حق تقدم فرابورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
غويتاح 11,353
5.99
11,312
5.61
1,122 4,846,642 54,826
ارفعح 11,939
-1.99
11,939
-1.99
31 4,125,500 49,254
زفكاح 7,690
-0.26
7,623
-1.13
817 4,030,801 30,727
دكپسولح 22,990
3.47
22,809
2.66
446 619,823 14,138
غمينوح 10,700
-1.83
10,732
-1.54
14 12,080 130
كاسپينح 20,853
-2.00
21,029
-1.17
11 4,820 101