::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
خاهنح 1,369
9.00
1,324
5.41
433 4,057,173 5,371M
چكاوهح 743
9.91
734
8.58
436 5,198,576 3,814M
دسيناح 17,950
6.78
17,946
6.75
3 4,856 87M
والبرح 1,950
-1.12
1,931
-2.08
14 39,034 75M
رتاپح 1,800
2.33
1,792
1.88
3 5,929 11M
سشرقح 14
-6.67
14
-6.67
1 10,000 0M