::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
سخاب42 948,500
0.01
948,500
0.01
3 680,000 644,980M
سخاب6 917,501
-8.25
919,044
-8.10
240 627,838 577,011M
سخاب4 948,615
0.02
948,506
0.01
244 603,872 572,776M
سخاب2 973,790
-0.05
973,203
-0.11
88 230,515 224,338M
رايان2 1,000,000
-6.54
1,000,000
-6.54
1 200,000 200,000M
سخاب3 961,000
0.07
960,052
-0.03
42 181,833 174,569M
سخاب32 960,800
0.05
960,800
0.05
1 129,601 124,521M
اجاد252 1,025,000
-0.49
1,025,000
-0.49
1 101,400 103,935M
اجاد25 1,025,000
-0.49
1,025,063
-0.48
19 99,860 102,363M
قم973 1,000,011
0.00
1,000,011
0.00
2 40,000 40,000M
اخزا11 986,000
0.02
985,886
0.01
85 22,744 22,423M
ومدكو2 1,017,999
0.41
1,014,039
0.02
42 12,176 12,347M
صايتل 1,009,390
0.12
1,008,564
0.03
85 8,750 8,825M
صمپنا2 1,000,405
-0.19
1,000,405
-0.19
4 5,410 5,412M
سخاب5 935,400
0.01
935,056
-0.03
15 4,225 3,951M
ماهان99 1,090,000
3.73
1,080,604
2.83
22 3,583 3,872M
صخابر 1,044,000
1.19
1,049,864
1.76
9 3,177 3,335M
صايتل2 1,067,100
0.16
1,066,717
0.12
25 2,175 2,320M
رايان 1,062,886
-0.66
1,036,317
-3.15
12 2,145 2,223M
مشهد971 1,014,000
0.48
1,013,844
0.47
7 1,926 1,953M
فولاد97 1,017,000
0.00
1,016,634
-0.04
3 1,417 1,441M
صچاد 1,000,002
0.00
1,000,009
0.00
3 700 700M
صدانا98 1,040,608
2.02
1,040,608
2.02
2 241 251M
اميد99 1,000,000
0.00
997,954
-0.20
2 120 120M
مشهد9612 1,000,002
-0.94
1,000,054
-0.93
3 94 94M
مشهد972 1,000,063
-2.38
1,001,751
-2.22
4 73 73M
جوپار99 1,045,000
-1.63
1,045,000
-1.63
1 4 4M
كرج97 1,025,000
0.00
1,025,000
0.00
1 2 2M