شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
-0.21% -0.24%
 
شنبه 1 آذر 1393   3:17 ق.ظ. بازار بسته
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص کل   1393/8/28  —   —   —  2.3 1.8 -2.0 -3.7  —   — 
1 صندوق کارگزاری بانک تجارت 1393/8/27 2294 6,141,835 65,465,819,943 0.1 4.6 4.5 3.2 0.9 514.0 33.6
2 آپادانا 1393/8/27 1453 2,618,818 13,269,549,457 1.0 7.1 3.1 -9.1 -18.7 160.4 35.6
3 آسمان آرمانی سهام (ETF) 1393/8/29 343 8,070 214,595,537,193 2.6 3.5 7.5 -3.0  —  -18.4 33.0
4 آسمان یکم 1393/8/27 821 3,702,432 88,173,420,205 7.5 4.8 0.4 -3.0 2.1 270.2 43.9
5 آگاه 1393/8/27 2298 20,152,935 454,267,326,384 0.0 11.3 11.0 9.9 9.2 1,912.6 37.7
6 ارگ 1393/8/27 1502 2,955,050 18,542,940,980 0.9 3.7 1.0 -3.8 -10.7 195.5 39.6
7 افق 1393/8/27 299 969,592 44,180,408,598 0.8 9.5 2.9 -5.9  —  -3.0 39.9
8 البرز 20 12 1393/8/27 573 1,608,211 41,384,103,258 4.8 6.3 5.9 -0.7 10.8 77.0 37.4
9 امید ایرانیان 1393/7/14 1580 2,532,447 18,185,499,328 0.2 1.8 -1.6 -6.0 0.0 152.3 30.1
10 امید توسعه 12 1 1393/8/27 636 1,680,538 135,034,610,882 2.3 5.5 4.6 2.3 12.9 92.1 44.1
11 امین آوید 1393/8/27 444 1,672,871 33,992,738,044 5.1 15.3 19.6 11.6 23.2 67.3 51.5
12 امین تدبیرگران فردا (ETF) 1393/8/27 81 10,981 52,476,370,407 37.8 4.9  —   —   —  7.7 36.3
13 امین سامان 1393/8/27 108 1,053,116 231,790,880,448 39.4 -1.0 -1.0  —   —  -1.0 2.8
14 امین کارآفرین 1393/8/27 1833 4,242,916 21,167,906,386 0.0 2.8 -0.1 -4.0 -5.7 323.1 35.4
15 اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1393/8/27 194 1,089,474 23,572,936,911 0.0 3.6 3.9 6.4  —  6.8 45.6
16 ایساتیس 1393/8/27 1739 3,594,290 53,626,812,863 0.0 11.7 9.8 -2.9 -0.2 259.4 32.6
17 بازارگردانی نوین پیشرو 1393/8/27 143 1,118,619 55,930,972,987 0.1 0.0 0.0  —   —  0.0 3.5
18 بانک توسعه تعاون 1393/8/27 927 2,625,977 50,185,051,102 14.9 3.3 1.6 -1.8 -24.0 162.6 40.5
19 بانک دی 1393/8/27 1258 2,093,512 138,159,248,280 0.0 6.2 3.9 -5.8 -11.6 109.4 33.0
20 بانک مسکن 1393/8/27 1721 5,656,733 32,441,365,742 7.8 6.1 5.5 -1.4 6.7 465.7 35.8
21 بذر امید آفرین 1393/8/27 360 987,264 5,042,947,744 41.5 2.8 0.6 -2.1  —  -3.2 34.0
22 بورسیران 1393/8/27 1953 14,635,936 1,307,398,925,237 0.0 5.3 5.8 4.1 -1.3 1,363.6 42.0
23 پویا 1393/8/27 2434 13,921,572 105,316,691,095 2.3 8.1 8.8 8.9 12.9 1,291.0 35.4
24 پیشتاز 1393/8/27 2388 11,861,456 99,529,480,133 9.6 4.2 3.6 2.7 9.8 1,086.1 35.4
25 پیشرو 1393/8/27 1312 3,014,419 197,055,558,775 6.3 4.6 3.4 1.2 8.7 201.4 40.2
26 پیشگام 1393/8/20 1952 3,600,482 41,981,618,261 0.2 4.7 3.6 4.1 -8.0 259.6 32.8
27 تدبیرگر سرمایه 1393/8/27 1356 1,927,956 14,571,493,647 0.0 11.7 10.4 -8.2 -3.0 92.0 34.5
28 تدبیرگران آینده 1393/8/27 1329 2,425,376 7,154,861,074 5.3 6.6 6.8 -3.0 -7.5 141.6 34.3
29 تدبیرگران فردا 1393/8/27 1453 4,326,952 107,001,210,673 0.1 10.4 12.0 3.3 9.8 330.4 39.7
30 توسعه صادرات 1393/8/27 1288 4,502,244 153,170,874,665 0.0 14.9 20.9 3.8 10.0 349.9 35.6
31 توسعه ملی 1393/8/27 411 1,023,272 97,469,668,764 0.0 8.7 4.8 1.8 -1.0 2.3 45.1
32 توسعه ممتاز 1393/8/27 1740 5,842,273 294,006,521,848 15.5 3.7 3.2 1.9 9.4 484.2 40.7
33 حافظ 1393/8/27 2434 8,372,664 136,055,791,094 0.7 10.9 18.0 11.5 20.2 737.7 36.3
34 خاورمیانه 1393/8/27 265 1,060,976 224,276,611,725 0.0 4.3 2.9 3.9  —  6.1 53.0
35 خوارزمی 1393/8/27 1195 2,700,872 50,619,747,530 0.8 4.7 4.9 -1.8 -3.4 170.1 36.1
36 دماسنج 15 6 1393/8/27 406 1,091,889 101,898,320,769 0.1 12.2 9.8 0.8 4.2 17.3 37.8
37 دیدگاهان 1393/8/27 391 765,397 3,830,812,748 5.6 6.4 4.5 -12.8 -26.9 -23.5 48.2
38 راهنما 1393/8/27 1424 2,977,525 15,888,071,193 0.1 5.2 2.5 -3.1 -7.1 194.7 33.0
39 رشد سامان 1393/8/27 283 1,058,462 12,711,075,346 32.8 2.6 5.2 4.8  —  11.8 42.2
40 رضوی 1393/8/27 1882 2,951,867 21,607,666,902 0.6 6.7 6.2 -1.8 -5.6 195.2 34.4
41 زرین پارسیان 1393/8/27 39 1,126,992 23,901,248,076 41.5 7.2  —   —   —  7.5 36.8
42 سبحـان 1393/8/27 542 1,301,228 15,081,229,002 11.0 0.4 -2.7 -7.7 -11.1 30.1 33.3
43 سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1393/8/27 1299 1,887,071 251,116,228,011 1.0 5.9 4.6 -1.7 -7.5 88.7 34.4
44 سپهر کاریزما (ETF) 1393/8/29 411 10,678 237,117,885,427 18.5 0.9 -0.5 -4.6 -10.2 -10.2 28.0
45 سپهرآتی 20 6 1393/8/27 175 1,060,429 10,989,219,741 3.1 4.9 5.6  —   —  6.7 37.9
46 سینا 1393/8/27 1391 6,667,728 403,804,236,620 0.1 5.4 1.7 -4.5 2.4 566.8 37.5
47 شاخصی کارآفرین 1393/8/27 1350 2,556,802 90,661,642,790 4.4 3.2 2.0 -3.2 -4.2 155.2 30.8
48 صبا 1393/8/27 1713 2,534,172 13,993,695,502 1.0 6.5 9.7 -1.9 -16.9 153.4 33.8
49 صندوق آشنای دی 1393/8/27 1595 2,979,864 11,234,086,780 0.1 11.3 10.8 0.2 -10.0 197.7 33.7
50 صندوق ارزش کاوان آینده 1393/8/27 2016 4,097,026 31,743,758,687 0.1 12.7 19.2 2.4 20.1 308.9 32.9
51 صندوق بانک اقتصاد نوین 1393/8/27 2161 5,034,767 48,968,140,176 12.1 7.5 4.8 1.4 -4.8 403.5 36.9
52 صندوق ذوب آهن 1393/8/27 122 1,171,008 21,831,098,679 1.1 8.7 12.7  —   —  13.3 38.8
53 افتخار حافظ 1393/8/27 80 1,133,537 31,915,854,420 0.2 3.8  —   —   —  11.5 35.4
54 سهم آشنا 1393/8/27 249 1,142,707 14,097,464,447 3.6 -1.1 7.3 4.7  —  12.6 32.3
55 همیان سپهر 1393/8/27 117 1,137,995 22,799,733,824 7.6 6.7 9.0  —   —  10.4 41.4
56 صندوق نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1393/8/27 254 983,750 5,532,612,690 11.5 4.3 2.0 -5.6  —  -1.6 30.0
57 صنعت و معدن 1393/8/27 1971 3,098,924 19,204,033,541 0.2 7.7 5.8 -14.5 -35.6 209.9 31.6
58 عقیق 1393/8/27 1365 5,468,374 362,881,314,288 2.5 9.8 9.0 7.3 10.4 444.1 39.1
59 فارابی 1393/8/27 1826 8,268,133 152,125,378,540 0.0 8.8 7.8 -2.7 -5.3 726.8 36.7
60 فام 1393/8/27 228 1,090,328 18,543,204,101 6.7 12.2 11.0 5.7  —  7.1 45.4
61 فیروزه 1393/8/27 1560 4,554,781 44,878,253,123 26.8 7.0 5.9 12.3 32.2 355.5 39.6
62 گنجینه بهمن 1393/8/27 1678 3,830,252 33,215,949,662 17.5 2.6 -1.8 -11.1 -14.0 283.0 32.5
63 گنجینه رفاه 1393/8/27 1600 3,023,779 86,652,439,976 12.5 3.4 2.1 -1.6 -34.3 202.4 36.6
64 مشترک آرمان 1393/8/27 776 2,833,746 102,034,692,712 29.4 4.0 5.1 -0.7 -4.7 183.4 47.9
65 مشترک گنجینه ی مهر 1393/8/27 360 922,037 4,951,341,017 4.6 2.9 0.9 -4.8  —  -7.8 42.3
66 معین بهگزین 1393/8/27 250 1,039,855 47,854,139,618 20.3 8.4 4.6 0.4  —  3.9 32.5
67 مهر شریعه 1393/8/27 1299 1,443,937 8,434,036,276 0.1 9.7 -13.4 -16.1 -32.0 44.1 32.7
68 میعاد ایرانیان 1393/8/27 87 1,276,452 12,870,471,437 0.5 2.1  —   —   —  4.9 37.2
69 نقش جهان 1393/8/27 1502 2,955,884 17,111,613,845 0.9 5.0 6.8 5.2 -12.6 195.6 32.8
70 نواندیشان 1393/8/27 1664 1,612,490 18,122,767,761 8.2 1.0 5.4 -13.2 -27.4 61.0 31.7
71 نوین پایدار 1393/8/27 1711 5,460,429 58,027,977,440 0.1 6.1 4.6 0.4 10.5 445.8 32.8
72 نوین نیک 1393/8/27 529 1,049,678 12,530,000,791 0.0 2.2 5.4 7.2 -11.3 4.3 35.0
73 نیکان پارس 1393/8/27 655 2,007,023 10,508,771,095 5.7 11.9 17.3 8.9 0.0 100.7 37.8
74 نیکوکاری الزهرا 1393/8/27 60 990,733 4,953,662,766 99.3 -0.2  —   —   —  -0.2 8.5
75 نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1393/8/27 187 992,177 5,102,765,486 19.7 0.0 -2.0 -2.2  —  -2.2 41.4
76 نیکی گستران 1393/8/27 182 1,119,276 22,497,450,213 21.5 4.8 4.5 6.5  —  6.5 36.5
77 کارآفرینان برتر آینده 1393/8/27 1308 1,513,700 16,046,734,612 0.0 10.8 9.5 -2.4 10.6 51.1 33.9
78 کارگزاری بانک صادرات 1393/8/27 2428 6,257,707 40,618,776,930 18.9 4.1 1.8 -6.9 -8.2 526.9 35.1
79 کارگزاری بانک ملت 1393/8/27 1112 1,778,392 20,960,123,214 10.2 8.1 9.9 4.3 -6.5 77.8 33.6
80 کارگزاری بانک ملی ایران 1393/8/27 2387 15,997,022 154,979,153,687 0.0 12.4 5.0 0.9 -3.2 1,488.4 33.8
81 کارگزاری بانک کشاورزی 1393/8/27 1600 2,899,856 17,602,127,534 8.2 8.2 5.6 0.8 -10.3 190.0 33.5
82 کارگزاری پارسیان 1393/8/27 1315 1,109,837 35,529,217,677 4.5 9.6 11.6 2.8 -1.6 67.2 32.9
83 کاریزما 1393/8/27 781 3,021,269 103,874,249,263 11.5 3.5 -1.1 -7.3 -5.9 202.2 38.2
84 کاسپین مهر ایرانیان 1393/8/27 2310 2,679,401 13,477,386,266 0.0 10.6 8.2 -0.8 -9.4 167.3 29.7
85 یکم دانا 1393/8/27 864 2,764,453 33,546,636,895 -6.9 -1.1 -4.3 -11.8 -16.1 176.4 43.0
86 یکم سامان 1393/8/27 1250 2,630,165 104,825,229,348 3.6 7.9 12.0 9.2 2.6 160.9 34.0
87 یکم سهام گستران شرق 1393/8/27 506 1,267,022 9,985,397,801 0.6 17.2 21.9 15.0 1.2 23.3 33.7
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما