شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
0% 0.03%
 
دوشنبه 13 بهمن 1393   2:10 ق.ظ. بازار بسته
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص کل   1393/11/11  —   —   —  -5.0 -13.0 -12.3 -20.8  —   — 
1 صندوق کارگزاری بانک تجارت 1393/11/11 2366 5,414,375 52,719,772,474 0.1 -5.4 -12.1 -9.0 -14.7 441.3 33.7
2 آپادانا 1393/11/11 1525 2,122,176 10,716,988,399 0.1 -7.3 -20.9 -19.4 -35.3 111.0 35.0
3 آسمان آرمانی سهام (ETF) 1393/11/11 415 7,064 160,305,209,971 1.2 -5.9 -12.1 -9.0 -20.7 -28.6 32.6
4 آسمان یکم 1393/11/11 893 3,037,085 53,820,184,547  —  -8.5 -17.3 -18.5 -21.3 203.7 42.7
5 آگاه 1393/11/11 2370 16,075,763 311,837,634,857 1.0 -11.2 -17.7 -12.9 -19.7 1,505.5 37.4
6 ارگ 1393/11/11 1574 2,536,125 15,914,187,161  —  -1.9 -13.8 -14.9 -27.6 153.6 39.1
7 افق 1393/11/11 371 797,187 44,486,252,969 1.5 -6.2 -18.3 -18.8 -20.6 -20.3 38.1
8 البرز 20 12 1393/11/11 645 1,128,920 30,900,786,405 15.7 -3.0 -11.7 -7.5 -13.7 58.5 36.8
9 امید ایرانیان 1393/7/14 1652 2,532,447 18,185,499,328 0.2 1.8 -1.6 -6.0 0.0 152.3 28.8
10 امید توسعه 12 1 1393/11/11 708 1,470,537 107,960,961,041  —  -4.8 -11.1 -8.6 -10.7 73.1 42.6
11 امید لوتوس پارسیان 1393/11/11 180 914,957 201,381,992,927 25.2 -7.6 -14.0  —   —  -14.0 12.3
12 امین آوید 1393/11/11 516 1,414,631 26,876,571,597  —  -3.8 -11.9 0.7 -10.3 41.5 48.5
13 امین تدبیرگران فردا (ETF) 1393/11/11 153 10,295 48,170,814,188 38.0 -0.6 -5.1  —   —  0.9 39.5
14 امین کارآفرین 1393/11/11 1905 3,501,042 17,466,703,178 5.8 -6.5 -17.6 -18.9 -26.2 249.1 34.9
15 اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1393/11/11 266 899,989 21,862,546,636 26.9 -3.8 -18.9 -14.3  —  -11.7 40.8
16 ایساتیس 1393/11/11 1811 2,861,908 30,396,322,908  —  -9.0 -18.7 -12.9 -28.5 186.2 32.2
17 بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1393/11/11 139 1,137,116 85,006,230,063 0.0 9.7 9.7  —   —  9.7 1.4
18 بازارگردانی نوین پیشرو 1393/11/11 215 1,075,683 53,784,133,099 5.9 0.4 -3.8 -3.8  —  -3.8 12.6
19 بانک توسعه تعاون 1393/11/11 999 2,233,080 42,341,420,939  —  -3.5 -15.5 -13.5 -33.4 123.3 39.8
20 بانک دی 1393/11/11 1330 1,756,831 115,005,698,626 0.0 -5.8 -16.5 -15.6 -30.6 75.7 33.0
21 بانک مسکن 1393/11/11 1793 4,965,536 28,129,759,897  —  -4.5 -11.5 -8.3 -17.5 396.6 35.5
22 بذر امید آفرین 1393/11/11 432 955,479 4,894,916,970 18.2 -0.2 -3.2 -4.5 -7.4 -6.3 35.5
23 بورسیران 1393/11/11 2025 11,902,747 1,006,186,794,771 0.1 -6.9 -18.3 -15.8 -22.2 1,090.3 41.5
24 پویا 1393/11/11 2506 12,172,897 87,949,183,788 0.4 -5.7 -11.7 -6.5 -10.8 1,116.2 35.3
25 پیشتاز 1393/11/11 2460 10,650,817 87,379,304,383  —  -4.4 -10.6 -7.8 -12.0 965.1 35.4
26 پیشرو 1393/11/11 1384 2,674,962 167,452,650,494  —  -4.6 -11.7 -9.5 -13.3 167.5 39.7
27 پیشگام 1393/11/11 2024 3,229,555 35,056,820,082 0.1 -6.6 -8.7 -8.2 -19.1 222.5 32.5
28 تدبیرگر سرمایه 1393/11/11 1428 1,787,340 13,472,971,896 0.1 -3.7 -4.3 -0.8 -13.6 78.0 34.5
29 تدبیرگران آینده 1393/11/11 1401 2,270,580 6,466,610,449 31.3 -3.1 -5.6 -2.4 -19.0 126.2 34.7
30 تدبیرگران فردا 1393/11/11 1525 3,701,276 77,897,065,937 0.1 -2.9 -12.7 -7.3 -18.0 268.2 39.3
31 توسعه صادرات 1393/11/11 1360 3,625,192 93,004,304,660 0.0 -7.0 -16.8 -5.3 -22.1 262.3 35.5
32 توسعه ملی 1393/11/11 483 855,937 72,467,908,726 11.9 -6.1 -16.1 -15.3 -21.0 -14.4 42.5
33 توسعه ممتاز 1393/11/11 1812 5,245,993 252,405,698,411  —  -4.4 -10.6 -8.2 -12.2 424.6 40.4
34 حافظ 1393/11/11 2506 7,340,314 124,616,506,789 0.0 -6.1 -10.7 1.5 -2.0 634.4 36.2
35 خاورمیانه 1393/11/11 337 884,279 177,600,446,212 0.2 -6.0 -16.6 -14.8  —  -11.6 49.1
36 خوارزمی 1393/11/11 1267 2,376,347 43,938,653,992 10.8 -3.4 -11.8 -8.9 -23.0 137.6 35.7
37 دماسنج 15 6 1393/11/11 478 712,850 68,911,884,602 0.2 -16.2 -36.4 -31.7 -35.2 -20.8 36.3
38 دیدگاهان 1393/11/7 463 648,303 3,244,756,519  —  -8.5 -14.9 -13.1 -28.0 -35.2 43.5
39 راهنما 1393/11/11 1496 2,501,484 13,342,919,072 2.2 -6.0 -16.0 -14.6 -25.3 147.6 32.7
40 رشد سامان 1393/11/11 355 966,058 11,242,986,827 57.0 -2.6 -9.7 -4.0  —  2.6 41.5
41 رضوی 1393/11/11 1954 2,584,522 18,970,390,992 10.2 -4.7 -12.2 -8.5 -18.5 158.5 34.3
42 زرین پارسیان 1393/11/11 111 1,201,329 25,242,320,562 38.5 5.9 12.9  —   —  14.6 40.9
43 سبحـان 1393/11/11 614 1,126,235 12,841,335,382  —  -4.4 -14.8 -16.9 -26.3 12.6 33.1
44 سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1393/11/11 1371 1,558,795 205,107,802,055 3.6 -5.1 -18.3 -15.1 -25.7 55.9 33.8
45 سپهر کاریزما (ETF) 1393/11/11 483 9,378 84,453,197,634 0.0 -5.8 -13.7 -14.8 -21.6 -21.1 29.0
46 سپهرآتی 20 6 1393/11/11 247 916,635 9,489,919,673 21.6 -5.4 -13.4 -8.7  —  -7.1 35.8
47 سینا 1393/11/11 1463 5,340,329 203,012,589,289 0.0 -9.1 -20.9 -20.6 -28.2 434.1 36.9
48 شاخصی کارآفرین 1393/11/11 1422 2,232,727 79,094,356,841 5.2 -4.5 -12.9 -12.2 -20.9 122.9 31.0
49 صبا 1393/11/11 1785 2,214,786 12,187,967,369  —  -5.8 -10.7 -3.9 -27.7 121.5 33.8
50 صندوق آشنای دی 1393/11/11 1667 2,754,725 10,043,725,421 22.0 -6.1 -1.6 0.3 -15.6 175.2 33.9
51 صندوق ارزش کاوان آینده 1393/11/11 2088 3,362,150 25,733,900,699 0.2 -7.7 -15.3 -2.8 -10.6 235.6 32.8
52 صندوق بانک اقتصاد نوین 1393/11/11 2233 3,990,854 38,846,975,645  —  -11.0 -18.9 -18.9 -26.6 299.1 36.3
53 صندوق ذوب آهن 1393/11/11 194 990,038 18,358,267,442 16.6 -5.2 -15.3 -4.4  —  -4.2 35.2
54 افتخار حافظ 1393/11/11 152 951,831 26,316,241,171 8.5 -6.4 -18.2  —   —  -6.4 35.1
55 سهم آشنا 1393/11/11 321 974,354 10,689,632,540 9.6 -4.5 -16.0 -9.5  —  -4.0 31.3
56 همیان سپهر 1393/11/11 189 992,558 20,416,917,304 2.5 -3.4 -8.3 -1.3  —  -0.9 37.2
57 صندوق نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1393/11/11 326 868,202 5,027,755,771 34.4 -4.2 -13.4 -12.2  —  -13.2 29.8
58 صنعت و معدن 1393/11/11 2043 2,140,373 13,285,298,055  —  -8.4 -29.7 -28.1 -51.5 114.0 31.5
59 عقیق 1393/11/11 1437 4,381,283 227,690,881,805 2.1 -10.8 -18.0 -14.0 -19.5 335.9 38.6
60 فارابی 1393/11/11 1898 6,853,656 113,681,607,579 0.0 -7.2 -16.2 -13.2 -23.8 585.4 36.4
61 فام 1393/11/11 300 948,611 16,341,732,427 5.0 -3.6 -7.7 -3.2  —  -6.8 41.5
62 فیروزه 1393/11/11 1632 4,076,164 38,059,144,011  —  -6.8 -5.2 -3.6 6.2 307.6 39.1
63 گنجینه بهمن 1393/11/11 1750 3,295,605 28,543,233,055  —  -7.5 -13.9 -17.2 -26.1 229.6 32.5
64 گنجینه رفاه 1393/11/11 1672 2,594,688 69,418,289,654  —  -3.5 -14.7 -12.4 -32.6 159.5 36.3
65 مشترک آرمان 1393/11/11 848 2,416,020 82,466,018,010  —  -3.1 -13.9 -12.0 -24.0 141.6 46.3
66 مشترک گنجینه ی مهر 1393/11/11 432 783,432 4,207,028,835  —  -4.4 -12.7 -15.3 -24.0 -21.7 40.4
67 معین بهگزین 1393/11/11 322 858,365 34,271,944,407 0.0 -6.1 -19.1 -15.3  —  -14.2 31.8
68 مهر شریعه 1393/11/11 1371 1,232,469 7,198,846,686 12.4 -5.4 -15.8 -24.6 -38.9 23.0 32.6
69 میعاد ایرانیان 1393/11/11 159 1,158,839 11,697,323,267 0.7 -1.3 1.6  —   —  5.7 41.1
70 نقش جهان 1393/11/11 1574 2,498,364 14,330,613,088  —  -6.2 -13.9 -8.4 -27.2 149.8 32.5
71 نواندیشان 1393/11/11 1736 1,338,126 14,893,348,960 4.8 -7.0 -16.8 -18.9 -36.6 33.6 31.8
72 نوین پایدار 1393/11/11 1783 4,643,672 45,540,489,939 0.1 -4.6 -14.1 -12.9 -23.9 364.1 32.8
73 نوین نیک 1393/11/11 601 1,020,112 12,123,015,621 0.0 -1.9 -3.5 3.3 -3.2 1.5 36.2
74 نیکان پارس 1393/11/11 727 1,764,881 9,078,549,323 8.5 -3.8 -8.2 2.8 -17.5 76.5 37.2
75 نیکوکاری الزهرا 1393/11/11 132 1,015,559 5,077,790,603 75.4 1.0 2.9  —   —  2.9 15.3
76 نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1393/11/11 259 891,407 4,695,931,830 40.9 -2.1 -11.5 -12.7  —  -12.0 39.9
77 نیکی گستران 1393/11/11 254 973,530 19,567,956,696 0.0 -5.6 -13.5 -9.1  —  -7.4 35.2
78 کارآفرینان برتر آینده 1393/11/11 1380 1,297,899 13,557,854,553 0.0 -6.6 -10.8 -8.7 -17.2 29.5 33.7
79 کارگزاری بانک صادرات 1393/11/11 2500 5,326,523 34,366,726,514 11.5 -2.5 -15.2 -15.3 -29.5 433.6 34.9
80 کارگزاری بانک ملت 1393/11/11 1184 1,444,334 16,401,858,797  —  -6.0 -18.7 -11.2 -26.4 44.4 33.4
81 کارگزاری بانک ملی ایران 1393/11/11 2459 13,104,870 125,151,507,834 9.4 -6.9 -19.5 -16.0 -27.2 1,201.2 33.5
82 کارگزاری بانک کشاورزی 1393/11/11 1672 2,422,599 14,019,578,500 13.7 -8.2 -15.3 -12.8 -22.4 142.3 33.2
83 کارگزاری پارسیان 1393/11/11 1387 948,365 30,306,897,812 24.9 -6.1 -11.4 -6.5 -21.1 51.1 32.7
84 کاریزما 1393/11/11 853 2,542,111 54,111,371,196 16.6 -6.8 -16.8 -19.7 -27.0 154.2 37.2
85 کاسپین مهر ایرانیان 1393/11/11 2382 2,360,949 11,875,573,974 4.3 -4.5 -8.2 -6.3 -20.5 135.5 29.7
86 یکم آبان 1393/11/11 75 1,019,684 14,084,896,177  —  1.3  —   —   —  1.9 24.3
87 یکم دانا 1393/11/11 936 2,342,230 21,525,091,507  —  -7.3 -16.6 -20.7 -32.3 134.2 41.3
88 یکم سامان 1393/11/11 1322 2,259,875 85,251,523,173 8.7 -6.3 -14.3 -2.2 -14.7 124.2 33.8
89 یکم سهام گستران شرق 1393/11/11 578 985,020 6,050,978,230 1.6 -9.5 -16.8 -6.7 -19.9 -4.1 33.1
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما