شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
-0.16% -0.18%
 
شنبه 29 آذر 1393   2:54 ق.ظ. بازار بسته
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص کل   1393/9/26  —   —   —  -8.5 -2.7 -4.6 -20.7  —   — 
1 صندوق کارگزاری بانک تجارت 1393/9/25 2322 5,701,051 59,490,468,866 0.1 -8.4 -2.7 -0.2 -23.2 470.0 33.6
2 آپادانا 1393/9/25 1481 2,277,599 11,501,876,025 1.3 -14.2 -6.0 -9.3 -37.7 126.5 35.2
3 آسمان آرمانی سهام (ETF) 1393/9/27 371 7,516 176,575,469,611 4.2 -7.6 4.5 -1.2 -23.4 -24.0 33.0
4 آسمان یکم 1393/9/25 849 3,445,492 75,418,371,768 0.6 -8.4 0.9 -5.7 -18.0 244.5 43.6
5 آگاه 1393/9/25 2326 18,806,353 386,921,897,070 0.0 -6.8 8.5 6.5 -13.1 1,778.2 37.8
6 ارگ 1393/9/25 1530 2,611,338 16,386,143,628 4.4 -11.8 -7.2 -9.0 -29.3 161.1 39.3
7 افق 1393/9/25 327 846,369 42,509,699,832 0.1 -13.2 -3.4 -11.6  —  -15.4 38.7
8 البرز 20 12 1393/9/25 601 1,466,546 37,691,701,078 19.2 -9.3 0.4 -4.8 -15.8 62.8 37.0
9 امید ایرانیان 1393/7/14 1608 2,532,447 18,185,499,328 0.2 1.8 -1.6 -6.0 0.0 152.3 29.6
10 امید توسعه 12 1 1393/9/25 664 1,555,230 123,443,231,974 3.8 -7.2 -0.5 -0.4 -10.1 80.6 43.4
11 امین آوید 1393/9/25 472 1,482,044 27,804,634,549 19.2 -11.1 10.8 5.4 -11.4 48.2 50.1
12 امین تدبیرگران فردا (ETF) 1393/9/27 109 10,325 49,343,110,325 40.5 -6.0 0.2  —   —  1.2 38.9
13 امین سامان 1393/9/25 136 993,805 218,735,321,827 37.3 -6.0 -6.6  —   —  -6.6 10.4
14 امین کارآفرین 1393/9/25 1861 3,762,830 18,772,757,945 0.0 -12.1 -8.7 -9.7 -28.0 275.2 35.1
15 اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1393/9/25 222 930,887 22,613,104,878 26.6 -14.9 -10.7 -10.3  —  -8.7 42.1
16 ایساتیس 1393/9/25 1767 3,181,034 40,481,836,587 2.0 -12.8 2.6 -5.9 -28.2 218.1 32.4
17 بازارگردانی نوین پیشرو 1393/9/25 171 1,127,248 56,362,367,035 2.2 0.8 0.8  —   —  0.8 11.2
18 بانک توسعه تعاون 1393/9/25 955 2,242,085 39,256,671,496 8.0 -15.3 -9.3 -10.9 -43.9 124.2 39.9
19 بانک دی 1393/9/25 1286 1,851,029 121,912,465,614 0.0 -12.5 -3.6 -10.2 -32.2 85.1 33.0
20 بانک مسکن 1393/9/25 1749 5,235,997 29,661,924,032 13.9 -7.7 1.6 -1.8 -20.1 423.6 35.6
21 بذر امید آفرین 1393/9/25 388 946,877 4,850,853,098 17.9 -3.6 -0.9 -4.9 -7.7 -7.2 34.9
22 بورسیران 1393/9/25 1981 13,103,206 1,127,950,152,278 0.0 -11.8 -4.1 -2.4 -20.6 1,210.3 41.7
23 پویا 1393/9/25 2462 12,804,667 96,034,999,684 0.8 -8.6 2.9 6.6 -12.7 1,179.4 35.4
24 پیشتاز 1393/9/25 2416 11,094,048 92,335,765,122 12.6 -7.2 -1.7 -0.1 -12.1 1,009.4 35.4
25 پیشرو 1393/9/25 1340 2,794,679 179,169,651,618 6.3 -8.0 -2.3 -1.8 -13.7 179.5 40.0
26 پیشگام 1393/9/25 1980 3,317,858 38,185,226,806 0.3 -7.9 -3.0 0.5 -26.8 231.3 32.6
27 تدبیرگر سرمایه 1393/9/25 1384 1,889,240 14,278,877,100 0.0 -3.1 13.8 -1.3 -12.3 88.1 34.6
28 تدبیرگران آینده 1393/9/25 1357 2,314,616 6,675,352,057 16.4 -4.9 3.7 0.9 -22.8 130.6 34.5
29 تدبیرگران فردا 1393/9/25 1481 3,751,474 83,736,667,668 0.1 -13.4 2.3 -2.1 -22.2 273.2 39.4
30 توسعه صادرات 1393/9/25 1316 3,871,534 116,316,368,709 0.0 -12.9 12.7 -0.7 -24.3 286.9 35.5
31 توسعه ملی 1393/9/25 439 927,503 81,626,757,098 0.0 -10.0 -0.6 -1.9 -21.0 -7.3 43.8
32 توسعه ممتاز 1393/9/25 1768 5,470,041 274,596,082,535 16.5 -7.0 -2.2 -0.5 -12.9 447.0 40.7
33 حافظ 1393/9/25 2462 7,797,900 125,631,969,144 0.0 -7.2 13.8 12.8 -2.2 680.2 36.2
34 خاورمیانه 1393/9/25 293 964,166 199,818,654,118 0.0 -10.2 -3.8 -2.1  —  -3.6 51.0
35 خوارزمی 1393/9/25 1223 2,438,707 45,481,880,809 16.4 -10.4 -2.4 -5.4 -22.0 143.9 35.8
36 دماسنج 15 6 1393/9/25 434 893,931 77,986,568,139 0.4 -20.8 -2.1 -12.5 -28.9 -2.6 37.2
37 دیدگاهان 1393/9/25 419 701,918 3,513,099,016 2.3 -8.4 0.4 -13.0 -32.7 -29.8 45.7
38 راهنما 1393/9/25 1452 2,630,910 14,038,533,034 0.1 -12.2 -6.6 -7.6 -27.7 160.4 32.7
39 رشد سامان 1393/9/25 311 994,471 11,728,787,482 48.8 -7.0 -0.6 -1.1  —  5.4 42.9
40 رضوی 1393/9/25 1910 2,718,897 19,956,706,275 5.5 -8.3 1.1 -2.9 -23.5 171.9 34.4
41 زرین پارسیان 1393/9/25 67 1,125,387 23,944,851,858 43.3 2.0  —   —   —  7.3 40.9
42 سبحـان 1393/9/25 570 1,181,743 13,696,400,282 9.0 -9.9 -9.5 -11.6 -29.0 18.2 32.7
43 سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1393/9/25 1327 1,639,642 216,900,068,900 0.8 -13.8 -4.9 -8.2 -29.2 64.0 33.9
44 سپهر کاریزما (ETF) 1393/9/27 439 10,084 223,916,567,199 17.5 -5.9 -3.3 -5.4 -21.5 -15.2 28.8
45 سپهرآتی 20 6 1393/9/24 203 965,841 9,999,344,751 10.9 -9.5 -1.7 -2.7  —  -2.4 36.6
46 سینا 1393/9/25 1419 5,888,168 321,970,910,772 0.1 -12.6 -6.1 -10.4 -28.0 488.9 37.2
47 شاخصی کارآفرین 1393/9/25 1378 2,356,323 83,552,871,754 4.7 -8.5 -3.1 -5.7 -21.7 135.2 30.7
48 صبا 1393/9/25 1741 2,321,641 12,796,882,811 1.1 -8.3 4.1 -1.7 -31.6 132.2 33.9
49 صندوق آشنای دی 1393/9/25 1623 2,828,964 10,665,191,575 0.2 -3.9 11.5 1.7 -26.7 182.6 33.8
50 صندوق ارزش کاوان آینده 1393/9/25 2044 3,684,819 28,382,080,120 6.0 -10.1 11.9 3.4 -14.8 267.8 32.9
51 صندوق بانک اقتصاد نوین 1393/9/25 2189 4,458,601 43,400,023,032 1.3 -11.5 -1.7 -4.1 -25.4 345.9 36.6
52 صندوق ذوب آهن 1393/9/25 150 1,071,515 19,922,670,038 0.0 -8.9 3.4  —   —  3.7 36.9
53 افتخار حافظ 1393/9/25 108 1,002,880 29,124,630,371 0.4 -12.4 -1.5  —   —  -1.4 32.7
54 سهم آشنا 1393/9/25 277 1,023,385 11,260,305,497 0.0 -10.7 -3.8 -4.1  —  0.9 31.9
55 همیان سپهر 1393/9/25 145 1,029,705 20,630,141,138 0.0 -11.2 -1.5  —   —  -0.1 39.6
56 صندوق نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1393/9/25 282 912,059 5,273,522,291 13.0 -7.9 -1.7 -6.0  —  -8.8 30.6
57 صنعت و معدن 1393/9/25 1999 2,481,438 15,402,287,534 0.1 -20.0 -6.3 -25.5 -52.9 148.1 31.6
58 عقیق 1393/9/25 1393 5,067,931 285,542,443,764 0.0 -7.5 5.5 2.9 -12.6 404.2 39.2
