شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
0.85% 1.04%
 
ﺳﻪشنبه 11 فروردین 1394   9:18 ب.ظ. بازار بسته
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص كل   1394/1/10  —   —   —  1.9 -5.9 -9.0 -16.9  —   — 
1 صندوق كارگزاری بانك تجارت 1394/1/10 2423 5,689,510 48,713,585,256 0.1 3.1 -1.1 -2.7 -6.8 468.8 31.2
2 آپادانا 1394/1/10 1582 2,115,832 10,684,953,762 0.0 2.0 -7.9 -12.7 -32.1 110.4 29.8
3 آسمان آرمانی سهام (ETF) 1394/1/10 472 7,808 154,528,831,093 2.2 12.0 3.7 5.6 -10.8 -21.1 30.9
4 آسمان یكم 1394/1/10 950 3,081,576 48,300,626,994 0.0 8.6 -7.9 -11.2 -19.0 205.7 37.1
5 آگاه 1394/1/10 2427 17,003,132 333,822,484,734 17.6 7.6 -7.0 -3.8 -10.8 1,598.1 34.2
6 ارگ 1394/1/10 1631 2,467,886 15,305,828,560 0.0 1.0 -5.3 -12.9 -23.8 146.8 33.6
7 افق 1394/1/10 428 864,602 50,453,836,927 1.0 12.2 0.2 -1.3 -13.8 -13.5 34.4
8 البرز 20 12 1394/1/10 702 1,227,113 33,414,286,515 14.3 10.4 2.9 3.4 -7.5 68.3 34.1
9 امید ایرانیان 1393/11/25 1709 2,775,572 13,877,859,852 0.4 0.3 4.0 9.4 4.4 176.5 28.0
10 امید توسعه 12 1 1394/1/10 765 1,574,269 115,319,933,578 0.0 7.7 2.9 1.4 -3.7 84.7 34.8
11 امید لوتوس پارسیان 1394/1/10 237 878,013 193,250,579,678 21.8 -1.4 -11.5 -11.4 -12.1 -12.1 31.2
12 امین آوید 1394/1/10 573 1,580,713 31,438,802,227 0.0 13.1 5.7 15.7 6.0 56.8 44.9
13 امین تدبیرگران فردا (ETF) 1394/1/10 210 11,233 52,555,593,634 19.3 9.6 8.0 8.4 10.1 10.1 44.8
14 امین كارآفرین 1394/1/10 1962 3,519,176 17,557,170,280 11.1 2.1 -6.3 -14.3 -22.7 250.9 30.4
15 اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1394/1/10 323 950,631 23,092,737,330 18.8 7.8 0.7 -9.7 -6.8 -6.8 35.6
16 ایساتیس 1394/1/10 1868 2,966,041 23,520,702,069 0.0 3.1 -6.4 -5.4 -22.6 195.3 30.6
17 بازارگردانی حكمت ایرانیان یكم 1394/1/10 196 1,236,960 74,054,293,476 0.0 14.6 14.7 24.4 23.8 23.8 34.7
18 بازارگردانی نوین پیشرو 1394/1/10 272 1,088,507 54,425,370,337 1.3 7.7 -0.5 8.7 8.8 8.8 36.8
19 بانك توسعه تعاون 1394/1/10 1056 2,286,588 42,695,173,004 0.0 3.8 -1.7 -8.0 -19.9 127.0 34.8
20 بانك دی 1394/1/10 1387 1,868,742 122,462,414,229 9.8 8.3 -0.5 -3.3 -21.2 86.9 30.7
21 بانك مسكن 1394/1/10 1850 5,316,047 30,460,951,322 0.0 7.8 1.2 1.9 -5.6 431.1 32.5
22 بذر امید آفرین 1394/1/10 489 984,640 31,039,780,210 2.9 3.7 2.4 3.0 -0.6 -3.5 35.6
23 بورسیران 1394/1/10 2082 12,374,969 1,035,537,412,684 0.0 6.6 -3.6 -9.3 -13.5 1,137.5 34.8
24 پارس گستر 20 6 1394/1/10 758 905,172 5,710,727,204 0.0 11.9 -9.0 -13.5 -20.5 19.8 32.3
25 پویا 1394/1/10 2563 12,466,009 87,823,031,121 0.8 3.6 -3.5 -1.3 -1.6 1,145.5 30.6
26 پیشتاز 1394/1/10 2517 11,295,126 91,885,848,378 0.0 6.3 1.3 -0.8 -4.5 1,031.2 31.1
27 پیشرو 1394/1/9 1441 2,906,286 190,367,528,000 0.0 8.1 3.1 0.8 -4.0 190.3 33.4
28 پیشگام 1394/1/10 2081 3,403,257 34,063,202,897 0.2 9.4 -2.7 -1.8 -4.1 239.9 28.2
29 تدبیرگر سرمایه 1394/1/10 1485 1,841,388 12,633,760,027 0.1 5.6 -1.1 9.5 -14.2 83.4 30.2
30 تدبیرگران آینده 1394/1/10 1458 2,352,979 6,677,753,498 23.7 3.5 -0.1 3.7 -10.9 134.4 32.0
31 تدبیرگران فردا 1394/1/10 1582 4,077,601 87,064,925,909 1.1 9.3 5.8 8.3 -0.8 305.6 31.9
32 توسعه صادرات 1394/1/10 1417 3,660,627 99,993,676,483 0.0 4.0 -7.7 3.6 -17.3 265.8 34.4
33 توسعه ملی 1394/1/10 540 895,052 75,268,521,973 0.9 5.7 -2.9 -4.1 -12.6 -10.5 30.9
34 توسعه ممتاز 1394/1/10 1869 5,560,464 275,854,612,474 0.0 6.2 1.3 -1.4 -4.9 187.0 30.4
35 حافظ 1394/1/10 2563 7,160,662 121,158,406,911 0.0 2.2 -8.7 2.0 -4.1 616.5 29.2
36 خاورمیانه 1394/1/10 394 947,517 185,196,030,260 0.2 10.1 0.0 -6.0 -8.2 -5.3 35.3
37 خوارزمی 1394/1/10 1324 2,681,474 49,196,998,241 0.6 11.9 7.9 6.2 -4.5 168.2 32.8
38 دماسنج 15 6 1394/1/10 535 762,674 75,847,175,881 0.2 25.2 -11.9 -18.3 -29.3 -15.8 30.7
39 دیدگاهان 1394/1/10 520 642,770 3,217,063,025 0.0 -0.4 -8.9 -9.4 -30.3 -38.2 40.6
40 راهنما 1394/1/10 1553 2,556,156 13,634,535,395 0.1 6.4 -4.0 -9.1 -19.8 153.0 29.4
41 رشد سامان 1394/1/10 412 1,003,158 10,563,252,515 43.4 3.8 0.6 -1.0 1.0 6.3 41.3
42 رضوی 1394/1/10 2011 2,598,760 19,074,895,084 0.6 3.3 -5.6 -4.1 -17.7 159.9 29.0
43 زرین پارسیان 1394/1/10 168 1,176,135 25,198,702,031 23.1 1.5 13.7 23.0 23.0 23.0 45.8
44 سبحـان 1394/1/10 671 1,168,425 12,325,720,107 0.0 4.5 -1.2 -10.2 -19.7 15.7 31.6
45 سپهر اول كارگزاری بانك صادرات 1394/1/10 1428 1,644,790 215,405,012,188 4.6 8.0 -0.6 -6.2 -18.7 64.5 29.7
46 سپهر كاریزما (ETF) 1394/1/10 540 9,897 89,123,622,816 20.7 11.0 -1.0 -4.9 -13.0 -16.8 29.3
47 سپهرآتی 20 6 1394/1/8 304 954,283 9,841,525,033 15.5 6.4 -2.8 -6.1 -6.0 -6.0 32.9
48 سینا 1394/1/9 1520 5,579,168 204,515,564,948 0.3 7.0 -6.4 -11.5 -20.8 458.0 34.5
49 شاخصی كارآفرین 1394/1/10 1479 2,184,662 77,288,985,039 5.3 -0.2 -6.8 -10.1 -18.5 118.1 23.9
50 صبا 1394/1/10 1842 2,097,544 11,542,783,772 0.0 -4.4 -11.1 -8.1 -21.8 108.4 30.2
51 صندوق آشنای دی 1394/1/10 1724 2,979,801 10,864,354,280 18.1 10.1 0.7 16.3 2.5 197.7 30.5
52 صندوق ارزش كاوان آینده 1394/1/10 2145 3,705,628 28,192,421,489 0.2 13.3 -0.1 8.1 -3.1 269.8 30.3
53 صندوق بانك اقتصاد نوین 1394/1/10 2290 3,938,758 38,339,874,952 0.0 3.6 -12.0 -14.4 -23.9 293.5 29.9
54 صندوق ذوب آهن 1394/1/10 251 1,063,433 19,501,235,445 1.7 9.8 0.6 1.8 2.9 2.9 36.7
55 صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ 1394/1/10 209 968,484 24,850,341,222 0.3 4.6 -4.8 -7.5 -4.8 -4.8 34.0
56 صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا 1394/1/10 378 1,025,227 10,763,852,988 7.0 7.8 -0.6 -2.7 -1.3 1.0 174.3
57 صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1394/1/10 246 950,528 19,552,363,065 4.5 0.1 -8.1 -7.5 -5.0 -5.0 35.0
58 صندوق نیكوكاری رفاه كودك 20 3 1394/1/9 383 915,536 5,311,025,897 8.7 4.6 -0.9 -0.5 -9.9 -8.4 30.0
59 صنعت و معدن 1394/1/10 2100 2,526,716 15,607,522,525 0.0 23.2 5.3 -8.0 -34.6 152.1 30.7
60 عقیق 1394/1/10 1494 4,592,639 254,749,108,266 22.8 7.2 -7.3 -5.7 -12.4 356.9 35.6
61 فارابی 1394/1/10 1955 6,877,593 117,029,123,529 8.4 1.7 -7.2 -6.2 -20.8 587.8 33.3
62 فام 1394/1/10 357 1,012,456 16,702,492,773 4.6 9.5 2.1 6.7 -0.5 -0.5 35.3
63 فیروزه 1394/1/10 1689 4,014,748 37,224,746,249 0.0 2.4 -7.8 -6.6 2.6 301.0 32.7
64 كارآفرینان برتر آینده 1394/1/10 1437 1,418,019 11,223,619,361 0.4 14.1 0.4 7.4 -7.3 41.5 29.2
65 كارگزاری بانك صادرات 1394/1/10 2557 5,606,885 36,147,585,749 12.6 10.2 2.1 -5.0 -21.4 461.7 28.5
66 كارگزاری بانك كشاورزی 1394/1/10 1729 2,506,478 14,479,921,641 10.9 6.0 -5.8 -4.7 -13.8 150.7 30.0
67 كارگزاری بانك ملت 1394/1/10 1241 1,594,036 17,569,460,451 0.0 10.6 2.3 1.8 -12.9 58.3 32.9
68 كارگزاری بانك ملی ایران 1394/1/10 2516 14,216,230 131,528,562,593 3.7 10.8 -0.1 -3.7 -14.0 1,311.6 30.1
69 كارگزاری پارسیان 1394/1/10 1444 972,400 30,947,599,447 3.7 2.8 -4.6 -2.0 -9.4 53.5 31.3
70 كاریزما 1394/1/10 910 2,727,082 48,836,588,945 26.7 8.9 -0.8 -6.6 -16.1 172.7 31.8
71 كاسپین مهر ایرانیان 1394/1/10 2439 2,295,986 11,502,888,676 1.8 -2.2 -7.6 -4.3 -17.0 129.1 27.6
72 گنجینه بهمن 1394/1/10 1807 3,391,042 27,850,631,278 0.0 3.7 -5.1 -9.7 -21.0 238.3 31.3
73 گنجینه رفاه 1394/1/10 1729 2,711,678 71,737,449,638 0.0 4.8 0.2 -4.8 -17.7 170.8 30.9
74 مشترك آرمان 1394/1/10 905 2,676,213 90,688,839,288 0.0 13.2 5.9 0.8 -10.8 99.8 38.9
75 مشترك گنجینه ی مهر 1394/1/10 489 805,778 4,327,025,718 0.0 3.4 -2.4 -12.4 -19.6 -17.1 45.4
76 معین بهگزین 1394/1/9 379 915,749 35,388,193,657 0.4 6.4 -1.5 -4.0 -8.5 -8.5 32.5
77 مهر شریعه 1394/1/10 1428 1,252,088 7,313,448,135 19.1 4.3 -5.2 -12.8 -33.5 25.0 27.9
78 میعاد ایرانیان 1394/1/10 216 1,204,328 12,156,483,803 0.6 7.0 2.1 5.3 7.2 7.2 38.4
79 نقش جهان 1394/1/10 1631 2,643,876 15,241,942,326 0.0 6.9 -1.5 -2.5 -16.3 163.8 31.5
80 نواندیشان 1394/1/10 1793 1,329,174 14,793,703,165 30.1 4.1 -8.3 -11.9 -33.2 32.7 28.2
81 نوین پایدار 1394/1/10 1840 4,852,791 46,742,081,395 0.1 5.8 -1.1 -5.3 -14.1 385.1 32.1
82 نوین نیك 1394/1/10 658 1,040,656 12,367,153,285 0.0 2.1 -0.1 3.4 6.2 3.6 33.9
83 نیكان پارس 1394/1/10 784 1,837,226 9,395,573,084 8.4 3.8 -1.5 6.0 -3.5 83.7 31.1
84 نیكوكاری دانشگاه تهران 15 6 1394/1/10 316 928,530 4,891,496,709 69.8 4.6 1.7 -6.9 -8.4 -8.4 34.8
85 نیكی گستران 1394/1/10 311 972,189 19,540,998,255 0.0 2.9 -6.6 -7.9 -7.5 -7.5 32.2
86 یكم آبان 1394/1/10 132 1,093,660 14,013,071,806 0.0 7.3 8.7 9.3 9.3 9.3 73.5
87 یكم دانا 1394/1/10 993 2,233,306 19,262,267,246 0.0 -2.2 -11.6 -20.0 -30.2 121.6 36.2
88 یكم سامان 1394/1/10 1379 2,434,325 88,139,614,316 5.0 7.2 -0.6 1.7 -5.4 141.5 31.5
89 یكم سهام گستران شرق 1394/1/10 635 1,092,360 6,470,048,913 0.7 10.7 -1.4 4.3 -4.6 6.3 31.5
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما