::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
وتوكاح 176
10.00
176
10.00
548 27,400,000 4,822M
غمارگح 3,000
9.97
2,987
9.49
103 1,311,745 3,919M
خاذينح 268
-9.76
272
-8.42
717 11,242,027 3,057M
سكردح 117
-0.85
117
-0.85
191 8,607,898 1,004M
وبشهرح 620
-4.47
609
-6.16
147 1,615,327 984M
فولاژح 1,005
1.01
989
-0.60
66 812,759 804M
بترانسح 4,020
-0.20
4,006
-0.55
48 185,609 744M
غپاكح 587
-3.93
592
-3.11
86 844,338 499M
خنصيرح 2,699
3.89
2,632
1.31
44 169,672 447M
ومعادنح 212
-4.93
214
-4.04
111 1,771,285 378M
غشهدح 1,322
-5.50
1,371
-2.00
12 41,477 57M
غبهنوشح 3,750
0.13
3,749
0.11
4 11,296 42M