::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
دروزح 1,060
0.00
1,060
0.00
500 25,000,000 26,500M
خاهنح 1,285
0.63
1,232
-3.52
1,384 17,084,508 21,053M
خاذينح 369
-1.60
378
0.80
722 8,530,301 3,222M
بترانسح 4,439
0.84
4,430
0.64
102 443,200 1,963M
پكرمانح 2,400
2.61
2,400
2.61
4 400,000 960M
دشيميح 1,651
-8.38
1,666
-7.55
62 563,276 938M
دابورح 4,850
0.31
4,707
-2.65
42 169,076 796M
سكردح 195
0.00
194
-0.51
65 3,808,950 737M
ومعادنح 263
-3.66
264
-3.30
161 1,999,345 528M
غپاكح 674
-3.85
680
-3.00
59 471,869 321M
سرودح 659
1.54
650
0.15
57 432,028 281M
فولاژح 801
-0.87
813
0.62
54 158,716 129M
غبهنوشح 3,810
-6.71
3,946
-3.38
13 12,305 49M