اطلاعات صندوق‌هایِ نوع ETF در دسترس قرار گرفته است، به کلمه‌ی (ETF) کنار نام صندوق توجه کنید.

پیام سیستم
   
شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
0.76% 0.88%
 
ﺳﻪشنبه 29 مهر 1393   6:37 ب.ظ. بازار بسته
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص کل   1393/7/28  —   —   —  2.9 -1.3 -3.2 0.3  —   — 
1 صندوق کارگزاری بانک تجارت 1393/7/28 2262 6,087,448 64,246,922,407 9.3 4.1 2.1 3.4 5.2 508.6 33.6
2 آپادانا 1393/7/28 1421 2,518,423 12,760,846,032 0.7 4.0 -5.8 -15.9 -19.1 150.4 35.8
3 آسمان آرمانی سهام (ETF) 1393/7/28 311 7,787 200,066,436,602 2.8 7.4 -0.8 -7.2  —  -21.3 32.8
4 آسمان یکم 1393/7/28 789 3,601,338 86,208,824,844 2.9 5.2 -3.4 -2.8 2.4 260.1 44.1
5 آگاه 1393/7/28 2266 18,451,883 408,211,017,908 0.0 6.4 -0.1 0.1 7.2 1,742.8 37.4
6 ارگ 1393/7/28 1470 2,884,464 18,100,014,651 15.8 2.4 -2.7 -8.9 -4.8 188.4 39.7
7 افق 1393/7/27 267 885,352 39,586,779,863 0.3 1.1 -9.6 -10.4  —  -11.5 40.4
8 البرز 20 12 1393/7/28 541 1,539,666 42,610,257,865 13.6 5.3 -2.8 -4.9 7.8 70.1 37.7
9 امید ایرانیان 1393/7/14 1548 2,532,447 18,185,499,328 0.2 1.8 -1.6 -6.0 0.0 152.3 30.7
10 امید توسعه 12 1 1393/7/28 604 1,629,842 131,402,728,340 11.5 2.6 -1.5 -0.6 15.9 86.0 44.2
11 امین آوید 1393/7/28 412 1,499,198 26,706,717,332 11.5 11.9 5.0 3.7 7.6 49.9 51.7
12 امین تدبیرگران فردا (ETF) 1393/7/28 49 10,498 53,316,914,477 37.5 1.9  —   —   —  2.9 28.6
13 امین کارآفرین 1393/7/28 1801 4,233,641 21,341,780,597 0.0 2.7 -1.8 -3.4 -2.6 322.2 35.6
14 اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1393/7/28 162 1,078,369 21,958,845,111 36.2 2.9 1.6  —   —  5.8 50.0
15 ایساتیس 1393/7/28 1707 3,346,174 49,924,920,102 0.8 7.7 0.7 -9.7 -0.8 234.6 32.3
16 بانک توسعه تعاون 1393/7/28 895 2,591,925 49,752,002,762 24.9 4.5 1.2 -3.4 -22.9 159.2 40.7
17 بانک دی 1393/7/28 1226 2,010,004 137,025,994,069 1.4 4.3 -2.1 -10.4 -13.8 101.0 33.1
18 بانک مسکن 1393/7/28 1689 5,466,360 31,021,591,860 8.3 5.9 0.1 -0.8 13.9 446.6 35.4
19 بذر امید آفرین 1393/7/28 328 990,662 5,060,300,130 5.9 3.7 -0.6 -0.9  —  -2.9 34.1
20 بورسیران 1393/7/28 1921 14,194,788 1,278,496,194,264 0.0 4.1 -0.2 3.0 0.7 1,319.5 42.1
21 پویا 1393/7/28 2402 13,274,273 110,017,169,333 0.8 6.3 2.2 8.9 13.1 1,226.3 35.4
22 پیشتاز 1393/7/28 2356 11,563,733 97,297,249,057 22.1 2.2 -0.3 0.9 14.9 1,056.4 35.5
23 پیشرو 1393/7/28 1280 2,931,754 192,378,753,556 11.9 2.2 -1.3 -0.4 13.3 193.2 40.3
24 پیشگام 1393/7/28 1920 3,522,588 41,073,373,294 4.2 3.2 0.2 2.7 -4.4 251.8 33.2
25 تدبیرگر سرمایه 1393/7/28 1324 1,762,433 13,200,622,927 0.4 5.9 -6.3 -15.8 -7.8 75.5 34.2
26 تدبیرگران آینده 1393/7/28 1297 2,328,026 6,867,678,650 5.9 3.8 0.4 -6.8 -2.8 131.9 34.1
27 تدبیرگران فردا 1393/7/28 1421 4,016,977 100,753,801,238 0.2 8.5 -1.1 0.6 11.9 299.6 39.7
28 توسعه صادرات 1393/7/28 1256 4,042,330 124,992,864,474 0.0 17.2 6.9 -0.9 -1.1 304.0 35.4
29 توسعه ملی 1393/7/28 379 961,031 96,030,127,514 0.0 3.2 -4.5 -2.2 -4.3 -3.9 46.4
30 توسعه ممتاز 1393/7/28 1708 5,718,655 285,423,812,186 25.8 2.0 -0.2 1.1 14.8 471.9 40.7
31 حافظ 1393/7/28 2402 7,791,668 115,441,354,058 0.1 13.1 6.4 7.7 19.8 679.6 36.1
32 خاورمیانه 1393/7/28 233 1,033,966 213,901,611,342 0.0 3.2 -1.6 2.6  —  3.4 54.5
33 خوارزمی 1393/7/28 1163 2,628,971 49,981,999,087 22.2 5.0 0.3 -0.8 1.0 162.9 36.2
34 دماسنج 15 6 1393/7/28 374 1,012,535 94,039,198,949 0.0 10.6 -5.8 -0.4 2.4 9.3 37.7
35 دیدگاهان 1393/7/28 359 731,540 3,661,355,887 7.4 4.5 -2.0 -17.4  —  -26.8 49.0
36 راهنما 1393/7/28 1392 2,899,226 15,470,269,082 0.1 2.9 -1.1 -5.6 -12.6 187.0 33.1
37 رشد سامان 1393/7/28 251 1,035,209 12,428,725,327 62.1 3.1 2.2 3.2  —  9.5 43.0
38 رضوی 1393/7/28 1850 2,805,096 20,681,972,650 0.8 4.3 -1.2 -8.8 -8.7 180.5 34.3
39 سبحـان 1393/7/28 510 1,312,131 16,559,089,362 13.4 0.2 -3.5 -7.9 -7.1 31.2 34.3
40 سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1393/7/28 1267 1,840,762 245,206,075,768 2.8 6.6 1.2 -4.9 -4.5 84.1 34.5
41 سپهر کاریزما (ETF) 1393/7/28 379 10,585 235,051,647,142 9.0 1.8 -4.6 -4.8 -11.0 -11.0 28.5
42 سپهرآتی 20 6 1393/7/28 143 1,047,451 10,865,201,380 38.7 6.1 2.4  —   —  5.4 37.8
43 سینا 1393/7/28 1359 6,546,306 409,962,425,483 5.6 4.4 -2.8 -6.1 9.2 554.7 37.9
44 شاخصی کارآفرین 1393/7/28 1318 2,534,901 89,885,051,193 4.5 4.2 -0.4 -2.7 -1.4 153.0 31.1
45 صبا 1393/7/28 1681 2,442,175 13,485,691,282 0.8 9.4 2.6 -6.6 -18.3 144.2 33.6
46 صندوق آشنای دی 1393/7/28 1563 2,764,485 10,455,281,952 0.2 8.8 -1.7 -3.0 -13.5 176.2 33.8
47 صندوق ارزش کاوان آینده 1393/7/28 1984 3,756,636 28,986,204,787 0.2 13.7 3.9 2.9 17.2 274.9 32.8
48 صندوق بانک اقتصاد نوین 1393/7/28 2129 4,787,061 46,558,953,360 6.9 5.3 -0.6 -4.1 -7.1 378.7 36.8
49 صندوق ذوب آهن 1393/7/28 90 1,103,426 20,727,850,473 14.4 6.1 6.8  —   —  6.8 42.2
50 افتخار حافظ 1393/7/28 48 1,115,038 25,048,203,318 0.4 9.1  —   —   —  9.6 41.7
51 سهم آشنا 1393/7/28 217 1,155,134 17,451,768,077 6.3 8.7 9.0 6.8  —  13.8 33.6
52 همیان سپهر 1393/7/28 85 1,088,398 21,806,048,202 29.4 3.5  —   —   —  5.6 43.5
53 صندوق نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1393/7/28 222 943,625 5,306,949,089 13.3 1.8 -5.0 -6.1  —  -5.6 29.7
54 صنعت و معدن 1393/7/28 1939 2,954,473 17,980,920,140 13.0 10.8 -3.4 -17.2 -37.7 195.4 31.5
55 عقیق 1393/7/28 1333 5,096,228 320,720,964,600 2.1 6.1 -0.1 -0.2 10.1 407.0 38.9
56 فارابی 1393/7/28 1794 7,814,280 147,549,235,277 0.0 7.7 -2.0 -6.3 -5.4 681.4 36.5
57 فام 1393/7/28 196 996,001 19,887,151,975 14.7 6.0 0.2 -2.8  —  -2.1 44.9
58 فیروزه 1393/7/28 1528 4,319,593 45,964,790,691 21.8 2.0 3.2 11.9 33.1 332.0 39.9
59 گنجینه بهمن 1393/7/28 1646 3,813,253 33,133,358,460 24.7 1.0 -4.5 -8.5 -10.5 281.3 32.6
60 گنجینه رفاه 1393/7/28 1568 2,987,552 86,047,467,051 17.2 5.0 1.5 -3.1 -32.7 198.8 36.7
61 مشترک آرمان 1393/7/28 744 2,778,940 100,772,706,161 4.7 6.2 1.2 -3.5 0.7 177.9 48.1
62 مشترک گنجینه ی مهر 1393/7/28 328 906,396 4,867,345,616 22.1 0.5 -3.2 -8.5  —  -9.4 43.6
63 معین بهگزین 1393/7/28 218 1,012,059 46,037,560,415 13.4 6.6 -0.4 -1.1  —  1.1 33.5
64 مهر شریعه 1393/7/28 1267 1,531,696 8,946,638,160 0.0 4.6 -4.4 -11.7 -25.3 52.9 33.1
65 میعاد ایرانیان 1393/7/28 55 1,251,722 12,559,785,631 0.4 1.6  —   —   —  2.9 36.4
66 نقش جهان 1393/7/28 1470 2,856,307 16,820,791,355 7.8 7.6 3.0 -3.7 -11.5 185.6 32.7
67 نواندیشان 1393/7/26 1632 1,530,458 10,950,425,446 0.3 1.4 -9.5 -16.3 -33.6 52.8 31.7
68 نوین پایدار 1393/7/28 1679 5,308,548 56,950,110,029 0.1 5.1 -1.0 -2.3 17.6 430.6 32.9
69 نوین نیک 1393/7/28 497 1,037,887 12,389,267,805 0.0 3.9 5.5 3.9 -6.3 3.0 35.0
70 نیکان پارس 1393/7/28 623 1,833,105 9,418,495,968 4.2 8.2 6.1 0.5 -4.5 83.3 37.9
71 نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1393/7/28 155 1,004,216 5,164,684,346 45.5 0.4 -2.1  —   —  -1.1 45.8
72 نیکی گستران 1393/7/28 150 1,085,459 21,817,739,709 22.3 4.7 1.0  —   —  3.3 36.7
73 کارآفرینان برتر آینده 1393/7/28 1276 1,409,084 14,937,702,024 0.0 5.7 -5.1 -0.6 -3.6 40.6 33.9
74 کارگزاری بانک صادرات 1393/7/28 2396 6,099,274 39,712,374,932 17.1 4.3 -1.8 -9.3 -5.3 511.0 35.2
75 کارگزاری بانک ملت 1393/7/28 1080 1,679,760 19,502,015,550 13.0 9.1 4.2 -4.9 -5.9 68.0 33.2
76 کارگزاری بانک ملی ایران 1393/7/28 2355 14,527,507 143,662,517,668 13.0 -1.1 -6.6 -8.6 -6.3 1,342.5 33.8
77 کارگزاری بانک کشاورزی 1393/7/28 1568 2,740,713 16,904,718,877 11.7 5.4 -0.9 -2.4 -8.8 174.1 32.9
78 کارگزاری پارسیان 1393/7/28 1283 1,039,703 33,283,996,982 3.3 7.7 1.5 -0.6 -1.7 60.2 32.9
79 کاریزما 1393/7/28 749 2,973,424 102,461,209,073 14.5 1.4 -6.2 -6.1 -1.8 197.4 38.6
80 کاسپین مهر ایرانیان 1393/7/28 2278 2,470,110 12,424,654,443 0.1 4.0 -2.2 -6.9 -13.7 146.4 29.3
81 یکم دانا 1393/7/28 832 2,821,792 36,931,610,711 37.9 1.4 -4.6 -9.5 -13.3 182.2 44.0
82 یکم سامان 1393/7/28 1218 2,507,122 97,003,075,631 13.9 6.5 10.3 3.1 0.4 148.7 33.7
83 یکم سهام گستران شرق 1393/7/28 474 1,112,172 7,146,819,213 0.4 7.0 5.2 2.1 -3.1 8.3 33.3
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما