::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
خگسترح 6,500
-1.57
6,500
-1.57
2,695 119,000,000 773,530M
دفاراح 24,270
8.07
23,344
3.95
448 1,070,449 24,988M
سخوزح 3,960
2.48
3,833
-0.80
392 6,335,940 24,289M
خموتورح 3,701
3.90
3,779
6.09
651 3,858,375 14,581M
كخاكح 23,655
0.78
23,046
-1.81
177 352,131 8,115M
ثفارسح 1,239
1.06
1,245
1.55
230 2,349,710 2,925M
سهرمزح 5,500
2.40
5,619
4.62
94 488,244 2,743M
شاملاح 32,000
3.16
31,651
2.04
100 82,029 2,596M
پارسيانح 1,980
-0.05
1,938
-2.17
169 1,166,652 2,261M
سنيرح 24,500
62.69
24,500
62.69
10 51,011 1,250M
سغربح 5,850
0.14
5,867
0.43
13 172,000 1,009M