::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
صبوتا 970,000
0.60
960,072
-0.43
25 295,062 283,281M
مشهد971 1,009,000
0.90
1,004,087
0.41
7 220,200 221,100M
پارس9607 971,435
0.06
971,435
0.06
4 180,000 174,858M
جوپار99 1,012,000
1.00
1,008,134
0.61
29 122,415 123,411M
اخزا9 868,000
0.00
868,460
0.06
31 126,953 110,254M
مراز1 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
2 100,000 100,000M
اخزا10 859,000
0.24
857,584
0.07
113 84,259 72,259M
اخزا6 964,698
0.07
964,367
0.04
84 60,500 58,344M
اخزا8 879,000
0.10
879,333
0.14
42 66,006 58,041M
اخزا7 890,000
0.05
889,316
-0.03
71 55,369 49,241M
ومدكو1 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
60 37,100 37,100M
تبريز97 1,086,717
5.00
1,080,373
4.39
6 30,215 32,643M
كرج97 1,060,500
5.00
1,058,520
4.80
6 26,350 27,892M
قم971 1,091,699
5.00
1,091,699
5.00
1 10,000 10,917M
صايتل 1,003,300
0.11
1,000,912
-0.12
58 7,230 7,237M
صپارس 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
6 6,550 6,550M
صخابر 1,001,000
-0.30
1,000,420
-0.36
12 5,102 5,104M
صچاد 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
5 5,040 5,040M
قم972 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
5 5,005 5,005M
پرشيا 1,042,869
0.00
1,042,868
0.00
5 3,720 3,879M
گردش952 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
19 2,389 2,389M
ومدكو2 1,002,500
0.16
1,001,690
0.07
20 1,636 1,639M
ماهان99 1,010,000
-1.35
1,002,696
-2.07
18 1,508 1,512M
صايتل2 1,018,510
-0.04
1,019,577
0.07
28 1,481 1,510M
گلگهر1 994,000
0.48
994,077
0.48
18 1,016 1,010M
رهن9704 990,000
0.00
990,000
0.00
2 625 619M
مشهد9612 980,000
-0.59
980,112
-0.58
4 180 176M
مشهد972 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 30 30M
سكرد98 1,001,012
-0.40
1,001,012
-0.40
1 28 28M
گندم9707 999,999
0.91
999,999
0.91
1 10 10M