حق تقدم فرابورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
صباح 6,420
4.99
6,332
3.55
13,198 68,347,832 432,807
ارفعح 10,427
4.99
9,892
-0.39
3,382 9,904,145 97,968
بزاگرسح 6,988
-4.99
6,988
-4.99
647 8,308,770 58,062
شصدفح 17,940
2.36
17,845
1.82
3,240 1,330,436 23,742
تاپكيشح 6,530
0.90
6,393
-1.22
505 1,958,472 12,521
ثترانح 3,021
-5.00
3,021
-5.00
58 717,266 2,167