::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
صچاد 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
13 55,220 55,220M
اخزا7 984,495
0.26
983,698
0.18
30 41,994 41,309M
صمپنا2 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
20 29,740 29,740M
اخزا11 938,122
0.21
938,223
0.22
130 27,438 25,743M
اخزا10 948,999
0.23
948,542
0.18
105 26,945 25,558M
اخزا8 974,998
0.50
972,037
0.19
47 16,895 16,423M
قم972 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 7,860 7,860M
صايتل 1,000,950
0.09
1,000,168
0.01
107 7,590 7,591M
اخزا9 959,869
0.14
959,294
0.08
33 7,792 7,475M
صاميا 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
2 5,010 5,010M
ماهان99 1,010,000
0.23
1,009,999
0.23
8 2,980 3,010M
صايتل2 1,031,399
0.27
1,030,042
0.14
36 2,739 2,821M
ومدكو2 1,002,999
0.30
1,000,382
0.04
24 2,754 2,755M
جوپار99 1,003,850
0.10
1,003,898
0.11
2 915 919M
صدانا 999,900
-0.81
999,900
-0.81
1 450 450M
اجاد1 939,988
0.00
939,988
0.00
1 395 371M
مشهد971 1,008,888
0.89
1,002,469
0.25
3 90 90M
صخابر 1,009,999
0.20
1,010,607
0.26
4 70 71M
پارس9607 985,589
0.00
985,589
0.00
1 41 40M
فولاد97 999,950
0.22
999,950
0.22
1 10 10M
سلامت5 1,010,000
0.00
1,010,000
0.00
1 6 6M
صشرق99 1,015,000
0.59
1,015,000
0.59
1 3 3M