اطلاعات صندوق‌هایِ نوع ETF در دسترس قرار گرفته است، به کلمه‌ی (ETF) کنار نام صندوق توجه کنید.

پیام سیستم
   
شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
0.03% 0.07%
 
شنبه 3 آبان 1393   8:12 ب.ظ. بازار بسته
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص کل   1393/7/30  —   —   —  3.4 -0.9 -2.4 1.6  —   — 
1 صندوق کارگزاری بانک تجارت 1393/7/29 2266 6,018,481 63,519,043,589 9.4 2.8 1.0 2.3 2.9 501.7 33.5
2 آپادانا 1393/8/2 1425 2,584,621 13,096,270,778 0.7 5.8 -2.9 -16.8 -16.9 157.0 35.8
3 آسمان آرمانی سهام (ETF) 1393/8/2 315 7,789 200,109,421,678 2.7 5.3 0.3 -10.4  —  -21.3 32.4
4 آسمان یکم 1393/8/2 793 3,578,124 85,259,535,864 3.3 2.6 -4.5 -8.5 2.3 257.8 43.9
5 آگاه 1393/8/2 2270 18,804,795 420,381,206,901 0.0 7.3 1.5 0.3 9.4 1,778.0 37.4
6 ارگ 1393/8/2 1474 2,866,645 17,988,195,303 16.2 0.0 -3.6 -10.8 -7.2 186.7 39.6
7 افق 1393/8/2 271 953,254 42,721,018,744 1.7 7.1 -3.6 -7.1  —  -4.7 40.2
8 البرز 20 12 1393/8/2 545 1,564,635 43,301,273,776 12.0 6.0 -0.7 -5.3 9.0 72.6 37.6
9 امید ایرانیان 1393/7/14 1552 2,532,447 18,185,499,328 0.2 1.8 -1.6 -6.0 0.0 152.3 30.6
10 امید توسعه 12 1 1393/8/2 608 1,648,333 132,834,225,520 11.9 2.9 -0.4 -2.6 16.6 87.9 44.1
11 امین آوید 1393/8/2 416 1,534,431 27,334,346,608 6.4 12.1 9.0 6.0 12.8 53.4 51.4
12 امین تدبیرگران فردا (ETF) 1393/8/2 53 10,577 53,718,048,201 33.3 2.4  —   —   —  3.7 26.4
13 امین کارآفرین 1393/8/2 1805 4,205,281 21,198,821,186 0.0 1.7 -3.1 -6.6 -2.5 319.3 35.6
14 اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1393/8/2 166 1,072,647 21,842,309,108 14.8 2.0 1.5  —   —  5.2 48.8
15 ایساتیس 1393/8/2 1711 3,380,701 50,440,062,509 1.5 7.2 2.4 -10.9 0.3 238.1 32.2
16 بانک توسعه تعاون 1393/8/2 899 2,596,290 49,773,470,228 25.2 3.6 0.5 -5.8 -22.6 159.6 40.5
17 بانک دی 1393/8/2 1230 2,035,266 138,613,838,907 1.4 4.7 -0.6 -12.3 -10.6 103.5 33.1
18 بانک مسکن 1393/8/2 1693 5,510,652 31,272,951,100 2.5 5.4 1.5 -4.6 13.5 451.1 35.4
19 بذر امید آفرین 1393/8/2 332 980,637 5,009,095,966 25.5 2.2 -2.2 -2.1  —  -3.9 33.7
20 بورسیران 1393/8/2 1925 14,222,990 1,281,036,265,769 0.1 2.9 0.0 -0.4 1.1 1,322.3 42.0
21 پویا 1393/8/2 2406 13,339,078 110,687,665,934 0.1 5.2 1.7 5.1 14.3 1,232.8 35.4
22 پیشتاز 1393/8/2 2360 11,658,982 97,993,746,877 22.0 2.2 0.6 -1.3 15.6 1,065.9 35.4
23 پیشرو 1393/8/2 1284 2,964,330 193,484,815,163 11.7 2.6 -0.3 -2.5 14.1 196.4 40.3
24 پیشگام 1393/8/2 1924 3,493,544 40,734,728,997 2.1 1.1 0.8 -0.6 -4.9 248.9 33.1
25 تدبیرگر سرمایه 1393/8/2 1328 1,801,515 13,493,348,680 0.3 7.5 -2.2 -15.8 -5.2 79.4 34.2
26 تدبیرگران آینده 1393/8/2 1301 2,352,268 6,939,191,111 5.9 4.5 1.9 -6.6 -2.3 134.3 34.0
27 تدبیرگران فردا 1393/8/2 1425 4,092,433 102,535,915,950 0.1 8.1 2.0 -1.8 14.3 307.1 39.6
28 توسعه صادرات 1393/8/2 1260 4,105,224 126,937,620,279 0.0 16.5 9.8 -4.2 1.9 310.3 35.4
29 توسعه ملی 1393/8/2 383 966,869 96,526,436,050 0.0 2.7 -5.1 -4.3 -0.8 -3.3 46.0
30 توسعه ممتاز 1393/8/2 1712 5,766,216 287,474,689,173 25.2 2.1 0.7 -1.2 15.2 476.6 40.7
31 حافظ 1393/8/2 2406 7,799,316 115,734,044,406 0.0 11.3 7.6 3.0 20.2 680.4 36.1
32 خاورمیانه 1393/8/2 237 1,044,794 216,141,892,856 0.0 3.2 -0.5 0.7  —  4.5 54.0
33 خوارزمی 1393/8/2 1167 2,639,043 50,001,945,471 21.4 4.2 0.2 -4.4 1.4 163.9 36.1
34 دماسنج 15 6 1393/8/2 378 1,017,069 94,460,267,508 0.1 7.8 -4.7 -8.5 4.2 9.8 37.6
35 دیدگاهان 1393/8/2 363 743,609 3,721,762,591 7.2 5.2 0.0 -18.6  —  -25.6 48.8
36 راهنما 1393/8/2 1396 2,896,772 15,457,175,452 0.1 2.5 -1.8 -8.0 -10.5 186.7 33.0
37 رشد سامان 1393/8/2 255 1,037,024 12,450,505,222 48.9 2.5 2.6 2.9  —  9.7 42.4
38 رضوی 1393/8/2 1854 2,840,845 20,945,548,473 8.4 4.3 -0.2 -9.3 -6.9 184.1 34.3
39 سبحـان 1393/8/2 514 1,314,880 16,593,790,707 13.5 0.9 -3.4 -9.0 -6.4 31.5 34.0
40 سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1393/8/2 1271 1,835,203 244,465,609,441 3.3 5.0 0.7 -8.2 -3.6 83.5 34.4
41 سپهر کاریزما (ETF) 1393/8/2 383 10,588 235,116,372,057 9.0 1.4 -4.7 -5.9 -11.0 -11.0 28.2
42 سپهرآتی 20 6 1393/8/2 147 1,046,530 10,855,663,595 38.5 2.9 2.3  —   —  5.3 36.7
43 سینا 1393/8/2 1363 6,499,278 409,278,993,327 4.2 2.8 -3.8 -8.6 9.1 550.0 37.8
44 شاخصی کارآفرین 1393/8/2 1322 2,532,696 89,806,863,309 4.5 3.8 -0.7 -5.3 -0.9 152.8 31.0
45 صبا 1393/8/2 1685 2,458,679 13,576,826,589 0.8 8.1 4.8 -10.0 -15.2 145.9 33.5
46 صندوق آشنای دی 1393/8/2 1567 2,732,165 10,333,045,384 0.2 5.6 -2.9 -7.6 -13.7 172.9 33.7
47 صندوق ارزش کاوان آینده 1393/8/2 1988 3,779,716 29,164,286,310 0.2 11.1 5.8 -1.5 16.3 277.2 32.7
48 صندوق بانک اقتصاد نوین 1393/8/2 2133 4,803,878 46,722,514,746 17.4 4.0 -1.6 -6.8 -6.2 380.4 36.7
49 صندوق ذوب آهن 1393/8/2 94 1,101,009 20,682,457,421 15.4 5.1 6.5  —   —  6.5 40.4
50 افتخار حافظ 1393/8/2 52 1,115,127 25,353,547,846 0.2 7.7  —   —   —  9.6 38.5
51 سهم آشنا 1393/8/2 221 1,161,543 17,446,377,408 5.7 7.4 9.4 5.3  —  14.5 33.5
52 همیان سپهر 1393/8/2 89 1,085,925 21,756,490,279 23.3 2.7  —   —   —  5.4 41.6
53 صندوق نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1393/8/2 226 953,889 5,364,668,847 12.6 4.3 -1.9 -9.3  —  -4.6 29.6
54 صنعت و معدن 1393/8/2 1943 2,931,296 17,839,870,346 13.4 7.1 -1.8 -20.4 -36.6 193.1 31.4
55 عقیق 1393/8/2 1337 5,175,727 329,357,378,787 2.1 6.6 1.0 -0.4 12.5 415.0 38.8
56 فارابی 1393/8/2 1798 7,821,087 147,795,077,642 0.0 7.0 -1.4 -9.4 -4.2 682.1 36.4
57 فام 1393/8/2 200 991,755 19,841,039,802 14.1 4.5 1.3 -2.9  —  -2.5 44.0
58 فیروزه 1393/8/2 1532 4,307,243 45,643,854,685 22.4 1.2 2.4 8.5 29.7 330.7 39.8
59 گنجینه بهمن 1393/8/2 1650 3,812,259 33,124,721,774 25.1 1.1 -4.3 -11.0 -10.3 281.2 32.5
60 گنجینه رفاه 1393/8/2 1572 2,988,596 86,008,791,039 17.0 3.9 1.3 -5.4 -32.2 198.9 36.6
61 مشترک آرمان 1393/8/2 748 2,780,783 100,811,729,847 5.9 4.2 1.4 -6.3 2.2 178.1 47.9
62 مشترک گنجینه ی مهر 1393/8/2 332 897,051 4,817,165,325 19.5 -0.7 -4.6 -11.5  —  -10.3 43.1
63 معین بهگزین 1393/8/2 222 996,776 45,381,196,644 0.2 4.6 -2.7 -4.7  —  -0.4 32.9
64 مهر شریعه 1393/8/2 1271 1,493,500 8,723,534,355 0.0 1.1 -7.3 -18.4 -28.1 49.0 33.0
65 میعاد ایرانیان 1393/8/2 59 1,257,954 12,622,311,815 0.4 1.9  —   —   —  3.4 33.9
66 نقش جهان 1393/8/2 1474 2,839,970 16,724,585,318 7.7 4.3 3.0 -5.2 -11.2 184.0 32.6
67 نواندیشان 1393/7/29 1636 1,595,844 16,276,008,478 0.2 5.3 -6.5 -12.7 -29.0 59.3 31.7
68 نوین پایدار 1393/8/2 1683 5,320,696 57,080,430,150 0.1 3.2 -0.7 -5.9 14.9 431.8 32.8
69 نوین نیک 1393/8/2 501 1,040,431 12,419,628,263 0.0 3.6 5.1 2.5 -6.8 3.3 34.7
70 نیکان پارس 1393/8/2 627 1,837,449 9,440,813,362 4.4 6.6 6.6 -1.9 -4.2 83.8 37.6
71 نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1393/8/2 159 1,001,871 5,152,621,839 45.7 0.2 -2.6  —   —  -1.3 44.7
72 نیکی گستران 1393/8/2 154 1,086,795 21,844,592,804 22.6 2.9 1.3  —   —  3.4 36.4
73 کارآفرینان برتر آینده 1393/8/2 1280 1,406,457 14,909,848,857 0.0 6.5 -4.3 -4.8 -1.1 40.4 33.8
74 کارگزاری بانک صادرات 1393/8/2 2400 6,167,178 40,154,494,170 17.0 4.5 -1.1 -11.1 -3.5 517.8 35.2
75 کارگزاری بانک ملت 1393/8/2 1084 1,701,726 19,740,018,941 8.1 8.5 5.3 -4.1 -1.6 70.2 33.2
76 کارگزاری بانک ملی ایران 1393/8/2 2359 15,436,690 152,637,991,230 6.0 4.5 -1.5 -4.4 -0.1 1,432.7 33.8
77 کارگزاری بانک کشاورزی 1393/8/2 1572 2,771,515 17,094,705,411 11.6 5.5 -0.4 -4.8 -7.5 177.2 32.9
78 کارگزاری پارسیان 1393/8/2 1287 1,042,296 33,367,040,672 3.3 5.4 2.0 -5.7 -0.7 60.5 32.8
79 کاریزما 1393/8/2 753 2,998,843 103,289,131,495 14.2 1.9 -5.7 -7.6 -0.1 199.9 38.5
80 کاسپین مهر ایرانیان 1393/8/2 2282 2,480,417 12,476,499,724 1.5 3.3 -1.4 -9.9 -12.2 147.5 29.3
81 یکم دانا 1393/8/2 836 2,809,689 35,011,529,875 40.9 0.5 -5.0 -12.3 -12.9 181.0 43.8
82 یکم سامان 1393/8/2 1222 2,547,648 100,048,673,097 11.5 6.1 11.3 1.7 4.5 152.7 33.6
83 یکم سهام گستران شرق 1393/8/2 478 1,127,066 7,243,652,702 0.4 6.5 7.3 -1.0 -0.8 9.7 33.3
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما