::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
مشهد612 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
19 80,819 80,819M
تهران811 1,125,000
4.17
1,124,732
4.14
2 10,060 11,315M
مصفها712 1,113,000
5.00
1,113,000
5.00
1 10,000 11,130M
مغرب9712 1,013,500
1.25
1,011,747
1.07
5 10,000 10,117M
صايتل902 1,022,996
0.46
1,018,664
0.04
45 3,054 3,111M
رايان512 1,000,001
0.00
1,000,000
0.00
24 2,771 2,771M
مشير9711 1,024,990
1.58
1,019,736
1.06
6 1,600 1,632M
صكاوه706 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 1,300 1,300M
مپارس712 1,000,000
-0.65
1,000,250
-0.62
3 194 194M
صملي9709 1,028,890
0.45
1,025,204
0.09
5 107 110M
مشير612 1,019,921
0.00
1,019,921
0.00
2 100 102M
مسينا964 1,009,000
0.00
1,009,000
0.00
1 100 101M
صايپا998 1,003,448
0.01
1,003,448
0.01
2 70 70M
صايپا908 1,000,000
-0.79
1,000,000
-0.79
1 5 5M