::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
اخزا6112 878,000
-0.30
878,000
-0.30
1 285,000 250,230M
سخاب7 849,001
0.30
848,484
0.24
70 119,684 101,550M
اخزا603 904,550
0.06
903,725
-0.03
18 75,483 68,216M
صايتل2 1,079,999
0.11
1,080,175
0.12
43 62,386 67,388M
سخاب5 989,620
0.12
989,249
0.08
45 66,230 65,518M
اخزا602 914,027
0.04
913,678
0.01
42 71,409 65,245M
اخزا601 925,090
0.04
925,525
0.09
24 40,467 37,453M
سخاب6 977,500
0.17
976,981
0.12
32 28,237 27,587M
اخزا604 770,003
-0.39
771,820
-0.16
11 8,329 6,428M
مشهد972 1,036,600
0.64
1,030,013
0.00
2 6,225 6,412M
ومدكو2 1,015,500
0.01
1,015,161
-0.03
49 4,097 4,159M
صخابر 1,066,604
0.03
1,066,637
0.04
5 2,524 2,692M
اجاد25 1,097,499
1.15
1,094,957
0.92
3 590 646M
جوپار99 1,077,500
0.14
1,077,839
0.17
5 472 509M
اجاد21 1,091,850
-1.10
1,091,850
-1.10
1 250 273M
ماهان99 1,100,000
0.00
1,101,215
0.11
19 247 272M
سلامت3 1,075,000
2.97
1,075,000
2.97
2 186 200M
مشهد9612 1,005,000
-0.12
1,005,265
-0.09
3 142 143M
مشهد971 1,037,000
0.60
1,036,429
0.54
2 28 29M
تبريز97 1,055,000
0.77
1,055,000
0.77
1 10 11M