::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
كاوهح 3,100
-5.14
3,100
-5.14
1,623 79,614,023 246,804M
ونيروح 429
10.00
428
9.74
6,248 241,145,204 103,289M
حفاريح 2,276
-9.97
2,294
-9.26
790 32,608,388 74,802M
وتوسح 822
-9.97
823
-9.86
478 11,466,092 9,435M
دفاراح 13,490
5.91
13,488
5.90
204 608,625 8,209M
بركتح 1,009
6.66
994
5.07
286 4,286,814 4,261M
سبهانح 12,000
5.94
11,964
5.62
90 224,844 2,690M
سمازنح 1,400
2.26
1,402
2.41
152 1,866,940 2,618M
بسويچح 10,410
10.00
10,381
9.69
71 212,490 2,206M
وآذرح 6,625
10.00
6,596
9.51
72 183,797 1,212M
داروح 10,610
4.53
10,270
1.18
53 96,610 992M
همراهح 9,799
-0.40
9,738
-1.02
170 83,271 811M
دعبيدح 27,700
-1.13
27,454
-2.01
51 13,895 381M
سصوفيح 1,263
-4.17
1,296
-1.67
58 241,246 313M
اميدح 544
1.68
552
3.18
38 173,404 96M