شناور اوشنیک وارد فیلد لوله‌گذاری پارس جنوبی شد/ نخستین تجربه لوله گذاری شناور اوشنیک در شورپلینگ فاز A13 و لوله گذاری B13 - 1396/03/24 19:43:13
pگروه نفت عملیات کشش خط لوله از دریا به خشکی فاز A13 در حالی آغاز شد که شناور اوشنیک برای نخستین بار به عنوان شناور لوله گذار، انجام عملیات لوله گذاری فاز یاد شده را آغاز کرده است. شناور اوشنیک … a href="http://jahaneghtesad.com/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%b4%d9%86%d9%8a%d9%83-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%81%d9%8a%d9%84%d8%af-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%be%d8%a7%d8%b1/"Readmore/a pنوشته a rel="nofollow" href="http://jahaneghtesad.com/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%b4%d9%86%d9%8a%d9%83-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%81%d9%8a%d9%84%d8%af-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%be%d8%a7%d8%b1/"شناور اوشنیک وارد فیلد لوله‌گذاری پارس جنوبی شد/ نخستین تجربه لوله گذاری شناور اوشنیک در شورپلینگ فاز A13 و لوله گذاری B13/a اولین بار در a rel="nofollow" href="http://jahaneghtesad.com"روزنامه جهان اقتصاد/a پدیدار شد.
خبرگزاری : جهان اقتصاد ادامه
آیا تفکیک وزارتخانه‌های ادغامی چاره‌ساز است؟ - 1396/03/20 21:49:44
pبر اساس ماده (‏‎۵۳‎‏) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یک‌دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از ‏‎۲۱‎‏ به ‏‎۱۷‎‏ کاهش یابد. در راستای اجرای این ماده قانونی از سال ۱۳۹۰ ادغام چند وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت و پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در نهایت از ادغام وزارت "راه و ترابری" و وزارت "مسکن و شهرسازی"، وزارت "راه و شهرسازی" و از ادغام وزارت "صنایع و معادن" و وزارت "بازرگانی"، وزارت "صنعت، معدن و تجارت" ایجاد شد. هم‌چنین از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان وزارتخانه‌ جدیدی تحت عنوان "وزارت ورزش و جوانان" تشکیل گردید. حال پس از گذشت شش سال از این ادغام ها، موضوع تفکیک وزارتخانه های ادغام شده مطرح گردیده است.‏ pنوشته a rel="nofollow" href="http://jahaneghtesad.com/%d8%a2%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%81%da%a9%d9%8a%da%a9-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%af%d8%ba%d8%a7%d9%85%d9%8a-%da%86%d8%a7%d8%b1%d9%87/"آیا تفکیک وزارتخانه‌های ادغامی چاره‌ساز است؟/a اولین بار در a rel="nofollow" href="http://jahaneghtesad.com"روزنامه جهان اقتصاد/a پدیدار شد.
خبرگزاری : جهان اقتصاد ادامه