::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
مترو98122 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 700,000 700,000M
رايان9112 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
2 200,000 200,000M
مشهد905 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
10 100,000 100,000M
منفت9810 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
16 21,850 21,850M
مغرب9712 997,000
-0.06
997,000
-0.06
14 21,000 20,937M
صايتل902 1,020,502
-0.01
1,021,546
0.09
23 1,014 1,036M
صملي9709 1,030,001
-1.44
1,034,917
-0.96
9 441 456M
مپارس712 999,995
0.00
999,995
0.00
1 60 60M
مشهد612 1,000,000
-2.44
1,000,000
-2.44
1 10 10M
صگستر963 999,999
0.00
999,999
0.00
1 8 8M
مشير9711 1,000,010
-0.01
1,000,010
-0.01
1 5 5M
مسبز9711 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
2 2 2M