::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
سلامت32 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 500,000 500,000M
صچاد2 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
2 300,000 300,000M
اجاد26 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
12 300,000 300,000M
صچاد 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
30 190,800 190,800M
اخزا7 930,000
1.09
927,087
0.77
202 145,794 135,164M
گلگهر1 1,000,000
0.51
999,602
0.47
44 120,607 120,559M
اخزا10 898,001
1.45
896,753
1.31
242 106,269 95,297M
اخزا11 888,002
1.56
884,616
1.18
127 78,525 69,464M
فولاد97 989,999
1.48
998,245
2.32
69 59,503 59,399M
جوپار992 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 58,103 58,103M
قم9722 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 50,000 50,000M
صايتل 1,004,440
0.44
1,001,683
0.17
156 34,580 34,638M
ماهان99 1,002,000
0.21
1,000,079
0.02
24 26,206 26,208M
اخزا8 919,300
1.22
917,295
1.00
62 10,992 10,083M
صاميا 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
2 10,000 10,000M
مشهد972 1,000,006
0.00
1,000,002
0.00
8 6,004 6,004M
صايتل2 1,025,250
1.00
1,023,000
0.78
38 5,247 5,368M
صخابر 1,011,999
0.80
1,011,999
0.80
12 2,207 2,233M
اخزا9 909,400
1.47
908,922
1.42
21 1,688 1,534M
ومدكو2 1,014,599
1.45
1,008,922
0.88
31 1,287 1,298M
صپارس 1,000,001
0.00
1,000,001
0.00
2 1,060 1,060M
پرشيا 1,042,871
0.00
1,042,871
0.00
5 960 1,001M
صمپنا2 1,004,990
0.50
1,003,119
0.31
6 710 712M
مشهد9612 980,000
0.71
980,000
0.71
2 593 581M
اجاد1 901,500
-1.48
901,554
-1.47
9 130 117M
مشهد971 1,000,121
0.01
1,000,121
0.01
1 62 62M
صدانا98 1,005,000
0.50
1,005,000
0.50
1 9 9M
رايان 1,059,980
5.55
1,059,980
5.55
1 5 5M