بر اساس دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار، محاسبات بازدهی صندوق‌ها تغییراتی داشته است. برای آگاهی کامل از نحوه‌ی محاسبات پانویس را مطالعه فرمایید.

پیام سیستم
   
شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
0.2% 0.16%
 
دوشنبه 6 مرداد 1393   10:55 ب.ظ. بازار بسته
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص کل   1393/5/5  —   —   —  3.6 -4.2 -8.3 33.0  —   — 
1 آپادانا 1393/5/5 1336 2,662,276 13,489,748,621 0.7 8.4 -13.7 -17.1 -1.9 164.7 30.8
2 آگاه 1393/5/5 2181 18,488,879 474,794,403,924 5.0 4.5 -1.6 -5.9 41.4 1,748.9 36.2
3 ارگ هومن 1393/5/5 1385 2,966,669 19,108,000,000 14.8 3.5 -6.5 -15.8 5.7 196.7 33.3
4 افق 1393/5/5 182 989,797 46,581,819,168 0.3 6.4 -3.7 -0.2  —  -1.0 44.5
5 البرز 2 12 1393/5/5 456 1,566,656 44,792,253,674 10.1 5.0 -5.0 -3.4 26.3 56.7 33.8
6 امید نوین ایرانیان 1393/5/5 1463 2,571,029 18,591,114,445 0.3 5.5 -4.9 -6.2 11.0 157.1 29.2
7 امید توسعه 12 1 1393/5/5 519 1,684,175 168,770,000,000 13.4 4.4 -3.3 -3.0 31.2 81.9 34.3
8 امین آوید 1393/5/5 327 1,407,275 33,727,000,000 9.9 1.4 -2.6 -9.6  —  40.7 35.5
9 امین کارآفرین 1393/5/5 1716 4,337,611 21,991,686,694 0.0 4.4 -3.8 -6.6 25.2 333.8 32.2
10 اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1393/5/5 77 1,054,222 21,466,071,859 44.0 0.9  —   —   —  5.4 15.6
11 ایساتیس پویای یزد 1393/5/5 1622 3,305,694 50,418,000,000 0.1 1.3 -12.8 -15.7 23.5 230.6 29.2
12 بانک اقتصاد نوین 1393/4/28 2044 4,691,100 46,343,000,000 17.3  —   —   —   —   —  30.6
13 بانک توسعه تعاون 1393/5/5 810 2,594,951 54,818,000,000 13.8 3.9 -6.5 -20.4 -9.7 159.5 31.2
14 بانک دی 1393/5/5 1141 2,067,401 141,507,421,792 0.0 2.5 -11.0 -16.7 14.7 106.7 30.7
15 بانک مسکن 1393/5/5 1604 5,430,132 32,402,000,000 8.8 4.2 -5.4 -7.5 30.6 443.0 31.7
16 بانک کشاورزی 1393/5/5 1483 2,787,698 17,172,222,272 9.9 5.6 -4.7 -8.5 9.6 178.8 29.1
17 بذر امید آفرین 1393/5/5 243 1,001,810 5,117,245,967 26.5 1.9 0.2 -2.8  —  0.2 28.8
18 بورس بیمه 1393/5/5 1899 3,504,425 27,204,853,742 0.0 2.5 -7.2 -4.4 17.7 250.4 30.3
19 بورسیران 1393/5/5 1836 14,153,671 1,320,381,769,300 0.3 6.0 -0.8 -5.7 25.4 1,315.4 35.5
20 بیمه دی 1393/5/5 1478 2,821,764 11,318,095,822 0.1 5.0 -4.1 -11.3 8.0 182.2 30.2
21 پارس گستر خبره 20 6 1393/5/5 512 1,069,597 6,626,000,000 44.8 4.0 -6.4 -19.6 -6.9 17.8 29.7
22 پویا 1393/5/5 2317 13,084,521 116,347,559,451 1.9 8.6 3.1 -1.7 45.4 1,207.3 34.4
23 پیشتاز 1393/5/5 2271 11,583,336 102,408,000,000 17.4 5.0 -1.5 -1.3 34.2 1,058.3 33.9
24 پیشرو 1393/5/5 1195 2,970,458 212,355,000,000 8.7 5.0 -1.7 -1.1 33.2 197.0 33.3
25 پیشگام 1393/5/5 1835 3,462,258 40,023,706,463 1.2 5.8 -1.7 -12.6 13.7 246.2 27.6
26 تدبیرگر سرمایه 1393/5/5 1239 1,829,323 13,831,517,458 0.1 1.3 -14.4 -10.3 13.6 82.9 29.6
27 تدبیرگران آینده 1393/5/5 1212 2,383,394 7,471,937,907 16.4 6.4 -5.8 -13.7 25.6 138.3 30.5
28 تدبیرگران فردا 1393/5/5 1336 4,008,975 128,976,732,452 0.1 6.9 -3.0 -8.9 43.6 298.8 32.1
29 توسعه بازار سرمایه 1393/3/9 534 1,104,048 1,685,199 2.0  —   —   —   —   —  22.7
30 توسعه صادرات 1393/5/5 1171 3,784,901 122,119,834,834 0.1 3.7 -11.2 -16.9 21.0 278.5 34.4
31 توسعه ملی 1393/5/4 294 1,016,430 116,840,636,935 0.1  —   —   —   —   —  34.7
32 حافظ 20 3 1393/5/5 2317 7,246,229 113,055,678,802 4.4 5.7 -4.0 -0.4 38.7 625.0 31.5
33 دماسنج 15 6 1393/5/5 289 1,063,982 103,868,066,313 0.1 7.6 -3.9 -11.1  —  2.8 33.9
34 دیدگاهان 1393/5/5 274 746,270 3,746,000,000 1.6 -4.3 -18.5 -19.3  —  -25.4 24.1
35 راهنما 1393/5/5 1307 2,944,123 15,733,393,261 16.3 3.0 -6.9 -10.2 10.7 194.4 30.9
36 رشد سامان 1393/5/5 166 1,021,454 13,877,482,092 81.0 0.3 -2.6  —   —  2.1 41.6
37 رضوی 1393/5/5 1765 2,849,042 21,017,382,617 9.7 4.3 -7.9 -8.6 10.6 184.9 28.7
38 سبحـان 1393/5/5 425 1,358,280 17,413,000,000 21.5 2.5 -5.9 -9.7 15.4 35.8 28.5
39 سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1393/5/5 1182 1,823,871 245,106,362,016 4.9 3.6 -8.9 -11.7 7.2 82.4 28.8
40 سپهرآتی 6 20 1393/5/5 58 1,073,180 11,085,945,714 55.6 1.9  —   —   —  7.3 8.6
41 سینا 1393/5/5 1274 6,742,637 499,770,982,830 0.4 3.2 -5.6 -7.3 44.0 574.3 36.1
42 شاخصی کارآفرین 1393/5/5 1233 2,549,855 90,537,693,196 2.8 3.3 -5.0 -7.9 28.9 155.0 25.3
43 صبا 1393/5/5 1596 2,332,050 13,129,000,000 1.0 2.7 -14.1 -21.7 5.7 133.2 28.8
44 صنعت و معدن 1393/5/5 1854 2,988,244 18,309,000,000 4.3 -7.4 -17.8 -31.0 -21.3 198.8 30.1
45 عقیق 1393/5/5 1248 5,116,037 370,943,393,665 7.4 4.0 -1.8 -4.3 42.0 411.6 37.1
46 فیروزه موفق 1393/5/5 1443 4,194,731 47,400,000,000 40.9 7.4 7.9 11.7 48.5 319.5 33.1
47 كارگزاری کاسپین مهر ایرانیان 1393/5/5 2193 2,514,702 12,724,390,596 12.0 3.6 -8.3 -13.9 7.1 151.5 28.0
48 گنجینه بهمن 1393/5/5 1561 3,995,563 34,741,000,000 15.4 2.7 -6.5 -8.1 15.4 299.6 30.8
49 گنجینه رفاه 1393/5/4 1483 2,950,380 90,202,000,000 15.6  —   —   —   —   —  30.0
50 مشترک آرمان 1393/5/5 659 2,743,786 104,865,000,000 12.0 3.4 -7.2 -11.8 20.0 174.4 33.8
51 مشترک آسمان یکم 1393/5/5 704 3,743,031 103,285,000,000 0.3 4.0 -4.2 -1.6 32.7 274.3 31.7
52 مشترک بانک خاورمیانه 1393/5/5 148 1,045,110 221,893,497,921 0.0 7.8 0.9  —   —  4.5 44.6
53 مشترک خوارزمی 1393/5/5 1078 2,636,313 52,146,272,029 8.0 4.0 -4.5 -13.1 28.4 163.6 31.8
54 مشترک فام 1393/5/5 111 983,319 19,709,639,976 27.2 4.2 -3.1  —   —  -1.7 55.0
55 مشترک گنجینه ی مهر 1393/5/5 243 938,050 5,169,000,000 7.1 3.0 -6.5 -9.0  —  -6.2 25.5
56 مشترک یکم سامان 1393/5/5 1133 2,296,072 93,289,399,796 4.4 3.8 -7.8 -11.7 20.0 129.6 30.1
57 معین بهگزین 1393/5/5 133 1,022,321 66,270,927,689 0.4 7.0 -2.4  —   —  2.2 40.6
58 ممتاز 1393/5/5 1623 5,721,430 284,000,000,000 21.5 4.5 -1.6 -2.9 33.2 472.1 31.6
59 مهر شریعه 1393/5/5 1182 1,610,834 9,408,880,748 0.0 12.7 -11.4 -19.3 -9.9 61.1 28.8
60 نقش جهان 1393/5/5 1385 2,754,928 19,510,000,000 4.2 4.3 -7.2 -18.5 8.9 175.5 30.8
61 نواندیشان 1393/5/5 1547 1,692,646 12,085,492,744 0.3 -0.4 -8.6 -18.4 -16.6 69.3 27.7
62 نوین پایدار 1393/5/5 1594 5,358,464 74,498,720,784 0.1 5.6 -4.8 -10.8 39.0 435.8 32.4
63 نوین نیک 1393/5/5 412 987,892 10,802,597,535 0.0 2.7 -0.8 -4.6 -3.9 -1.2 26.5
64 نیکان پارس 1393/5/5 538 1,724,376 9,327,148,228 9.4 2.0 -7.8 -17.6 1.6 72.4 29.4
65 نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1393/5/5 137 1,004,399 6,293,566,597 5.3 5.4 -4.8  —   —  0.4 38.0
66 نیکوکاری دانشگاه تهران 6 15 1393/5/5 70 1,042,200 5,257,899,335 59.3 3.7  —   —   —  4.2 35.7
67 نیکی گستران 1393/5/5 65 1,070,344 21,513,918,111 0.0 0.3  —   —   —  7.0 23.1
68 کارآفرینان برتر آینده 1393/5/5 1191 1,452,988 19,236,117,182 0.0 5.0 -0.9 -4.8 24.7 45.3 29.8
69 کارگزاری بانک تجارت 1393/5/5 2177 5,974,548 62,380,263,207 0.1 5.7 -1.1 -4.1 21.4 497.3 32.2
70 کارگزاری بانک صادرات ایران 1393/5/5 2311 6,250,100 67,438,574,778 9.6 2.9 -10.1 -16.3 19.2 525.0 29.9
71 کارگزاری بانک ملت 1393/5/5 995 1,608,977 19,469,000,000 36.1 1.6 -8.2 -16.9 2.9 60.9 29.0
72 کارگزاری بانک ملی ایران 1393/5/5 2270 15,633,042 166,069,799,297 0.0 3.7 -3.7 -11.4 28.2 1,463.3 32.5
73 کارگزاری پارسیان 1393/5/5 1198 1,022,418 36,977,787,091 6.9 2.9 -6.4 -13.0 -6.2 2.2 30.8
74 کاریزما 1393/5/5 664 3,173,852 144,451,533,011 12.2 4.8 -2.8 -7.0 32.9 217.4 34.2
75 یکم اکسیر فارابی 1393/5/5 1709 7,947,332 178,870,604,087 0.0 4.4 -7.6 -9.8 28.1 694.7 34.1
76 یکم دانا 1393/5/5 747 2,953,232 49,328,000,000 4.4 -1.4 -8.2 -12.4 12.8 195.3 32.3
77 یکم سهام گستران شرق 1393/5/5 389 1,054,379 7,501,909,230 0.4 4.1 -7.3 -12.0 -2.1 5.4 30.6
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما