::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
خريختح 3,313
9.99
3,190
5.91
4,434 49,784,624 158,819M
وبيمهح 3,589
-3.03
3,587
-3.08
4,410 36,577,777 131,216M
كاوهح 4,600
-1.54
4,666
-0.13
633 8,979,763 41,902M
سشمالح 5,009
-6.60
5,105
-4.81
1,196 5,902,124 30,129M
چفيبرح 3,301
-5.17
3,379
-2.93
506 2,769,881 9,360M
تايراح 8,400
0.18
8,333
-0.62
120 569,163 4,743M
سخزرح 8,129
10.00
8,129
10.00
179 419,066 3,407M