::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
صاميا2 1,007,479
0.75
1,006,148
0.61
3 500,000 503,074M
اخزا112 906,100
0.02
906,100
0.02
1 326,012 295,399M
اخزا9 929,000
0.23
927,578
0.07
49 105,113 97,500M
صبصير 1,050,000
3.75
1,050,000
3.75
5 91,793 96,383M
اخزا11 906,500
0.06
906,615
0.07
151 93,920 85,149M
ومدكو2 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
76 50,491 50,491M
فولاد97 1,000,500
0.06
1,000,006
0.01
13 42,979 42,979M
اخزا8 939,550
0.19
939,176
0.15
60 42,485 39,901M
اخزا7 950,400
0.09
950,762
0.12
84 40,735 38,729M
صايتل 1,000,500
-0.01
1,000,631
0.00
85 20,770 20,783M
اخزا10 918,050
0.15
917,552
0.10
33 18,164 16,666M
صچاد 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
11 15,710 15,710M
پرشيا97 1,042,868
0.00
1,042,868
0.00
4 14,920 15,560M
ومدكو1 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
14 4,600 4,600M
مشهد972 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
7 2,498 2,498M
صايتل2 1,026,000
-0.34
1,026,028
-0.34
21 2,317 2,377M
صاميا 1,000,001
0.00
1,000,001
0.00
1 1,000 1,000M
صخابر 1,007,000
-0.17
1,007,564
-0.11
3 700 705M
ماهان99 1,005,000
0.50
1,006,171
0.61
13 404 406M
صمپنا2 1,000,003
0.00
1,000,001
0.00
5 140 140M
مشهد971 1,000,001
0.00
1,000,001
0.00
2 20 20M
صشرق99 1,008,000
0.80
1,008,000
0.80
1 5 5M
مشهد973 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
2 2 2M