::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
كچادح 2,760
6.52
2,746
5.98
730 8,615,433 23,657M
كاوهح 2,164
0.00
2,152
-0.55
463 5,251,155 11,299M
سغربح 2,200
0.00
2,161
-1.77
110 1,967,853 4,252M
ختوقاح 556
-1.24
561
-0.36
371 5,157,546 2,893M
ثشاهدح 190
9.83
189
9.25
310 6,642,721 1,252M
كپارسح 3,800
-1.63
3,795
-1.76
26 136,007 516M
دجابرح 2,485
6.47
2,423
3.81
33 152,921 370M
دپارسح 4,855
4.84
4,739
2.33
23 76,462 362M
سخزرح 2,628
-67.02
2,633
-66.96
12 25,252 66M