::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
دابورح 5,500
-0.36
5,500
-0.36
69 1,555,425 8,555M
كچادح 648
9.64
631
6.77
505 8,782,671 5,543M
پرديسح 143
10.00
140
7.69
461 15,309,624 2,151M
ركيشح 2,300
-2.99
2,349
-0.93
97 871,182 2,046M
شپارسح 830
2.34
822
1.36
181 1,657,611 1,363M
دلقماح 1,993
9.99
1,993
9.99
39 384,917 767M
ثاختح 41
-8.89
41
-8.89
225 8,607,496 356M
سشمالح 370
-0.27
357
-3.77
48 252,736 90M
سيدكوح 134
9.84
134
9.84
24 129,694 17M