شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
0.25% 0.14%
 
پنجشنبه 8 آبان 1393   3:42 ب.ظ. بازار بسته
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص کل   1393/8/7  —   —   —  3.5 -0.9 -5.1 1.3  —   — 
1 صندوق کارگزاری بانک تجارت 1393/8/6 2271 6,065,474 64,560,904,400 0.1 3.5 1.7 0.5 4.4 506.4 33.6
2 آپادانا 1393/8/6 1430 2,578,453 13,065,021,193 0.7 6.5 -3.1 -15.3 -17.7 156.4 35.8
3 آسمان آرمانی سهام (ETF) 1393/8/7 320 7,820 200,898,687,569 2.8 6.3 -0.2 -9.3  —  -21.0 32.5
4 آسمان یکم 1393/8/6 798 3,565,479 85,157,904,962 11.8 2.4 -4.7 -7.0 4.0 256.5 43.9
5 آگاه 1393/8/6 2275 18,954,489 422,211,258,192 0.0 8.0 2.3 2.0 11.3 1,792.9 37.5
6 ارگ 1393/8/6 1479 2,860,285 17,948,290,442 16.3 0.5 -3.4 -9.4 -7.9 186.0 39.6
7 افق 1393/8/6 276 940,282 42,550,588,053 1.8 6.7 -5.6 -8.9  —  -6.0 39.9
8 البرز 20 12 1393/8/6 550 1,558,238 43,272,262,271 5.0 5.9 -0.4 -5.4 11.7 72.0 37.6
9 امید ایرانیان 1393/7/14 1557 2,532,447 18,185,499,328 0.2 1.8 -1.6 -6.0 0.0 152.3 30.5
10 امید توسعه 12 1 1393/8/6 613 1,646,490 132,721,912,472 11.0 2.8 -0.5 -1.3 16.8 87.7 44.4
11 امین آوید 1393/8/6 421 1,513,668 28,667,352,536 3.4 10.5 7.2 4.2 15.4 51.4 51.5
12 امین تدبیرگران فردا (ETF) 1393/8/7 58 10,635 54,016,435,705 38.2 2.6  —   —   —  4.3 29.3
13 امین کارآفرین 1393/8/6 1810 4,187,139 21,107,370,757 0.0 1.8 -3.5 -7.4 -1.4 317.5 35.5
14 اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1393/8/6 171 1,074,851 21,519,587,976 34.7 2.3 1.9  —   —  5.4 48.0
15 ایساتیس 1393/8/6 1716 3,416,237 50,970,250,310 1.5 8.9 3.0 -9.4 2.3 241.6 32.3
16 بانک توسعه تعاون 1393/8/6 904 2,588,886 49,657,421,122 25.3 3.7 -0.7 -8.0 -22.3 158.9 40.6
17 بانک دی 1393/8/6 1235 2,017,012 133,255,910,169 0.1 4.1 -2.9 -13.2 -10.3 101.7 33.0
18 بانک مسکن 1393/8/6 1698 5,475,037 31,070,835,052 12.4 5.0 0.5 -3.7 11.5 447.5 35.6
19 بذر امید آفرین 1393/8/6 337 974,048 4,975,437,216 9.0 1.7 -3.2 -2.7  —  -4.5 33.8
20 بورسیران 1393/8/6 1930 14,344,731 1,287,597,349,991 0.0 4.4 1.3 1.6 4.1 1,334.5 42.0
21 پویا 1393/8/6 2411 13,316,392 110,499,421,168 1.1 5.6 1.4 4.8 14.7 1,230.5 35.4
22 پیشتاز 1393/8/6 2365 11,683,854 98,179,424,218 21.1 2.3 0.8 -0.1 15.9 1,068.4 35.5
23 پیشرو 1393/8/6 1289 2,965,825 193,754,361,889 11.5 2.6 -0.2 -1.3 14.4 196.6 40.3
24 پیشگام 1393/8/6 1929 3,496,684 40,771,331,942 1.4 1.2 -0.1 0.5 -5.4 249.2 33.1
25 تدبیرگر سرمایه 1393/8/6 1333 1,827,916 13,691,087,635 0.1 9.1 -0.5 -13.9 -4.1 82.0 34.3
26 تدبیرگران آینده 1393/8/6 1306 2,353,246 6,942,075,421 6.2 4.8 1.1 -7.9 -1.8 134.4 34.1
27 تدبیرگران فردا 1393/8/6 1430 4,013,245 100,162,575,991 0.6 5.9 -0.2 -2.3 12.0 299.2 39.6
28 توسعه صادرات 1393/8/6 1265 4,105,945 127,723,614,255 0.0 16.9 7.5 -4.4 1.6 310.3 35.4
29 توسعه ملی 1393/8/6 388 973,903 96,262,553,678 0.0 4.2 -4.0 -3.8 0.9 -2.6 45.9
30 توسعه ممتاز 1393/8/6 1717 5,777,014 287,984,142,049 24.9 2.2 0.9 0.1 15.8 477.7 40.7
31 حافظ 1393/8/6 2411 7,888,501 116,860,261,905 0.0 12.7 8.5 5.6 19.4 689.3 36.1
32 خاورمیانه 1393/8/6 242 1,043,982 215,988,300,490 0.0 3.4 0.1 1.0  —  4.4 54.1
33 خوارزمی 1393/8/6 1172 2,623,460 49,706,707,414 20.3 3.6 -0.9 -4.6 3.7 162.4 36.1
34 دماسنج 15 6 1393/8/6 383 1,030,920 95,726,084,993 0.0 9.9 -3.1 -4.4 6.5 11.2 37.6
35 دیدگاهان 1393/8/5 368 745,248 3,729,963,875 7.0 5.7 -0.2 -18.0 -25.5 -25.5 48.6
36 راهنما 1393/8/6 1401 2,897,984 15,463,646,940 0.1 3.0 -1.5 -8.8 -7.3 186.9 33.1
37 رشد سامان 1393/8/6 260 1,041,033 12,425,768,494 40.2 2.9 3.0 3.4  —  10.1 42.7
38 رضوی 1393/8/6 1859 2,823,550 20,668,385,478 8.5 3.7 -0.7 -8.9 -8.8 182.4 34.3
39 زرین پارسیان 1393/8/6 16 1,060,286 21,205,701,863 0.0  —   —   —   —  0.9 25.0
40 سبحـان 1393/8/6 519 1,304,356 16,460,968,036 13.6 0.7 -3.8 -10.4 -5.9 30.4 34.1
41 سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1393/8/6 1276 1,814,678 241,649,696,522 4.4 4.0 -1.2 -9.5 -5.2 81.5 34.3
42 سپهر کاریزما (ETF) 1393/8/7 388 10,686 237,296,478,589 21.3 3.2 -4.0 -5.4 -10.1 -10.1 28.6
43 سپهرآتی 20 6 1393/8/6 152 1,041,807 10,796,238,489 36.6 2.6 2.1  —   —  4.9 36.2
44 سینا 1393/8/6 1368 6,500,737 403,130,199,968 0.0 3.0 -4.0 -8.5 10.2 550.1 37.9
45 شاخصی کارآفرین 1393/8/6 1327 2,522,431 89,442,897,199 4.5 3.7 -1.2 -6.1 -0.1 151.8 31.0
46 صبا 1393/8/6 1690 2,449,276 13,524,904,824 6.7 7.0 4.6 -9.4 -15.8 144.9 33.7
47 صندوق آشنای دی 1393/8/6 1572 2,691,357 10,178,711,968 0.2 4.5 -5.1 -9.0 -13.6 168.9 33.7
48 صندوق ارزش کاوان آینده 1393/8/6 1993 3,760,790 29,018,253,915 0.2 10.4 6.6 0.6 15.7 275.3 32.8
49 صندوق بانک اقتصاد نوین 1393/8/6 2138 4,760,099 46,296,723,364 10.6 3.4 -3.6 -7.6 -5.5 376.0 36.7
50 صندوق ذوب آهن 1393/8/6 99 1,109,533 20,842,568,164 0.7 6.2 7.2  —   —  7.4 40.4
51 افتخار حافظ 1393/8/6 57 1,137,648 27,842,782,599 0.2 8.2  —   —   —  11.9 40.4
52 سهم آشنا 1393/8/6 226 1,118,469 14,868,926,412 15.8 3.9 4.8 2.1  —  10.2 33.2
53 همیان سپهر 1393/8/6 94 1,078,671 21,611,164,433 18.4 2.0 4.5  —   —  4.7 40.4
54 صندوق نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1393/8/6 231 963,497 5,418,703,373 12.5 5.5 -3.9 -7.1  —  -3.6 30.3
55 صنعت و معدن 1393/8/6 1948 2,945,489 17,926,246,456 12.7 7.3 -2.1 -18.6 -36.9 194.5 31.5
56 عقیق 1393/8/6 1342 5,194,560 332,384,317,225 3.6 7.0 1.4 0.4 14.4 416.8 38.9
57 فارابی 1393/8/6 1803 7,870,113 147,840,071,216 0.0 7.5 -1.1 -8.3 -1.7 687.0 36.6
58 فام 1393/8/6 205 993,480 19,840,795,526 7.3 4.4 0.4 -2.5  —  -2.4 44.4
59 فیروزه 1393/8/6 1537 4,297,435 45,668,841,512 30.3 0.7 2.4 7.8 28.6 329.7 39.8
60 گنجینه بهمن 1393/8/6 1655 3,785,099 32,884,943,594 31.9 0.7 -5.3 -11.9 -10.9 278.5 32.5
61 گنجینه رفاه 1393/8/6 1577 2,969,544 85,401,126,375 18.8 3.7 -0.4 -7.6 -32.3 197.0 36.6
62 مشترک آرمان 1393/8/6 753 2,736,468 98,926,058,795 5.9 3.0 -0.9 -7.8 -0.1 173.6 47.7
63 مشترک گنجینه ی مهر 1393/8/6 337 881,065 4,731,317,005 4.8 -2.4 -6.1 -12.6  —  -11.9 42.7
64 معین بهگزین 1393/8/6 227 1,008,047 45,904,409,122 0.4 5.9 -1.2 -3.1  —  0.7 33.9
65 مهر شریعه 1393/8/6 1276 1,455,730 8,502,917,061 0.0 -1.6 -10.8 -19.0 -28.6 45.3 32.9
66 میعاد ایرانیان 1393/8/6 64 1,262,099 12,677,778,734 0.4 2.0  —   —   —  3.7 35.9
67 نقش جهان 1393/8/6 1479 2,820,847 16,329,881,010 1.7 3.2 2.2 -3.6 -10.3 182.1 32.6
68 نواندیشان 1393/8/6 1641 1,560,321 15,929,314,956 1.1 2.5 -5.9 -16.0 -29.7 55.8 31.6
69 نوین پایدار 1393/8/6 1688 5,312,910 56,518,731,989 0.1 3.5 -1.1 -4.9 15.4 431.0 32.8
70 نوین نیک 1393/8/6 506 1,039,893 12,413,207,196 0.0 3.7 5.2 4.0 -7.3 3.2 34.8
71 نیکان پارس 1393/8/6 632 1,843,429 9,471,538,335 4.9 6.7 6.1 -1.2 -3.3 84.4 37.5
72 نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1393/8/6 164 1,001,161 5,148,970,501 41.5 0.0 -2.6  —   —  -1.4 45.1
73 نیکی گستران 1393/8/6 159 1,089,211 21,893,150,617 22.7 3.5 1.5  —   —  3.6 36.5
74 کارآفرینان برتر آینده 1393/8/6 1285 1,382,906 14,660,184,721 0.0 5.5 -5.6 -5.3 -2.5 38.0 33.8
75 کارگزاری بانک صادرات 1393/8/6 2405 6,132,598 39,806,694,333 20.5 4.1 -2.7 -11.8 -4.2 514.3 35.1
76 کارگزاری بانک ملت 1393/8/6 1089 1,699,168 19,749,427,211 3.7 8.3 5.7 -1.9 -3.3 69.9 33.2
77 کارگزاری بانک ملی ایران 1393/8/6 2364 15,579,520 153,972,401,312 6.0 5.7 -0.5 -4.3 1.5 1,446.9 33.9
78 کارگزاری بانک کشاورزی 1393/8/6 1577 2,790,442 16,937,981,899 11.1 6.2 -0.5 -6.0 -6.6 179.1 33.0
79 کارگزاری پارسیان 1393/8/6 1292 1,043,218 33,396,556,591 2.9 5.2 1.5 -3.8 -1.2 60.6 32.8
80 کاریزما 1393/8/6 758 2,997,890 102,758,708,176 12.5 2.4 -5.7 -7.8 0.4 199.8 38.5
81 کاسپین مهر ایرانیان 1393/8/6 2287 2,500,907 12,579,560,945 6.2 4.3 -0.8 -8.0 -10.9 149.5 29.4
82 یکم دانا 1393/8/6 841 2,809,399 34,988,260,003 36.3 0.5 -5.2 -12.2 -10.7 180.9 43.8
83 یکم سامان 1393/8/6 1227 2,545,194 99,952,313,506 9.5 6.2 9.8 2.6 5.5 152.5 33.7
84 یکم سهام گستران شرق 1393/8/6 483 1,118,051 7,185,709,729 0.4 5.5 5.5 -2.4 -1.7 8.8 33.1
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما