::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
صچاد 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
23 141,950 141,950M
اخزا9 992,970
0.31
990,074
0.02
18 30,651 30,347M
اخزا11 971,000
0.26
970,078
0.17
86 27,987 27,150M
صاميا 1,000,001
0.00
1,000,000
0.00
5 26,840 26,840M
صايتل 1,001,400
0.05
1,001,400
0.05
96 10,650 10,665M
اخزا10 980,999
0.28
979,898
0.16
42 10,512 10,301M
فولاد97 1,002,499
0.25
1,002,041
0.20
9 8,448 8,465M
صايتل2 1,025,001
-0.14
1,026,304
-0.01
41 5,639 5,787M
پارس9607 990,802
0.00
991,296
0.05
9 2,500 2,478M
مشهد972 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
10 1,185 1,185M
گندم9707 999,999
0.01
999,999
0.01
1 1,000 1,000M
سلامت3 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
6 325 325M
اجاد1 950,000
0.54
948,314
0.37
3 253 240M
مشهد971 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
2 225 225M
سكرد98 1,001,800
0.18
1,001,800
0.18
2 217 217M
صخابر 1,010,000
0.25
1,010,000
0.25
4 210 212M
اجاد26 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
3 184 184M
كرج97 1,020,000
2.00
1,020,000
2.00
3 154 157M
صمپنا2 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
2 130 130M
تبريز97 1,003,112
-2.56
1,003,112
-2.56
1 121 121M
صدانا 990,000
-0.33
990,000
-0.33
1 70 69M
جوپار99 1,009,999
0.40
1,009,999
0.40
2 25 25M
ماهان99 1,022,950
-0.10
1,022,950
-0.10
2 3 3M