::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
داناح 4,721
10.00
4,693
9.34
9,191 153,385,970 719,793M
ومعادنح 5,672
9.99
5,422
5.14
5,693 79,303,861 429,988M
پاكشوح 38,069
-4.30
38,116
-4.18
2,486 2,531,173 96,477M
كچادح 5,842
1.56
5,770
0.31
1,095 8,210,831 47,380M
دالبرح 23,298
-4.80
23,021
-5.93
1,628 1,625,941 37,431M
سيلامح 5,999
-3.34
5,944
-4.22
1,246 5,898,659 35,064M
سخوزح 9,200
1.63
9,108
0.62
73 625,174 5,694M
شنفتح 19,215
-3.80
19,069
-4.53
196 136,232 2,598M