::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
همراهح 13,090
-1.15
13,207
-0.26
770 1,588,738 20,982M
ثاختح 69
9.52
69
9.52
550 17,500,024 1,202M
دلقماح 3,670
4.74
3,527
0.66
66 226,837 800M
شپارسح 810
2.27
800
1.01
33 300,333 240M
بنيروح 3,400
0.29
3,331
-1.74
19 45,424 151M
كچادح 465
2.20
462
1.54
61 277,861 128M
ديرانح 1,908
-4.60
1,908
-4.60
11 31,672 60M
سشمالح 420
-3.23
427
-1.61
19 67,147 29M