::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
اخزا11 918,999
0.20
917,700
0.05
134 90,821 83,346M
اخزا7 963,798
0.14
962,733
0.03
62 31,417 30,246M
اخزا10 928,190
-0.07
929,609
0.08
44 24,641 22,906M
اخزا9 940,100
0.02
940,004
0.01
15 20,125 18,918M
صايتل 1,001,700
0.17
1,000,181
0.02
86 11,410 11,412M
اخزا8 951,500
0.13
951,162
0.10
43 11,690 11,119M
ومدكو2 1,000,001
0.00
1,000,001
0.00
64 9,420 9,420M
صمپنا2 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
10 9,200 9,200M
صچاد 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
4 6,920 6,920M
پرشيا97 1,042,869
0.00
1,042,868
0.00
4 5,190 5,412M
اجاد1 928,000
-1.28
928,173
-1.26
2 3,000 2,785M
صايتل2 1,030,000
0.28
1,028,504
0.13
31 1,821 1,873M
مشهد971 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 1,510 1,510M
لوتوس99 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 1,000 1,000M
مشهد972 1,000,010
0.00
1,000,003
0.00
4 400 400M
صخابر 1,005,000
0.16
1,004,386
0.10
6 306 307M
ماهان99 1,002,000
-0.54
1,003,145
-0.42
11 240 241M
جوپار99 1,000,500
0.01
1,000,483
0.01
4 220 220M
رايان 1,039,999
0.58
1,039,999
0.58
1 100 104M
فولاد97 999,999
0.01
999,999
0.01
1 8 8M