::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
ونيروح 227
9.66
220
6.28
1,423 48,203,012 10,621M
كرازيح 700
7.69
680
4.62
169 6,050,000 4,115M
زمگساح 1,031
-6.61
1,100
-0.36
186 1,504,834 1,656M
والبرح 760
0.53
761
0.66
84 1,839,435 1,401M
شلعابح 779
-13.44
764
-15.11
264 1,372,202 1,048M
رتاپح 1,100
-2.14
1,136
1.07
72 660,979 751M
كپشيرح 2,739
0.00
2,739
0.00
9 256,739 703M
كخاكح 5,478
5.79
5,400
4.29
30 80,191 433M
كاذرح 219
5.80
216
4.35
92 1,011,675 218M
شكلرح 2,862
-2.45
2,867
-2.28
16 20,654 59M
داناح 946
-9.99
954
-9.23
15 27,452 26M