::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
مشهد612 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
21 103,000 103,000M
صايتل902 1,021,000
-0.45
1,021,359
-0.41
73 6,048 6,177M
صملي9709 1,025,023
-0.06
1,029,858
0.41
7 760 783M
منفت9810 1,025,000
2.45
1,025,000
2.45
2 29 30M
مغرب9712 1,007,000
0.69
1,007,000
0.69
1 5 5M