::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
صايپا908 1,010,000
0.00
1,010,000
0.00
4 35,000 35,350M
مشهد612 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 4,300 4,300M
صملي9709 1,065,003
-0.70
1,065,945
-0.61
18 2,982 3,179M
صايتل902 1,110,910
0.59
1,110,845
0.58
29 1,868 2,075M
مشير9711 1,030,000
1.46
1,030,000
1.46
1 20 21M
منفت9810 1,080,000
-0.92
1,080,000
-0.92
1 13 14M