::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
مپارس712 1,000,021
-3.43
1,000,474
-3.39
59 270,000 270,128M
مشهد9052 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 150,000 150,000M
مشهد905 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
3 30,000 30,000M
مشهد612 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
3 25,000 25,000M
صايتل902 1,076,001
-0.04
1,076,337
-0.01
19 1,353 1,456M
مشير9711 1,029,400
1.26
1,029,422
1.26
3 662 681M
رايان911 1,005,000
0.40
1,005,000
0.40
1 500 503M
صملي9709 1,050,000
-0.21
1,049,965
-0.22
7 391 411M
مترو9812 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 170 170M
مغرب9712 1,020,001
-0.91
1,022,711
-0.65
3 138 141M