمل 1400/03/1712   ماهه   سال 1399 (287)132(317)
دلقما 1400/03/1712   ماهه   سال 1399 01949(100)
بكام 1400/03/1612   ماهه   سال 1399 103505(80)
كهرام 1400/03/1212   ماهه   سال 1399 (1116)(186)(500)
خليبل 1400/03/1212   ماهه   سال 1399 04(100)
سبزوا 1400/03/126   ماهه   سال 1400 5312192000(100)
ونفت 1400/03/1212   ماهه   سال 1399 1721023(83)
سكرد 1400/03/126   ماهه   سال 1400 5181(37)
دفارا 1400/03/1212   ماهه   سال 1399 52376484(19)
شبهرن 1400/03/1212   ماهه   سال 1399 37884048(6)
ومعادن 1400/03/1112   ماهه   سال 1399 (239)696(134)
ورازي 1400/03/1112   ماهه   سال 1399 8168(95)
كپشير 1400/03/1112   ماهه   سال 1399 6951444(52)
كاسپين 1400/03/1112   ماهه   سال 1399 21542470(13)
خمحركه 1400/03/1012   ماهه   سال 1399 0443(100)
كپرور 1400/03/1012   ماهه   سال 1399 137861(84)
فولاد 1400/03/1012   ماهه   سال 1399 575708(19)
ومهان 1400/03/0912   ماهه   سال 1399 1351051(87)
بترانس 1400/03/0912   ماهه   سال 1399 1911033(82)
وملل 1400/03/0912   ماهه   سال 1399 (1064)(590)(80)
غگرجي 1400/03/0912   ماهه   سال 1399 6692431(72)
خپويش 1400/03/0912   ماهه   سال 1399 12053233(63)
خودكفا 1400/03/0812   ماهه   سال 1399 (44666000)8261(540785)
قشير 1400/03/0812   ماهه   سال 1399 0295(100)
غپيچك 1400/03/0812   ماهه   سال 1399 (4675)(2443)(91)
فخوز 1400/03/0812   ماهه   سال 1399 5371753(69)
دامين 1400/03/0812   ماهه   سال 1399 303949(68)
والبر 1400/03/0812   ماهه   سال 1399 5241068(51)
زقيام 1400/03/0812   ماهه   سال 1399 8981707(47)
غفارس 1400/03/0612   ماهه   سال 1399 (86)465(118)
وبانك 1400/03/0512   ماهه   سال 1399 (287)1003(129)
زفكا 1400/03/0512   ماهه   سال 1399 5262166(76)
بزاگرس 1400/03/0512   ماهه   سال 1399 151214(29)
فروس 1400/03/0512   ماهه   سال 1399 643711(10)
دكيمي 1400/03/0512   ماهه   سال 1399 12041310(8)
ميهن 1400/03/0412   ماهه   سال 1399 (589)(166)(255)
خزاميا 1400/03/0412   ماهه   سال 1399 (19)195(110)
سخوز 1400/03/0412   ماهه   سال 1399 25735(97)
دشيري 1400/03/0412   ماهه   سال 1399 69247504(8)
قهكمت 1400/03/036   ماهه   سال 1400 1305117810(99)
غصينو 1400/03/0312   ماهه   سال 1399 18422503(26)
وسنا 1400/03/0212   ماهه   سال 1399 (2150)346(721)
قچار 1400/03/0212   ماهه   سال 1399 9571804(47)
بگيلان 1400/03/026   ماهه   سال 1400 8589(4)
زنگان 1400/03/0112   ماهه   سال 1399 0438(100)
نتوس 1400/03/0112   ماهه   سال 1399 019(100)
كازرو 1400/03/0112   ماهه   سال 1399 (26)(15)(73)
فجوش 1400/02/3012   ماهه   سال 1399 (8232)(4956)(66)
فجام 1400/02/3012   ماهه   سال 1399 4151088(62)
فسا 1400/02/3012   ماهه   سال 1399 1523(35)
داراب 1400/02/3012   ماهه   سال 1399 2325(8)
غپونه 1400/02/3012   ماهه   سال 1399 506517(2)
بفجر 1400/02/3012   ماهه   سال 1399 21402151(1)
ونيرو 1400/02/2912   ماهه   سال 1399 (320)67(578)
وحافظ 1400/02/2912   ماهه   سال 1399 (835)271(408)
نبروج 1400/02/2912   ماهه   سال 1399 (951)955(200)
ثتوسا 1400/02/296   ماهه   سال 1400 (1930)25140(108)
معيار 1400/02/296   ماهه   سال 1400 (3)59(105)
قشكر 1400/02/296   ماهه   سال 1400 (5)208(102)
خفناور 1400/02/2912   ماهه   سال 1399 0106(100)
شپارس 1400/02/296   ماهه   سال 1400 0214(100)
نمرينو 1400/02/2912   ماهه   سال 1399 2269(99)
زشگزا 1400/02/2912   ماهه   سال 1399 3052743(89)
زبينا 1400/02/2912   ماهه   سال 1399 87761(89)