::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
صايتل902 1,031,999
0.14
1,031,675
0.11
34 3,576 3,689M
مشير9711 1,000,504
0.02
1,000,504
0.02
2 2,000 2,001M
تهران811 1,223,000
0.00
1,223,000
0.00
5 450 550M
مغرب9712 1,000,556
0.04
1,000,981
0.08
4 500 500M
مشهد612 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 500 500M
مسبز9711 1,001,640
0.09
1,001,640
0.09
4 278 278M
صملي9709 1,029,499
0.12
1,029,499
0.12
1 70 72M
منفت9810 1,001,001
-0.66
1,001,001
-0.66
1 8 8M