::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
رايان9112 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 159,051 159,051M
مسينا9642 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 50,948 50,948M
صايتل902 1,017,299
0.48
1,010,065
-0.23
87 32,703 33,032M
مسبز9711 984,006
-1.10
984,993
-1.01
5 26,330 25,935M
صايپا998 1,006,689
0.02
1,006,689
0.02
6 10,784 10,856M
صملي9709 1,024,000
0.78
1,024,660
0.85
15 1,897 1,944M
مغرب9712 999,987
2.97
999,254
2.90
2 599 599M
مشير9711 1,008,800
0.88
1,005,400
0.54
2 2 2M