59 فارابی 1393/9/25 1854 7,455,284 130,213,988,367 0.0 -10.4 3.0 -4.8 -25.4 645.5 36.6
60 فام 1393/9/25 256 956,797 17,823,230,798 6.1 -11.4 2.3 -0.7  —  -6.0 43.1
61 فیروزه 1393/9/25 1588 4,317,564 42,700,706,526 4.9 -4.6 1.8 9.2 12.4 331.8 39.4
62 گنجینه بهمن 1393/9/25 1706 3,507,886 30,420,389,400 27.5 -7.8 -7.1 -11.0 -28.4 250.8 32.6
63 گنجینه رفاه 1393/9/25 1628 2,616,882 72,945,578,309 11.4 -14.3 -7.7 -8.7 -48.1 161.7 36.3
64 مشترک آرمان 1393/9/25 804 2,473,969 88,229,168,417 17.1 -12.7 -4.6 -7.8 -29.6 147.4 46.9
65 مشترک گنجینه ی مهر 1393/9/25 388 810,996 4,355,049,520 5.4 -12.4 -10.0 -11.8 -20.8 -18.9 41.6
66 معین بهگزین 1393/9/25 278 919,518 37,546,654,120 0.0 -12.6 -3.1 -4.3  —  -8.1 32.5
67 مهر شریعه 1393/9/25 1327 1,321,675 7,719,905,628 0.1 -9.5 -9.9 -10.6 -40.7 31.9 32.8
68 میعاد ایرانیان 1393/9/25 115 1,168,459 11,794,431,065 0.5 1.8 5.4  —   —  6.5 42.1
69 نقش جهان 1393/9/25 1530 2,653,998 15,223,335,395 0.3 -10.3 0.0 -1.2 -31.9 165.4 32.6
70 نواندیشان 1393/9/25 1692 1,434,210 16,119,089,542 0.3 -11.1 -5.0 -18.9 -40.6 43.2 31.7
71 نوین پایدار 1393/9/25 1739 4,947,316 49,646,322,589 18.5 -10.0 -1.7 -3.8 -17.3 394.5 32.9
72 نوین نیک 1393/9/25 557 1,026,758 12,256,403,488 0.0 -2.4 3.1 5.5 -19.6 2.1 35.8
73 نیکان پارس 1393/9/25 683 1,772,040 9,278,401,301 6.7 -12.0 5.5 1.9 -25.3 77.2 37.4
74 نیکوکاری الزهرا 1393/9/7 88 989,103 4,945,513,470 99.5 -0.3  —   —   —  -0.3 10.3
75 نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1393/9/25 215 923,610 4,750,126,457 22.3 -7.4 -7.6 -7.1  —  -8.9 41.6
76 نیکی گستران 1393/9/25 210 1,047,060 21,045,922,720 0.0 -7.1 1.1 -1.5  —  -0.4 36.4
77 کارآفرینان برتر آینده 1393/9/25 1336 1,407,772 14,953,349,527 7.9 -7.1 6.0 -3.3 -10.3 40.5 33.9
78 کارگزاری بانک صادرات 1393/9/25 2456 5,534,559 35,819,663,820 11.3 -12.2 -5.2 -10.6 -30.6 454.4 34.9
79 کارگزاری بانک ملت 1393/9/25 1140 1,561,867 18,408,167,485 4.0 -13.0 2.1 -6.0 -31.1 56.2 33.3
80 کارگزاری بانک ملی ایران 1393/9/25 2415 14,362,274 139,917,274,048 0.0 -10.7 -2.1 -4.9 -26.0 1,326.1 33.6
81 کارگزاری بانک کشاورزی 1393/9/25 1628 2,686,866 15,543,515,793 12.0 -7.7 3.5 -0.6 -25.3 168.7 33.3
82 کارگزاری پارسیان 1393/9/25 1343 984,209 31,497,643,949 1.6 -11.6 2.5 -3.2 -23.1 54.7 32.7
83 کاریزما 1393/9/25 809 2,784,018 77,537,683,642 1.9 -9.1 -5.3 -9.0 -25.8 178.4 38.0
84 کاسپین مهر ایرانیان 1393/9/25 2338 2,416,827 12,156,640,920 0.3 -8.9 2.1 -3.1 -25.9 141.1 29.7
85 یکم دانا 1393/9/25 892 2,525,563 27,356,901,326 -8.7 -10.0 -9.1 -15.8 -33.0 152.6 42.4
86 یکم سامان 1393/9/25 1278 2,394,099 93,084,957,793 12.8 -9.7 1.5 5.6 -17.3 137.5 33.8
87 یکم سهام گستران شرق 1393/9/25 534 1,096,476 7,530,596,880 0.4 -13.8 5.9 4.5 -21.4 6.7 33.4
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما