::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
مشهد905 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
20 200,000 200,000M
مصفا97122 1,000,000
6.27
1,000,000
6.27
1 100,000 100,000M
مصفها712 1,020,000
-1.21
1,020,000
-1.21
4 35,000 35,700M
مغرب9712 1,057,000
0.05
1,055,020
-0.14
6 18,790 19,824M
صكاوه706 1,019,501
1.87
1,019,501
1.87
2 10,000 10,195M
صايتل902 1,100,031
0.00
1,100,098
0.01
51 3,108 3,419M
مپارس712 1,047,018
0.22
1,047,287
0.25
2 520 545M
صملي9709 1,062,010
-0.31
1,063,012
-0.21
17 416 442M
مشير9711 1,034,990
0.00
1,034,990
0.00
5 265 274M