::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
كطبسح 4,000
792.86
4,052
804.46
258 649,263 2,631M
پرداختح 11,000
0.00
11,000
0.00
40 155,403 1,709M
دسبحاح 1,609
0.88
1,597
0.13
118 1,034,520 1,652M
جمح 9,427
-3.14
9,468
-2.72
64 126,034 1,193M
دلقماح 1,000
8.70
986
7.17
169 1,162,110 1,146M
خنصيرح 1,627
-2.46
1,634
-2.04
27 259,477 424M
دابورح 5,710
-6.44
5,648
-7.46
33 31,330 177M
ورناح 9
0.00
9
0.00
173 17,250,639 155M