::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
ولساپاح 234
2.18
236
3.06
2,554 73,240,793 17,284M
وسپهح 251
-8.39
256
-6.57
269 6,040,886 1,545M
غالبرح 373
2.19
382
4.66
151 1,695,816 649M
دجابرح 4,320
1.03
4,296
0.47
11 27,635 119M
دسبحاح 2,420
1.89
2,330
-1.89
16 44,198 103M
چفيبرح 2,648
-2.07
2,527
-6.55
5 2,800 7M