::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
كگلح 4,591
0.66
4,636
1.64
261 3,772,081 17,486M
خگسترح 2,321
-4.29
2,376
-2.02
554 5,091,647 12,100M
كچادح 2,900
-3.69
2,918
-3.09
243 3,027,450 8,835M
بركتح 660
-1.20
656
-1.80
647 12,162,729 7,982M
سفانوح 6,930
6.09
6,916
5.88
135 488,701 3,380M
ومعادنح 2,520
-0.59
2,486
-1.93
129 1,190,165 2,959M
خزرح 836
-2.56
829
-3.38
292 3,518,664 2,917M
والبرح 1,133
-2.33
1,131
-2.50
140 1,429,744 1,618M
ركيشح 1,419
-2.41
1,418
-2.48
100 558,529 792M
سنيرح 15,490
6.06
15,259
4.48
29 11,944 182M