شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
0.1% 0.08%
 
ﺳﻪشنبه 12 خرداد 1394   9:47 ب.ظ. بازار بسته
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص كل   1394/3/11  —   —   —  -2.9 -1.2 -12.0 -15.2  —   — 
1 صندوق كارگزاری بانك تجارت 1394/3/11 2486 5,625,251 47,690,876,186 1.5 -2.3 1.7 -4.6 -3.6 462.4 31.5
2 آپادانا 1394/3/11 1645 1,868,457 9,435,706,165 1.9 -7.5 -10.3 -22.7 -29.5 85.8 29.2
3 آرمان اعتلاء كشاورزی 1394/3/11 227 1,070,477 64,228,611,073 68.2 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 4.0
4 آسمان آرمانی سهام (ETF) 1394/3/11 535 7,664 145,534,783,199 2.8 -5.9 8.2 -2.9 -3.5 -22.5 31.2
5 آسمان یكم 1394/3/10 1013 3,004,017 48,433,769,186 5.5 -4.1 6.1 -18.0 -19.6 198.1 36.5
6 آگاه 1394/3/11 2490 16,354,170 353,119,241,641 17.7 -4.0 5.1 -17.9 -9.5 1,533.3 34.2
7 ارگ 1394/3/11 1694 2,232,484 13,845,865,077 39.5 -8.3 -9.3 -18.3 -25.0 123.3 33.4
8 افق 1394/3/11 491 784,035 47,039,759,766 0.0 -9.2 0.9 -13.3 -20.1 -21.6 33.4
9 البرز 20 12 1394/3/11 765 1,192,910 30,474,089,380 13.0 -4.2 4.7 -1.1 -5.0 64.9 33.9
10 امید توسعه 12 1 1394/3/10 828 1,510,425 118,085,039,954 2.1 -3.9 4.6 -3.1 -2.5 80.3 33.9
11 امین آوید 1394/3/10 636 1,498,893 51,471,991,981 16.5 -6.1 4.4 -6.5 2.8 48.7 42.9
12 امین تدبیرگران فردا (ETF) 1394/3/11 273 10,507 51,262,659,543 19.4 -6.6 1.0 -0.4 3.0 3.0 42.9
13 امین كارآفرین 1394/3/11 2025 3,418,529 17,055,041,050 5.7 -3.6 -1.2 -13.8 -19.6 240.9 30.7
14 اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1394/3/10 386 958,701 23,310,808,252 61.0 -4.8 7.8 -3.6 -6.7 -6.0 36.3
15 ایساتیس 1394/3/11 1931 2,597,931 20,539,241,476 5.4 -8.6 -10.0 -23.1 -26.6 158.7 30.5
16 بانك اقتصاد نوین 1394/3/10 2353 3,700,295 35,929,862,980 1.0 -5.6 -2.8 -22.0 -24.1 269.7 29.8
17 بانك توسعه تعاون 1394/3/10 1119 2,066,082 38,846,466,845 1.0 -7.5 -6.9 -14.0 -21.2 105.1 34.2
18 بانك دی 1394/3/11 1450 1,835,871 122,529,673,320 10.0 -3.2 5.5 -5.6 -13.1 83.6 30.9
19 بانك مسكن 1394/3/11 1913 5,185,513 31,346,423,152 31.7 -5.1 4.6 -3.7 -5.5 418.1 32.5
20 بذر امید آفرین 1394/3/11 552 945,064 29,792,184,510 23.3 -1.7 -0.7 -3.3 -5.3 -7.4 35.3
21 بورسیران 1394/3/11 2145 11,963,374 997,853,055,610 0.1 -2.7 2.3 -13.7 -12.6 1,096.4 34.6
22 پارس گستر 20 6 1394/3/10 821 838,240 5,715,958,510 15.3 -3.7 4.6 -20.4 -17.6 15.1 32.5
23 پویا 1394/3/11 2626 12,114,907 91,806,762,862 4.8 -1.5 0.3 -9.6 -2.2 1,110.5 30.9
24 پیشتاز 1394/3/11 2580 10,871,667 89,941,301,290 2.6 -4.4 2.0 -4.1 -3.4 988.8 31.1
25 پیشرو 1394/3/10 1504 2,793,264 206,492,068,307 0.4 -4.3 4.2 -3.5 -4.7 179.1 33.1
26 پیشگام 1394/3/11 2144 3,227,316 32,463,572,913 1.1 -4.7 2.3 -6.5 -4.7 222.3 28.4
27 تدبیرگر سرمایه 1394/3/11 1548 1,752,528 12,190,582,788 0.1 -5.4 -1.3 -8.6 -12.1 74.5 30.4
28 تدبیرگران آینده 1394/3/11 1521 2,309,464 6,554,258,118 26.0 -2.2 1.6 -2.6 -4.2 130.1 32.3
