::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
منفت98102 1,000,000
-1.82
1,000,000
-1.82
2 575,000 575,000M
صايپا908 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
3 30,000 30,000M
مغرب9712 1,033,500
3.14
1,020,141
1.81
44 25,530 26,044M
مترو9812 990,000
0.00
990,000
0.00
2 16,000 15,840M
صملي9709 1,020,000
0.39
1,018,925
0.28
14 6,703 6,830M
مپارس712 1,017,000
1.66
1,000,181
-0.02
23 5,258 5,259M
مسبز9711 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
2 3,468 3,468M
صايتل902 1,059,901
0.68
1,058,375
0.54
63 2,874 3,042M
منفت9810 1,018,500
0.00
1,018,500
0.00
1 100 102M
مشير9711 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 8 8M