::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
حپارساح 3,410
-3.81
3,415
-3.67
160 1,750,160 5,976M
كتوكاح 1,730
2.13
1,717
1.36
103 856,164 1,470M
شرانلح 3,060
0.13
3,042
-0.46
51 244,295 743M
شپاسح 1,600
-1.42
1,589
-2.09
44 214,834 341M
وهورح 280
0.72
284
2.16
77 834,034 237M
دتوليدح 3,292
-4.58
3,323
-3.68
32 37,958 126M