29 تدبیرگران فردا 1394/3/11 1645 3,739,848 113,496,913,233 0.0 -8.3 -0.4 -5.8 -6.8 272.0 31.9
30 توسعه صادرات 1394/3/11 1480 3,352,657 84,822,215,156 0.0 -10.0 -7.0 -17.5 -17.2 235.1 34.3
31 توسعه ملی 1394/3/11 603 831,557 67,529,118,354 0.5 -6.0 -2.6 -15.6 -14.2 -16.9 30.9
32 توسعه ممتاز 1394/3/11 1932 5,320,928 272,394,274,495 4.1 -4.5 1.4 -4.9 -4.4 174.6 30.3
33 حافظ 1394/3/11 2626 6,812,778 122,132,671,609 0.0 -6.0 -3.2 -15.3 -5.0 581.6 29.1
34 خاورمیانه 1394/3/11 457 909,951 175,230,108,429 0.1 -3.3 5.2 -9.2 -7.0 -9.0 34.6
35 خوارزمی 1394/3/11 1387 2,404,091 44,321,813,752 4.3 -4.9 -1.0 -4.0 -8.7 140.4 32.6
36 دماسنج 15 6 1394/3/11 598 685,413 68,503,617,540 0.0 -6.9 10.6 -31.0 -31.7 -23.5 30.4
37 دیدگاهان 1394/3/10 583 604,099 3,023,517,682 9.8 -6.3 -6.9 -18.7 -28.9 -42.0 38.1
38 راهنما 1394/2/21 1616 2,440,246 12,969,907,592 2.8 -9.1 -0.9 -19.4 -22.4 141.5 29.1
39 رشد سامان 1394/3/11 475 940,066 9,890,429,233 23.5 -3.9 -3.0 -7.1 -6.1 0.0 40.2
40 رضوی 1394/3/11 2074 2,469,145 18,022,287,885 14.2 -6.0 -3.3 -10.5 -15.0 146.9 29.1
41 زرین پارسیان 1394/3/11 231 1,269,806 47,400,595,261 17.5 -0.2 13.7 23.7 31.9 31.9 50.7
42 سبحـان 1394/3/10 734 1,086,703 11,429,938,070 16.5 -5.4 -3.0 -12.7 -21.4 7.6 31.1
43 سپهر اول كارگزاری بانك صادرات 1394/3/11 1491 1,540,700 202,184,472,629 2.3 -6.0 0.3 -11.1 -15.8 54.1 29.5
44 سپهر كاریزما (ETF) 1394/3/11 603 8,999 88,235,888,372 14.0 -5.1 -0.5 -13.6 -17.3 -24.3 29.4
45 سپهرآتی 20 6 1394/3/11 367 901,055 9,369,169,329 0.8 -6.6 0.1 -9.8 -11.1 -11.1 31.6
46 سرمایه گذاری سهام بزرگ كاردان 1394/3/10 57 991,131 83,117,240,464 47.2 -1.2 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 36.8
47 سهم آشنا 1394/3/11 441 923,672 10,223,201,491 12.1 -6.3 -4.5 -13.9 -14.3 -9.0 2.0
48 سینا 1394/3/11 1583 5,220,709 193,803,141,282 0.1 -6.0 0.5 -15.7 -22.8 422.1 33.8
49 شاخصی كارآفرین 1394/3/11 1542 2,120,957 75,389,423,791 4.0 -3.5 -3.2 -12.7 -17.3 111.7 24.1
50 صبا 1394/3/11 1905 2,010,785 12,183,348,361 10.7 -6.4 -8.4 -16.7 -18.8 99.8 30.2
51 صندوق آشنای دی 1394/3/11 1787 2,749,900 10,892,353,745 29.9 -7.0 -0.7 -3.9 -4.3 174.7 30.4
52 صندوق ارزش كاوان آینده 1394/3/11 2208 3,207,769 24,404,705,737 0.2 -7.8 -5.6 -18.6 -15.6 220.1 30.0
53 صندوق ذوب آهن 1394/3/11 314 990,859 18,775,789,191 3.1 -6.6 1.2 -11.4 -4.1 -4.1 35.7
54 صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ 1394/3/8 272 944,262 25,378,921,675 0.1 -3.0 2.0 -12.2 -7.2 -7.2 31.6
55 صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1394/3/11 309 874,393 17,973,140,537 1.4 -9.2 -8.0 -16.2 -12.4 -12.4 34.0
56 صندوق كارگزاری بانك سپه 1394/3/11 2502 2,217,390 11,086,951,767 2.3 -6.8 -5.3 -12.9 -14.2 121.2 27.7
57 صندوق نیكوكاری رفاه كودك 20 3 1394/3/11 446 865,405 5,049,635,733 0.2 -3.8 -1.1 -7.5 -13.8 -13.5 30.7
58 صنعت و معدن 1394/3/11 2163 2,308,430 15,644,229,058 3.9 -10.1 8.6 -15.7 -32.4 130.3 30.7
59 عقیق 1394/3/11 1557 4,459,129 288,822,237,778 20.7 -3.5 5.6 -16.4 -11.6 343.7 35.3
60 فارابی 1394/3/11 2018 5,418,746 102,809,859,917 0.0 -12.5 -20.8 -30.1 -32.4 441.9 33.1
61 فام 1394/2/22 420 917,778 15,017,594,335 0.5 -9.9 -3.9 -14.0 -11.1 -9.8 32.4
62 فیروزه 1394/3/10 1752 3,855,639 36,428,072,700 6.7 -3.3 -1.4 -13.6 -4.6 285.1 32.8
63 كارآفرینان برتر آینده 1394/3/11 1500 1,214,528 9,564,409,657 0.2 -8.7 -6.1 -18.5 -18.1 21.2 28.7
64 كارگزاری بانك صادرات 1394/3/11 2620 5,294,590 34,001,857,696 10.8 -4.0 3.1 -8.4 -17.3 430.4 28.4
65 كارگزاری بانك كشاورزی 1394/3/11 1792 2,413,393 13,942,170,273 11.1 -3.7 2.0 -14.6 -14.0 141.4 30.4
66 كارگزاری بانك ملت 1394/3/10 1304 1,473,065 17,944,883,718 7.6 -6.8 1.6 -14.1 -14.2 46.3 33.1
67 كارگزاری بانك ملی ایران 1394/3/11 2579 13,040,047 126,201,576,940 0.1 -7.0 0.4 -13.3 -15.4 1,194.8 30.1
68 كارگزاری پارسیان 1394/3/11 1507 933,531 30,357,491,569 12.8 -4.6 -2.8 -10.3 -10.8 49.6 31.3
69 كاریزما 1394/3/11 973 2,507,379 44,536,066,267 5.4 -5.3 -0.2 -14.4 -19.9 150.8 31.1
70 گنجینه بهمن 1394/3/11 1870 3,188,249 26,114,950,969 20.1 -6.0 -2.7 -11.3 -21.9 218.1 31.3
71 گنجینه رفاه 1394/3/10 1792 2,456,301 66,413,461,874 1.1 -7.1 -5.8 -12.3 -18.6 145.3 30.8
72 مشترك آرمان 1394/3/10 968 2,475,368 90,727,174,891 8.4 -4.3 2.9 -6.2 -11.8 84.8 37.8
73 مشترك گنجینه ی مهر 1394/3/10 552 743,383 5,973,823,075 4.2 -6.1 -5.8 -14.2 -24.0 -23.5 43.3
74 معین بهگزین 1394/3/11 442 840,663 42,942,722,703 0.4 -6.4 -2.7 -11.1 -15.3 -16.0 31.0
75 مهر شریعه 1394/3/11 1491 1,161,990 6,640,775,558 0.1 -7.8 -2.9 -15.4 -28.3 16.0 28.2
76 میعاد ایرانیان 1394/3/11 279 1,171,727 11,780,546,800 0.7 -5.2 2.9 -0.6 4.5 4.5 42.3
77 نقش جهان 1394/3/10 1694 2,549,397 14,314,862,866 15.2 -5.2 1.4 -9.1 -8.7 154.4 31.5
78 نواندیشان 1394/3/11 1856 1,256,720 17,181,870,157 33.3 -5.2 -2.9 -15.6 -30.0 25.5 28.7
79 نوین پایدار 1394/3/11 1903 4,846,096 44,288,467,097 11.0 -2.9 5.0 -6.2 -7.3 384.4 32.2
80 نوین نیك 1394/3/11 721 1,032,136 8,135,296,413 0.0 -3.5 0.9 -0.7 5.1 2.8 34.4
81 نیكان پارس 1394/3/11 847 1,646,790 8,421,682,958 10.6 -10.1 -8.1 -9.6 -7.7 64.7 31.1
82 نیكوكاری دانشگاه تهران 15 6 1394/3/11 379 931,203 4,905,577,434 57.9 -2.0 4.6 -1.4 -8.2 -8.2 37.5
83 نیكی گستران 1394/3/11 374 908,100 19,827,459,557 0.0 -4.2 -4.0 -16.0 -13.9 -13.6 32.1
84 یكم آبان 1394/3/10 195 1,044,765 16,955,487,067 9.7 -4.4 2.2 4.4 4.4 4.4 60.5
85 یكم دانا 1394/3/10 1056 2,284,268 21,019,831,943 23.9 -0.6 0.3 -13.0 -25.8 126.6 36.7
86 یكم سامان 1394/3/11 1442 2,183,704 80,969,564,116 2.5 -7.9 -4.5 -12.4 -6.2 116.6 31.1
87 یكم سهام گستران شرق 1394/3/5 698 1,067,031 9,390,936,828 0.6 -4.0 8.1 -15.8 -1.8 3.9 31.1
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما