جدید
   
شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
-0.71% -0.67%
 
شنبه 30 فروردین 1393   06:48 ب.ظ بازار بسته
در سهام


 
no نام صندوق های سرمایه گذاری تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی های صندوق(م ر) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص کل بازار   1392/6/23  —   —   —   —   —   —   —   —   — 
1 آپادانا 1393/1/29 1236 2,877,185 14,579 0.6 -7.7 -15.7 -7.6 52.6 36.4 48.1
9 آگاه 1393/1/29 2081 18,110,475 626,948 0.0 -5.8 -12.6 5.2 106.7 66.2 51.8
17 ارگ 1393/1/29 1285 3,086,094 19,677 21.2 -6.6 -14.7 1.8 66.1 37.6 50.2
25 افق 1393/1/29 82 941,088 30,613 0.4 -7.3  —   —   —  -5.9 60.4
33 البرز 1393/1/29 356 1,577,954 52,150 20.8 -4.3 -15.1 0.0  —  57.8 53.5
41 امید ایرانیان 1393/1/29 1363 2,577,667 18,678 0.3 -7.1 -11.8 -2.6 35.6 28.9 43.7
49 امید توسعه 1393/1/29 419 1,674,373 186,249 8.8 -5.0 -8.1 9.1 54.7 56.7 49.0
57 امین آوید 1393/1/29 227 1,434,358 47,842 19.3 -5.4 -10.7 3.0  —  43.4 58.5
65 امین سامان 1393/1/29 33 990,171 56,820 0.3 -1.1  —   —   —  -1.0 64.3
73 امین کارآفرین 1393/1/29 1616 4,269,583 22,300 0.0 -6.7 -12.5 -1.8 68.0 38.8 46.7
81 ایساتیس 1393/1/29 1522 3,680,963 60,552 1.5 -3.6 -13.4 9.1 79.8 36.7 44.5
89 بانک اقتصاد نوین 1393/1/29 1944 4,814,501 49,108 1.6 -6.2 -13.6 -6.5 59.2 34.3 45.7
97 بانک توسعه تعاون 1393/1/29 710 2,645,005 65,980 2.6 -8.4 -29.6 -21.3 73.0 64.9 49.4
105 بانک دی 1393/1/29 1041 2,158,142 203,213 0.0 -8.9 -18.2 -7.4 57.8 31.0 46.5
113 بانک کشاورزی 1393/1/29 1383 2,738,448 17,066 1.3 -6.8 -16.9 -8.9 35.0 30.5 44.1
121 بانک مسکن 1393/1/29 1504 5,295,006 31,987 4.0 -5.5 -16.6 10.4 75.4 49.9 49.2
129 بذر امید آفرین 1393/1/29 143 996,543 5,314 59.6 1.2 -0.3  —   —  -0.3 61.2
137 بورس بیمه 1393/1/29 1799 3,633,143 29,283 0.0 -3.4 -13.6 13.4 71.2 29.9 45.7
145 بورسیران 1393/1/29 1736 13,567,894 1,260,186 0.0 -6.1 -13.6 -3.7 96.3 73.0 53.2
153 بیمه دی 1393/1/29 1378 2,768,151 11,762 0.1 -4.1 -22.7 -13.4 20.5 31.0 44.0
161 پویا 1393/1/29 2217 11,764,242 101,455 4.4 -7.4 -16.5 0.2 104.9 50.1 44.8
169 پیشتاز 1393/1/29 2171 11,255,961 104,028 15.4 -5.2 -8.1 11.9 68.1 50.2 46.4
177 پیشرو 1393/1/29 1095 2,890,206 241,413 8.5 -5.2 -8.0 11.6 66.6 42.4 48.5
185 پیشگام 1393/1/29 1735 3,402,286 41,487 9.3 -3.7 -21.0 -7.6 49.8 29.4 42.5
193 تدبیرگر سرمایه 1393/1/29 1139 2,065,753 22,769 0.1 -4.4 -4.6 8.0 88.1 26.2 45.9
201 تدبیرگران آگاه 1393/1/29 1112 2,495,679 10,966 18.9 -5.7 -14.2 4.2 83.4 35.0 48.2
209 تدبیرگران فردا 1393/1/29 1236 3,900,721 162,278 0.6 -5.6 -17.5 8.7 79.7 49.3 47.0
217 توسعه بازار سرمایه 1393/1/29 434 1,101,670 330,501 5.6 -4.6 -20.0 -18.8 6.4 8.5 42.2
225 توسعه صادرات 1393/1/29 1071 3,977,293 142,681 0.0 -11.2 -19.9 -2.7 100.4 60.1 52.2
233 توسعه فردا 1393/1/29 1043 1,756,526 8,797 0.0 -5.5 -12.1 5.1 42.4 21.8 46.3
241 توسعه ملی 1393/1/29 194 949,953 138,122 0.0 -8.0 -15.1 -5.4  —  -5.0 47.1
249 حافظ 1393/1/29 2217 7,095,272 105,322 0.0 -4.6 -9.8 9.0 104.5 38.1 42.3
257 خاورمیانه 1393/1/29 48 980,618 223,551 0.1 -5.4  —   —   —  -1.9 57.9
265 خبرگان 1393/1/29 2185 6,171,897 41,500 0.0 -6.1 -14.8 3.0 81.8 35.4 40.6
273 خوارزمی 1393/1/29 978 2,596,478 56,273 9.1 -7.7 -21.5 -0.2 78.4 42.8 48.3
281 دماسنج 1393/1/29 189 993,439 98,940 2.0 -15.8 -20.5 -6.6  —  -4.0 42.7
289 دیدگاهان 1393/1/29 174 877,173 4,395 1.5 0.6 -8.8  —   —  -12.3 41.1
297 راهنما 1393/1/29 1207 3,004,792 16,241 0.1 -6.6 -13.2 -9.4 51.9 39.5 45.4
305 رشد سامان 1393/1/29 66 1,043,556 18,273 81.5 -0.1  —   —   —  4.4 63.6
313 رضوی 1393/1/29 1665 3,052,085 22,607 6.2 -2.7 -5.7 10.5 51.0 27.7 45.9
321 رفاه 1393/1/29 1383 3,048,125 105,739 3.5 -8.3 -32.5 -31.3 51.0 34.2 47.2
329 سبحـان 1393/1/29 325 1,399,493 18,417 27.1 -4.5 -10.5 -1.0  —  39.9 46.4
337 سپهر اول صادرات 1393/1/29 1082 1,875,271 261,238 8.8 -8.0 -14.7 -2.7 30.0 23.6 44.7
345 سینا 1393/1/29 1174 6,740,756 576,213 0.1 -5.2 -12.2 12.5 119.5 81.0 55.7
353 شاخصی کارآفرین 1393/1/29 1133 2,536,482 90,238 1.1 -6.1 -11.9 -1.3 69.2 35.0 36.6
361 صبا 1393/1/29 1496 2,497,705 14,404 0.9 -7.9 -22.4 -16.4 40.9 25.0 42.7
369 صنعت و معدن 1393/1/29 1754 3,494,623 21,115 9.1 -10.6 -26.5 -26.3 20.5 29.7 46.4
377 عقیق 1393/1/29 1148 5,019,652 429,321 0.0 -4.9 -11.1 8.5 113.6 67.0 55.5
385 فارابی 1393/1/29 1609 8,099,486 225,546 0.0 -7.5 -14.6 -1.9 107.8 60.7 51.7
393 فیروزه 1393/1/29 1343 3,744,739 40,503 7.1 -3.0 -3.0 15.4 76.2 43.2 49.7
401 کارآفرینان برتر 1393/1/29 1091 1,395,989 18,830 2.3 -9.7 -15.0 -4.5 67.7 11.8 44.2
409 کارگزاری بانک تجارت 1393/1/29 2077 5,714,864 56,514 0.0 -7.6 -15.4 -1.3 44.1 35.9 46.7
417 کارگزاری بانک صادرات ایران 1393/1/29 2211 6,519,885 70,024 3.0 -9.3 -19.5 1.2 55.7 36.3 42.7
425 کارگزاری بانک ملت 1393/1/29 895 1,773,658 26,938 15.6 -4.1 -19.8 -0.7 30.7 26.3 45.5
433 کارگزاری بانک ملی ایران 1393/1/29 2170 15,342,285 175,332 0.0 -8.4 -17.4 -1.0 80.4 58.3 44.6
441 کارگزاری پارسیان 1393/1/29 1098 993,196 36,157 1.7 -7.7 -21.1 -6.1 -3.5 -0.2 48.9
449 كارگزاری کاسپین مهر ایرانیان 1393/1/29 2093 2,598,622 10,836 0.4 -7.4 -15.5 -9.2 30.8 18.1 40.7
457 کاریزما 1393/1/29 564 3,066,093 171,085 2.2 -6.7 -14.7 1.3 107.7 106.5 52.2
465 گنجینه بهمن 1393/1/29 1461 4,111,270 36,364 0.9 -4.8 -11.3 -3.5 53.7 42.4 46.6
473 مشترک آرمان 1393/1/29 559 2,768,050 108,361 0.7 -8.0 -16.7 0.3 101.7 94.4 55.2
481 مشترک آسمان یکم 1393/1/29 604 3,631,964 122,212 0.1 -5.8 -8.0 3.3 124.8 118.3 51.9
489 مشترک گنجینه ی مهر 1393/1/29 143 974,213 5,378 25.3 0.0 -2.6  —   —  -2.6 58.3
497 ممتاز 1393/1/26 1523 5,542,306 274,909 10.1 -3.0 -9.6 11.9 63.9 50.9 49.6
505 مهر شریعه 1393/1/29 1082 1,708,425 9,979 0.1 -11.4 -18.7 -16.8 26.1 19.8 42.2
513 نقش جهان 1393/1/29 1285 2,935,210 20,822 13.3 -7.7 -19.3 -9.1 53.1 35.8 47.4
521 نواندیشان 1393/1/29 1447 1,841,832 13,151 3.5 -7.5 -17.5 -18.7 15.4 16.7 41.6
529 نوین 1393/1/29 1494 5,335,145 100,050 0.0 -6.5 -14.9 18.2 95.2 50.5 49.3
537 نوین نیک 1393/1/29 312 967,774 4,951 0.1 -2.1 -17.9 -12.7  —  -3.2 37.8
545 نیکان پارس 1393/1/29 438 1,803,823 10,031 6.9 -5.0 -21.3 -6.0 72.9 63.5 46.1
553 نیکوکاری کودک 1393/1/29 37 977,361 5,325 2.6 -2.2  —   —   —  -2.3 40.0
561 یکم دانا 1393/1/29 647 3,056,694 56,625 2.5 -5.9 -12.6 -6.1 55.7 87.8 52.5
569 یکم سامان 1393/1/29 1033 2,378,778 103,627 3.9 -7.6 -16.2 -4.7 47.1 35.8 46.6
577 یکم سهام گستران شرق 1393/1/29 289 1,074,596 8,496 0.3 -7.9 -19.6 -6.4  —  7.5 44.4
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت بر اساس نرخ رشد مرکب سالانه می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما