::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
پترولح 16,300
-4.96
15,970
-6.88
11,726 75,347,856 1,203,141M
كدماح 119,160
10.00
116,950
7.96
3,565 4,508,859 527,299M
كويرح 9,590
-9.78
9,630
-9.41
1,616 9,683,913 93,222M
فخاسح 29,520
-7.63
30,630
-4.16
768 2,195,335 67,242M
وتوكاح 9,800
-6.55
9,973
-4.90
1,229 6,546,854 65,289M
كگازح 14,880
-9.98
14,970
-9.44
832 3,398,940 50,873M
شپارسح 11,000
-8.02
11,057
-7.54
664 2,844,001 31,446M
دتمادح 36,000
-2.25
35,660
-3.18
453 689,509 24,586M
ختورح 24,030
-10.00
24,200
-9.36
302 1,010,684 24,460M
شاملاح 56,840
-10.01
58,130
-7.96
443 252,543 14,681M
دسبحاح 14,300
-7.44
14,300
-7.44
261 458,579 6,557M
ثشرقح 3,870
-10.00
3,900
-9.30
265 1,483,934 5,790M
وبيمهح 1,930
-9.81
1,930
-9.81
183 2,582,549 4,984M
داناح 5,250
-9.95
5,280
-9.43
39 135,795 717M
پارسيانح 9,160
143.75
9,160
143.75
14 5,898 54M