جدید
   
شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
0.32% 0.36%
 
پنجشنبه 4 ارديبهشت 1393   12:53 ب.ظ بازار بسته
در سهام


 
no نام صندوق های سرمایه گذاری تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی های صندوق(م ر) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص کل بازار   1392/6/23  —   —   —   —   —   —   —   —   — 
1 آپادانا 1393/2/2 1241 2,936,548 14,879 0.6 -5.7 -9.4 -5.6 55.2 37.1 48.1
9 آگاه 1393/2/2 2086 18,374,149 628,525 0.0 -4.4 -7.5 6.9 107.4 66.5 51.7
17 ارگ 1393/2/2 1290 3,156,068 20,123 19.7 -4.5 -11.2 2.1 70.7 38.3 50.2
25 افق 1393/2/2 87 987,728 33,204 0.1 -2.6  —   —   —  -1.2 60.8
33 البرز 1393/2/2 361 1,611,997 53,233 16.5 -2.3 -0.5 1.8  —  61.2 52.7
41 امید ایرانیان 1393/2/2 1368 2,614,573 18,945 0.3 -5.7 -5.9 -0.8 37.3 29.3 43.7
49 امید توسعه 1393/2/1 424 1,756,773 193,449 7.9 -0.4 -2.3 13.9 65.0 62.8 49.0
57 امین آوید 1393/2/2 232 1,465,924 45,790 23.6 -3.3 -6.7 7.7  —  46.6 58.7
65 امین سامان 1393/2/2 38 1,023,885 59,392 1.0 2.0  —   —   —  2.4 64.7
73 امین کارآفرین 1393/2/2 1621 4,361,793 22,782 0.0 -4.6 -6.4 1.1 72.5 39.4 46.8
81 ایساتیس 1393/2/2 1527 3,721,877 61,225 0.0 -2.5 -7.6 10.5 80.3 36.9 44.4
89 بانک اقتصاد نوین 1393/2/2 1949 4,887,074 49,848 1.6 -4.7 -8.2 -4.6 59.6 34.6 45.6
97 بانک توسعه تعاون 1393/2/2 715 2,663,034 66,107 2.0 -7.8 -23.2 -20.6 73.6 65.0 49.1
105 بانک دی 1393/2/2 1046 2,233,544 210,313 0.0 -5.7 -10.6 -1.9 63.4 32.4 46.6
113 بانک کشاورزی 1393/2/2 1388 2,793,292 17,408 0.8 -4.9 -9.4 -6.8 35.8 31.0 44.0
121 بانک مسکن 1393/2/2 1509 5,488,630 33,157 4.5 -2.0 -8.0 13.1 78.0 51.0 49.1
129 بذر امید آفرین 1393/2/2 148 999,314 5,328 59.6 1.4 0.7  —   —  -0.1 59.6
137 بورس بیمه 1393/2/2 1804 3,668,755 29,555 0.1 -2.4 -4.9 12.9 72.0 30.1 45.7
145 بورسیران 1393/2/2 1741 13,751,476 1,279,520 0.0 -4.8 -9.5 -2.3 98.1 73.3 53.1
153 بیمه دی 1393/2/2 1383 2,836,025 12,050 0.1 -1.7 -15.0 -10.4 22.2 31.7 44.0
161 پویا 1393/2/2 2222 12,093,559 104,174 1.7 -4.8 -9.3 3.7 108.2 50.6 44.8
169 پیشتاز 1393/2/2 2176 11,257,611 103,930 14.2 -5.2 -5.6 11.6 68.4 50.1 46.3
177 پیشرو 1393/2/2 1100 2,938,815 243,063 9.5 -3.6 -3.8 12.9 69.7 43.1 48.3
185 پیشگام 1393/2/2 1740 3,414,740 41,172 9.0 -4.0 -17.1 -7.0 48.1 29.4 42.4
193 تدبیرگر سرمایه 1393/2/2 1144 2,088,583 23,020 0.1 -3.3 0.8 9.9 88.4 26.5 45.9
201 تدبیرگران آگاه 1393/2/2 1117 2,500,859 10,989 19.3 -5.5 -10.6 3.9 82.2 35.0 48.2
209 تدبیرگران فردا 1393/2/2 1241 4,005,961 165,719 2.6 -3.0 -10.3 11.9 84.3 50.3 47.0
217 توسعه بازار سرمایه 1393/2/2 439 1,120,726 336,218 61.3 -2.9 -14.0 -15.6 7.9 10.0 42.1
225 توسعه صادرات 1393/2/2 1076 4,055,282 144,644 0.0 -9.4 -13.3 0.7 102.8 60.9 52.1
233 توسعه فردا 1393/2/2 1048 1,762,881 8,829 0.0 -5.1 -6.8 3.7 42.9 21.9 46.3
241 توسعه ملی 1393/2/2 199 975,004 140,816 0.1 -5.5 -8.5 0.0  —  -2.5 47.7
249 حافظ 1393/2/2 2222 7,208,874 106,980 0.0 -3.0 -2.6 11.1 106.4 38.4 42.2
257 خاورمیانه 1393/2/2 53 1,006,187 234,505 0.0 -2.9  —   —   —  0.6 59.1
265 خبرگان 1393/2/2 2190 6,285,916 41,864 0.0 -4.3 -7.8 7.2 84.6 35.8 40.6
273 خوارزمی 1393/2/2 983 2,639,701 57,210 7.3 -6.2 -15.5 1.5 76.8 43.4 48.3
281 دماسنج 1393/2/2 194 1,012,667 101,265 0.9 -8.2 -15.9 -3.5  —  -2.1 42.5
289 دیدگاهان 1393/2/2 179 889,157 4,455 1.5 2.2 -4.7  —   —  -11.1 40.8
297 راهنما 1393/2/2 1212 3,058,362 16,530 0.1 -4.8 -6.9 -5.5 53.7 40.1 45.4
305 رشد سامان 1393/2/2 71 1,044,126 18,272 81.6 1.4  —   —   —  4.4 60.0
313 رضوی 1393/2/2 1670 3,076,215 22,786 6.0 -2.2 -1.5 11.4 52.9 27.9 45.9
321 رفاه 1393/2/2 1388 3,069,305 105,544 4.3 -7.7 -24.3 -30.3 51.5 34.3 47.0
329 سبحـان 1393/2/2 330 1,423,373 18,732 27.0 -2.9 -5.6 1.4  —  42.3 46.8
337 سپهر اول صادرات 1393/2/2 1087 1,927,839 267,222 8.6 -5.4 -8.0 1.2 34.1 24.7 44.8
345 سینا 1393/2/2 1179 6,963,025 602,058 0.2 -2.1 -5.0 16.9 124.4 82.4 55.8
353 شاخصی کارآفرین 1393/2/2 1138 2,597,778 92,429 1.1 -3.9 -6.4 1.6 71.8 35.9 36.7
361 صبا 1393/2/2 1501 2,602,754 15,010 0.8 -3.9 -15.2 -10.2 43.6 26.2 42.6
369 صنعت و معدن 1393/2/2 1759 3,559,597 21,507 8.2 -9.0 -20.6 -23.0 22.7 30.2 46.4
377 عقیق 1393/2/2 1153 5,094,651 435,852 0.0 -3.4 -5.6 10.8 114.0 67.5 55.4
385 فارابی 1393/2/2 1614 8,312,357 230,003 0.0 -5.0 -7.7 1.8 112.5 61.5 51.7
393 فیروزه 1393/2/2 1348 3,795,564 41,015 11.5 -1.7 0.0 14.3 78.1 43.5 49.6
401 کارآفرینان برتر 1393/2/2 1096 1,416,500 18,813 2.2 -8.4 -9.7 -0.4 67.8 12.3 44.2
409 کارگزاری بانک تجارت 1393/2/2 2082 5,870,710 58,055 0.0 -5.1 -7.4 0.8 47.5 36.4 46.7
417 کارگزاری بانک صادرات ایران 1393/2/2 2216 6,711,615 72,083 2.4 -6.6 -10.7 5.1 60.0 36.9 42.6
425 کارگزاری بانک ملت 1393/2/2 900 1,764,327 26,696 2.0 -4.5 -15.7 2.1 29.1 25.9 45.4
433 کارگزاری بانک ملی ایران 1393/2/2 2175 15,816,682 180,421 0.0 -5.4 -11.2 2.4 83.6 59.0 44.6
441 کارگزاری پارسیان 1393/2/2 1103 1,039,911 37,695 1.7 -3.3 -12.8 -0.9 0.8 1.3 48.8
449 كارگزاری کاسپین مهر ایرانیان 1393/2/2 2098 2,646,617 11,036 0.4 -5.6 -10.3 -6.3 32.0 18.5 40.7
457 کاریزما 1393/2/2 569 3,166,305 173,868 2.6 -3.6 -8.1 5.5 111.8 109.7 52.3
465 گنجینه بهمن 1393/2/2 1466 4,178,209 36,956 0.9 -3.2 -6.1 -1.7 56.3 42.8 46.6
473 مشترک آرمان 1393/2/2 564 2,862,481 111,688 0.7 -4.9 -9.3 5.2 107.8 97.7 55.3
481 مشترک آسمان یکم 1393/2/2 609 3,705,619 124,023 0.1 -3.8 -3.4 6.0 128.4 119.8 51.5
489 مشترک گنجینه ی مهر 1393/2/2 148 990,648 5,468 30.2 1.7 -3.9  —   —  -0.9 54.9
497 ممتاز 1393/2/2 1528 5,557,950 276,575 11.3 -5.4 -6.1 10.8 65.8 50.7 49.5
505 مهر شریعه 1393/2/2 1087 1,729,093 10,100 0.1 -10.3 -15.3 -16.9 26.5 20.2 42.1
513 نقش جهان 1393/2/2 1290 2,967,513 21,316 13.4 -6.7 -15.0 -7.2 54.3 36.1 47.4
521 نواندیشان 1393/2/2 1452 1,829,884 13,065 38.2 -8.0 -13.9 -16.0 13.7 16.4 41.4
529 نوین 1393/2/2 1499 5,399,563 96,118 0.0 -5.3 -11.9 16.6 94.5 50.8 49.2
537 نوین نیک 1393/2/2 317 995,972 5,095 0.1 0.7 -8.8 -10.8  —  -0.4 37.7
545 نیکان پارس 1393/2/2 443 1,825,311 10,151 8.0 -3.8 -15.6 -4.9 73.7 64.4 45.6
553 نیکوکاری کودک 1393/2/2 42 1,005,223 5,681 2.5 -2.4  —   —   —  0.5 41.7
561 یکم دانا 1393/2/2 652 3,123,571 57,439 0.1 -3.8 -7.5 -3.2 56.4 89.4 52.6
569 یکم سامان 1393/2/2 1038 2,424,658 105,448 3.9 -5.8 -9.9 -0.5 48.1 36.6 46.6
577 یکم سهام گستران شرق 1393/2/2 294 1,088,650 8,386 0.3 -6.6 -13.3 -4.2  —  8.9 44.2
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت بر اساس نرخ رشد مرکب سالانه می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما