شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
-0.89% -0.97%
 
جمعه 7 آذر 1393   11:41 ب.ظ. بازار بسته
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص کل   1393/9/5  —   —   —  0.2 1.0 -2.6 -9.2  —   — 
1 صندوق کارگزاری بانک تجارت 1393/9/4 2300 6,029,088 64,264,057,532 0.1 0.2 3.1 2.2 -9.6 502.8 33.6
2 آپادانا 1393/9/4 1459 2,555,908 12,950,785,436 1.0 -0.2 2.6 -8.2 -24.0 154.1 35.6
3 آسمان آرمانی سهام (ETF) 1393/9/4 349 8,070 196,833,626,022 2.6 4.4 9.1 -1.1  —  -18.4 33.2
4 آسمان یکم 1393/9/4 827 3,694,866 87,682,864,398 1.3 3.6 2.4 -2.5 -5.2 269.5 43.9
5 آگاه 1393/9/4 2304 20,486,480 459,040,546,836 0.0 8.5 14.3 12.1 5.9 1,945.9 37.8
6 ارگ 1393/9/4 1508 2,978,787 18,691,890,793 0.9 4.1 1.9 -1.7 -11.8 197.9 39.7
7 افق 1393/9/4 305 992,218 45,211,412,636 0.9 4.3 6.6 -2.1  —  -0.8 40.0
8 البرز 20 12 1393/9/4 579 1,598,086 41,123,549,840 0.0 2.6 5.6 0.0 3.6 76.0 37.7
9 امید ایرانیان 1393/7/14 1586 2,532,447 18,185,499,328 0.2 1.8 -1.6 -6.0 0.0 152.3 29.9
10 امید توسعه 12 1 1393/9/4 642 1,680,429 136,600,404,221 3.2 2.6 5.1 3.4 4.0 92.1 44.1
11 امین آوید 1393/9/4 450 1,699,102 35,069,467,652 7.2 12.6 21.9 15.8 12.0 69.9 51.6
12 امین تدبیرگران فردا (ETF) 1393/9/4 87 10,949 52,325,087,545 35.6 3.7  —   —   —  7.3 37.9
13 امین سامان 1393/9/4 114 1,065,273 234,465,657,210 39.6 0.2 0.2  —   —  0.2 6.1
14 امین کارآفرین 1393/9/4 1839 4,146,925 20,689,008,427 0.0 -0.9 -1.6 -4.7 -12.9 313.5 35.2
15 اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1393/9/4 200 1,102,742 26,787,806,856 0.0 2.2 4.9 7.5  —  8.1 45.5
16 ایساتیس 1393/9/4 1745 3,563,580 53,118,723,987 0.1 4.9 10.3 -2.2 -7.2 256.4 32.6
17 بازارگردانی نوین پیشرو 1393/9/4 149 1,122,566 56,128,254,752 0.1 0.4 0.4  —   —  0.4 5.4
18 بانک توسعه تعاون 1393/9/4 933 2,588,128 48,180,593,229 14.7 -0.2 0.9 -1.3 -28.7 158.8 40.5
19 بانک دی 1393/9/4 1264 2,069,655 136,442,054,794 0.0 1.9 3.9 -4.5 -15.7 107.0 33.1
20 بانک مسکن 1393/9/4 1727 5,655,597 32,434,851,485 3.5 2.9 6.1 0.6 -2.2 465.6 35.8
21 بذر امید آفرین 1393/9/4 366 994,215 5,078,451,534 47.1 2.4 1.8 -1.1 -2.6 -2.6 34.7
22 بورسیران 1393/9/4 1959 14,350,806 1,280,780,711,232 0.0 1.3 3.4 2.2 -6.7 1,335.1 41.9
23 پویا 1393/9/4 2440 14,020,299 105,797,177,662 1.1 5.0 9.6 11.0 4.1 1,300.8 35.4
24 پیشتاز 1393/9/4 2394 11,836,308 99,318,462,656 10.6 1.4 3.8 3.5 1.3 1,083.6 35.5
25 پیشرو 1393/9/4 1318 3,003,750 196,730,615,435 5.9 1.3 3.6 1.8 0.2 200.4 40.2
26 پیشگام 1393/8/20 1958 3,600,482 41,981,618,261 0.2 4.7 3.6 4.1 -8.0 259.6 32.7
27 تدبیرگر سرمایه 1393/9/4 1362 1,971,102 14,897,590,604 0.1 9.9 12.4 -4.0 -4.7 96.3 34.6
28 تدبیرگران آینده 1393/9/4 1335 2,427,441 7,160,949,218 5.0 3.3 7.8 0.0 -10.9 141.8 34.4
29 تدبیرگران فردا 1393/9/4 1459 4,377,095 106,879,893,614 0.0 8.0 14.0 4.9 0.5 335.4 39.7
30 توسعه صادرات 1393/9/4 1294 4,632,046 160,282,687,913 0.0 12.3 23.2 11.0 4.2 362.9 35.7
31 توسعه ملی 1393/9/4 417 1,042,797 100,709,111,908 0.0 7.7 7.7 5.6 -3.1 4.2 45.1
32 توسعه ممتاز 1393/9/4 1746 5,823,807 292,949,147,044 14.7 0.8 3.3 2.6 0.8 482.4 40.7
33 حافظ 1393/9/4 2440 8,313,251 139,246,945,949 0.2 6.2 16.2 13.4 16.1 731.8 36.3
34 خاورمیانه 1393/9/4 271 1,043,934 220,809,798,897 0.1 0.3 1.6 3.0  —  4.4 52.8
35 خوارزمی 1393/9/4 1201 2,734,621 51,192,115,501 0.8 4.0 6.6 1.0 -7.1 173.5 36.1
36 دماسنج 15 6 1393/9/4 412 1,084,927 101,640,322,517 0.0 6.3 11.6 1.5 -6.9 16.6 37.6
37 دیدگاهان 1393/8/30 397 763,258 3,820,104,982 5.6 2.6 4.1 -11.6 -27.2 -23.7 47.4
38 راهنما 1393/9/4 1430 2,923,996 15,602,444,144 0.1 1.7 1.0 -2.8 -12.6 189.4 33.0
39 رشد سامان 1393/9/4 289 1,055,758 12,662,757,927 39.1 2.1 5.1 4.6  —  11.5 42.6
40 رضوی 1393/9/4 1888 2,973,742 21,827,263,972 4.2 5.2 7.6 0.3 -12.0 197.4 34.5
41 زرین پارسیان 1393/9/4 45 1,146,391 24,345,913,472 42.2 8.3  —   —   —  9.3 40.0
42 سبحـان 1393/9/4 548 1,290,543 14,957,393,323 11.1 -1.3 -3.0 -7.1 -15.0 29.1 33.2
43 سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1393/9/4 1305 1,857,060 247,091,032,173 0.0 1.8 3.6 -1.0 -13.6 85.7 34.3
44 سپهر کاریزما (ETF) 1393/9/4 417 10,710 237,834,877,731 17.1 1.2 0.8 -3.6 -9.9 -9.9 28.1
45 سپهرآتی 20 6 1393/9/4 181 1,057,987 10,953,340,544 3.1 1.7 5.7 6.4  —  6.4 38.1
46 سینا 1393/9/4 1397 6,637,895 399,408,774,126 0.0 2.0 2.5 -3.4 -5.8 563.8 37.5
47 شاخصی کارآفرین 1393/9/4 1356 2,526,809 89,598,118,250 4.4 0.2 1.6 -3.5 -9.8 152.2 30.6
48 صبا 1393/9/4 1719 2,534,117 13,993,395,763 1.0 4.4 8.9 -0.9 -22.1 153.4 33.9
49 صندوق آشنای دی 1393/9/4 1601 2,971,641 11,203,087,266 0.1 9.8 10.4 0.9 -14.9 196.9 33.7
50 صندوق ارزش کاوان آینده 1393/9/4 2022 4,219,384 32,691,782,893 0.1 13.8 21.9 6.7 15.7 321.1 33.0
51 صندوق بانک اقتصاد نوین 1393/9/4 2167 4,938,801 48,237,267,913 10.7 3.4 3.9 0.6 -10.6 393.9 36.8
52 صندوق ذوب آهن 1393/9/4 128 1,169,205 21,739,028,417 0.0 6.2 12.5  —   —  13.1 39.1
53 افتخار حافظ 1393/9/4 86 1,129,739 31,752,446,322 0.2 0.5  —   —   —  11.1 34.9
54 سهم آشنا 1393/9/4 255 1,139,833 13,883,161,187 0.9 0.0 6.4 6.4  —  12.3 32.5
55 همیان سپهر 1393/9/4 123 1,118,580 22,410,765,920 2.4 3.4 6.7  —   —  8.5 40.7
56 صندوق نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1393/9/4 260 992,132 5,579,752,720 11.2 3.1 3.8 -3.1  —  -0.8 30.8
57 صنعت و معدن 1393/9/4 1977 3,125,618 19,400,713,555 0.2 7.6 8.0 -11.2 -36.9 212.6 31.7
58 عقیق 1393/9/4 1371 5,528,956 365,779,164,579 2.4 6.7 11.5 8.4 7.5 450.1 39.3
59 فارابی 1393/9/4 1832 8,208,345 150,450,764,851 0.0 5.0 7.3 -0.9 -9.9 720.8 36.7
60 فام 1393/9/4 234 1,074,794 20,083,596,346 6.0 8.3 10.6 6.5  —  5.6 45.3
61 فیروزه 1393/9/4 1566 4,483,840 45,407,851,625 24.8 4.1 5.2 10.7 25.2 348.4 39.5
62 گنجینه بهمن 1393/9/4 1684 3,758,990 32,597,965,285 17.8 -0.7 -2.6 -11.0 -18.4 275.9 32.5
63 گنجینه رفاه 1393/9/4 1606 2,994,470 85,572,966,811 9.9 0.6 2.1 -1.0 -37.2 199.4 36.6
64 مشترک آرمان 1393/9/4 782 2,786,619 100,883,971,753 25.7 1.1 3.9 -1.0 -12.1 178.7 47.8
65 مشترک گنجینه ی مهر 1393/9/4 366 904,708 4,858,280,315 4.1 2.3 -0.7 -5.2 -9.5 -9.5 42.3
66 معین بهگزین 1393/9/4 256 1,039,622 47,640,675,211 4.4 3.9 5.9 2.8  —  3.9 33.2
67 مهر شریعه 1393/9/4 1305 1,440,924 8,416,435,721 0.1 -1.9 -11.0 -14.0 -33.9 43.8 32.8
68 میعاد ایرانیان 1393/9/4 93 1,296,953 13,091,450,696 0.5 2.9 6.6  —   —  6.6 39.8
69 نقش جهان 1393/9/4 1508 3,002,173 17,379,579,222 1.0 6.3 7.6 7.2 -16.8 200.2 32.8
70 نواندیشان 1393/9/4 1670 1,628,947 18,307,735,629 7.4 3.5 6.7 -11.1 -27.7 62.6 31.8
71 نوین پایدار 1393/9/4 1717 5,416,766 56,480,620,381 0.1 2.5 3.9 0.8 -0.4 441.4 32.8
72 نوین نیک 1393/9/4 535 1,048,773 12,519,202,912 0.0 0.7 5.3 6.9 -14.7 4.3 35.1
73 نیکان پارس 1393/9/4 661 2,049,281 10,730,037,673 5.4 12.6 19.1 12.4 -3.6 104.9 37.8
74 نیکوکاری الزهرا 1393/9/4 66 989,592 4,947,958,233 99.4 -0.3  —   —   —  -0.3 12.1
75 نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1393/9/4 193 984,969 5,065,697,349 20.1 -1.9 -2.2 -3.0  —  -2.9 41.5
76 نیکی گستران 1393/9/4 188 1,115,293 22,417,395,576 0.0 2.6 5.1 5.9  —  6.1 36.7
77 کارآفرینان برتر آینده 1393/9/4 1314 1,573,185 16,807,900,611 0.1 14.8 13.8 3.8 12.0 57.0 34.0
78 کارگزاری بانک صادرات 1393/9/4 2434 6,216,600 40,351,954,437 17.0 1.0 3.7 -5.4 -14.7 522.7 35.1
79 کارگزاری بانک ملت 1393/9/4 1118 1,790,952 21,108,161,240 18.4 6.0 10.9 6.7 -11.7 79.1 33.6
80 کارگزاری بانک ملی ایران 1393/9/4 2393 16,029,524 157,073,301,812 0.0 3.6 6.3 2.0 -8.1 1,491.6 33.8
81 کارگزاری بانک کشاورزی 1393/9/4 1606 2,919,624 16,890,027,700 8.6 5.0 7.4 2.0 -12.9 192.0 33.6
82 کارگزاری پارسیان 1393/9/4 1321 1,122,200 35,924,989,743 1.6 8.2 11.8 4.7 -8.4 68.4 33.0
83 کاریزما 1393/9/4 787 3,032,327 104,090,712,936 0.1 1.0 0.3 -5.3 -9.9 203.3 38.4
84 کاسپین مهر ایرانیان 1393/9/4 2316 2,654,870 13,353,992,074 6.7 6.9 7.4 0.2 -14.1 164.9 29.7
85 یکم دانا 1393/9/4 870 2,696,902 32,726,909,885 -5.8 -3.9 -5.6 -12.9 -22.9 169.7 42.6
86 یکم سامان 1393/9/4 1256 2,608,308 103,836,740,384 2.5 2.6 9.8 10.3 -2.0 158.8 34.0
87 یکم سهام گستران شرق 1393/9/4 512 1,290,287 9,786,827,871 0.3 15.7 21.8 18.6 -2.3 25.6 34.0
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما