::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
تاپيكوح 174
-5.95
176
-4.86
1,757 49,321,191 8,658M
فمليح 856
0.94
850
0.24
160 2,770,015 2,353M
كرازيح 777
-3.12
782
-2.49
126 1,238,238 968M
غالبرح 577
-42.30
557
-44.30
134 1,415,976 789M
ماح 320
-68.00
346
-65.40
94 2,149,836 745M
سپاهاح 94
0.00
98
4.26
185 4,309,716 421M
خنصيرح 3,150
3.86
3,150
3.86
2 50,000 158M
خاذينح 1
0.00
1
0.00
400 40,000,000 40M
نمرينوح 3,498
249.80
3,498
249.80
6 10,379 36M
وصناح 115
6.48
111
2.78
33 294,452 33M
وتوسح 745
-9.70
749
-9.21
14 20,856 16M