::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
حكشتيح 45,860
1.53
45,770
1.33
9,771 18,561,427 849,643M
اميدح 13,970
-1.96
14,170
-0.56
1,877 14,608,244 207,040M
تكشاح 35,670
-2.28
35,511
-2.71
1,707 2,466,050 87,571M
كفراح 71,000
1.94
71,600
2.80
1,059 761,664 54,537M
خريختح 6,700
4.85
6,730
5.32
952 7,704,861 51,864M
پاساح 26,730
10.00
26,730
10.00
542 1,650,000 44,105M
دعبيدح 59,920
10.01
59,350
8.96
1,487 713,917 42,369M
دابورح 41,850
-5.83
41,730
-6.10
885 631,002 26,333M
غگرجيح 50,770
-8.19
51,830
-6.27
56 28,646 1,485M