شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
-0.03% -0.05%
 
پنجشنبه 10 مهر 1393   7:50 ق.ظ. بازار بسته
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص کل   1393/7/8  —   —   —  -1.5 1.2 -8.9 9.1  —   — 
1 صندوق کارگزاری بانک تجارت 1393/7/7 2243 5,867,426 62,042,157,726 0.1 0.2 6.5 -4.5 12.2 486.6 32.4
2 آپادانا 1393/7/7 1402 2,424,406 12,284,465,690 0.0 -2.6 7.6 -22.5 -14.4 141.1 30.4
3 آسمان یکم 1393/7/7 770 3,473,916 84,304,993,457 0.4 -2.9 -0.9 -9.6 12.6 247.4 31.1
4 آگاه 1393/7/7 2247 17,614,195 396,407,476,305 0.0 -1.4 2.6 -7.8 12.6 1,661.4 35.5
5 ارگ 1393/7/7 1451 2,838,462 17,811,346,448 10.8 -1.4 1.4 -13.3 -3.1 183.8 32.9
6 افق 1393/7/7 248 876,283 39,504,621,177 0.0 -4.4 -2.0 -13.5  —  -12.4 35.6
7 البرز 20 12 1393/7/7 522 1,469,049 41,672,508,123 17.8 -2.0 2.3 -11.1 15.1 63.1 32.6
8 امید ایرانیان 1393/7/7 1529 2,523,108 18,118,440,032 0.2 0.5 5.8 -9.4 1.4 152.3 29.3
9 امین کارآفرین 1393/7/7 1782 4,114,354 20,740,460,177 0.0 -2.0 1.1 -10.2 7.9 311.4 31.7
10 اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1393/7/7 143 1,053,429 21,450,968,867 48.9 0.7 0.8  —   —  5.3 26.1
11 ایساتیس 1393/7/7 1688 3,129,910 46,763,987,862 2.0 -2.6 0.7 -19.1 -3.9 213.0 29.1
12 بانک توسعه تعاون 1393/7/7 876 2,497,541 49,016,733,226 21.7 -2.0 2.0 -12.7 -18.7 149.8 30.6
13 بانک دی 1393/7/7 1207 1,933,730 131,826,249,223 1.5 -2.0 2.0 -18.9 -5.8 93.4 29.9
14 بانک مسکن 1393/7/7 1670 5,206,606 29,568,315,643 12.3 -1.4 3.4 -8.5 8.0 420.7 31.6
15 بذر امید آفرین 1393/7/7 309 956,430 4,885,441,260 6.1 -1.4 -1.4 -3.5  —  -4.4 27.6
16 بورسیران 1393/7/7 1902 13,739,296 1,243,241,462,588 0.0 -0.1 4.8 -4.8 8.5 1,273.9 35.3
17 پویا 1393/7/7 2383 12,578,584 104,452,557,568 1.8 -0.6 6.8 -1.1 22.0 1,156.8 34.3
18 پیشتاز 1393/7/7 2337 11,409,691 96,936,733,808 20.7 0.4 5.6 -3.8 21.2 1,041.0 33.8
19 پیشرو 1393/7/7 1261 2,887,959 190,440,709,742 11.7 -0.1 4.4 -5.2 19.3 188.8 33.2
20 پیشگام 1393/7/7 1901 3,445,116 40,311,297,438 21.6 -0.4 6.7 -3.2 0.4 244.5 27.5
21 تدبیرگر سرمایه 1393/7/7 1305 1,676,766 12,558,976,405 0.2 -2.8 -1.5 -22.2 -5.0 67.7 29.3
22 تدبیرگران آینده 1393/7/7 1278 2,251,643 6,667,116,512 6.4 0.9 1.7 -14.6 7.2 125.2 30.8
23 تدبیرگران فردا 1393/7/7 1402 3,769,996 96,281,920,353 0.3 -0.8 5.2 -9.3 17.6 275.0 31.9
24 توسعه صادرات 1393/7/7 1237 3,521,660 109,108,074,129 0.0 -4.0 4.3 -21.3 -2.0 252.2 34.0
25 توسعه ملی 1393/7/7 360 931,627 98,464,573,830 0.0 -3.4 -0.2 -9.2  —  -6.8 31.8
26 توسعه ممتاز 1393/7/7 1689 5,647,878 282,676,309,978 24.8 0.5 4.9 -3.6 20.9 464.8 31.6
27 حافظ 1393/7/7 2383 6,999,166 104,952,485,687 0.0 -0.8 6.6 -7.1 19.7 600.3 31.4
28 خاورمیانه 1393/7/7 214 1,008,759 208,359,331,612 0.0 -1.0 6.1 -2.5  —  0.9 39.0
29 خوارزمی 1393/7/7 1144 2,525,947 48,270,856,410 23.4 -0.7 2.6 -10.1 12.0 152.6 31.8
30 دماسنج 15 6 1393/7/7 355 935,818 87,554,191,248 0.0 -2.0 -1.5 -14.3  —  -2.1 31.4
31 دیدگاهان 1393/7/7 340 706,122 3,541,201,835 7.7 -6.5 -4.0 -24.2  —  -29.4 25.4
32 راهنما 1393/7/7 1373 2,810,988 14,999,429,373 5.8 -2.4 0.8 -11.6 -4.5 181.1 29.8
33 رشد سامان 1393/7/7 232 1,013,328 12,166,011,770 80.3 1.2 1.4 1.6  —  7.3 42.9
34 رضوی 1393/7/7 1831 2,717,655 20,037,270,116 21.9 -0.8 1.7 -14.6 -15.5 171.8 28.4
35 سبحـان 1393/7/7 491 1,298,001 16,417,119,455 22.1 -2.0 0.2 -11.0 3.6 29.8 28.0
36 سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1393/7/7 1248 1,748,588 233,137,485,764 1.3 -1.5 3.2 -13.4 -5.1 74.9 28.8
37 سپهرآتی 20 6 1393/7/7 124 1,014,079 10,509,916,890 48.4 -0.8 -1.3  —   —  4.0 22.8
38 سینا 1393/7/7 1340 6,307,679 404,448,377,124 2.5 -2.1 -0.6 -11.0 14.5 530.8 35.5
39 شاخصی کارآفرین 1393/7/7 1299 2,433,163 86,277,539,881 2.9 -1.7 1.1 -9.6 6.6 143.3 25.2
40 صبا 1393/7/7 1662 2,280,059 12,813,932,549 2.3 -0.6 3.4 -15.5 -10.6 128.0 28.8
41 صندوق آشنای دی 1393/7/7 1544 2,566,529 10,024,863,058 0.2 -2.8 0.3 -12.6 -9.9 156.7 29.7
42 صندوق ارزش کاوان آینده 1393/7/7 1965 3,411,832 26,397,348,786 0.2 0.7 4.9 -13.2 4.1 241.2 30.2
43 صندوق بانک اقتصاد نوین 1393/7/7 2110 4,599,125 44,731,089,466 2.9 -2.2 7.6 -10.2 3.4 359.9 30.3
44 صندوق ذوب آهن 1393/7/7 71 1,044,013 19,726,614,800 45.7 0.2  —   —   —  4.4 12.9
45 افتخار حافظ 1393/7/7 29 1,048,354 20,967,080,433 0.2  —   —   —   —  4.8 7.1
46 سهم آشنا 1393/6/30 198 1,070,713 26,339,544,321 32.6 -1.1 -1.1 -1.1  —  7.1 1.5
47 همیان سپهر 1393/7/7 66 1,057,255 21,182,100,320 57.5 1.0  —   —   —  5.7 30.8
48 صندوق نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1393/7/7 203 917,576 5,160,442,652 3.9 -3.3 -0.8 -11.4  —  -8.2 29.2
49 صنعت و معدن 1393/7/7 1920 2,746,540 16,715,441,129 13.7 -2.8 -9.2 -29.6 -34.2 174.7 30.0
50 عقیق 1393/7/7 1314 4,865,795 307,639,889,454 0.0 -1.7 2.7 -7.4 16.4 386.6 35.9
51 فارابی 1393/7/7 1775 7,320,277 142,401,355,550 0.0 -3.0 -0.2 -16.3 -0.8 632.0 33.6
52 فام 1393/7/7 177 951,425 19,093,208,733 4.2 -0.9 4.7  —   —  -4.9 42.0
53 فیروزه 1393/7/7 1509 4,280,536 47,663,771,735 25.5 0.7 12.5 10.1 37.1 328.1 33.0
54 گنجینه بهمن 1393/7/7 1627 3,757,386 32,651,681,403 33.9 -2.3 0.5 -13.0 -4.8 275.7 31.0
55 گنجینه رفاه 1393/7/7 1549 2,857,299 82,658,793,921 17.3 -2.1 3.7 -13.9 -30.3 185.7 30.3
56 مشترک آرمان 1393/7/7 725 2,653,881 98,631,502,423 9.8 -0.2 3.3 -11.8 0.9 165.4 33.1
57 معین بهگزین 1393/7/7 199 954,083 43,854,394,361 15.8 -2.3 3.0 -5.4  —  -4.6 34.3
58 مهر شریعه 1393/7/7 1248 1,475,191 8,616,591,647 0.0 -8.0 14.3 -22.2 -22.4 47.5 28.8
59 میعاد ایرانیان 1393/7/7 36 1,237,376 12,430,674,968 0.6 1.1  —   —   —  23.7 25.7
60 نقش جهان 1393/7/7 1451 2,728,818 19,756,639,518 4.3 -1.0 7.3 -14.2 -5.1 172.9 30.7
61 نواندیشان 1393/7/7 1613 1,515,822 10,838,131,365 0.3 0.6 -10.3 -24.4 -28.9 51.6 27.5
62 نوین پایدار 1393/7/7 1660 5,117,682 56,105,154,778 0.1 -0.9 2.8 -10.4 26.7 411.8 32.1
63 نوین نیک 1393/7/7 478 1,004,290 11,988,213,841 0.0 0.9 4.4 1.5 -6.1 2.8 28.5
64 نیکان پارس 1393/7/6 604 1,728,136 9,152,208,232 6.9 0.5 5.7 -9.3 -4.9 72.8 29.7
65 نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1393/7/7 136 997,864 5,132,012,269 54.5 -0.8 2.3  —   —  1.2 33.3
66 نیکی گستران 1393/7/7 131 1,056,146 21,228,542,049 23.4 0.3 -1.2  —   —  5.6 26.9
67 کارآفرینان برتر آینده 1393/7/7 1257 1,317,361 14,025,939,146 0.0 -3.4 0.2 -14.5 -2.4 31.7 29.6
68 کارگزاری بانک صادرات 1393/7/7 2377 5,891,040 38,356,559,350 7.7 -2.0 -0.4 -17.1 -3.2 489.1 29.7
69 کارگزاری بانک ملت 1393/7/7 1061 1,569,125 18,675,724,754 15.2 -2.1 4.3 -14.0 -9.6 56.9 28.9
70 کارگزاری بانک ملی ایران 1393/7/7 2336 14,731,716 146,757,357,026 18.1 -2.2 -0.8 -10.6 8.0 1,373.2 32.2
71 کارگزاری بانک کشاورزی 1393/7/7 1549 2,629,173 16,216,737,474 10.8 -2.4 3.2 -10.0 -4.7 162.9 28.9
72 کارگزاری پارسیان 1393/7/7 1264 989,790 31,686,143,803 0.3 -0.4 2.8 -7.8 -1.9 63.8 31.3
73 کاریزما 1393/7/7 730 2,921,531 117,527,334,441 15.4 -3.1 -0.9 -10.6 7.5 192.2 32.5
74 کاسپین مهر ایرانیان 1393/7/7 2259 2,396,969 12,056,753,513 4.3 -2.2 2.0 -14.3 -9.7 139.7 28.0
75 یکم دانا 1393/7/7 813 2,793,709 36,628,320,416 32.4 -1.6 -4.5 -13.3 -3.6 179.4 31.9
76 یکم سامان 1393/7/7 1199 2,391,849 93,155,341,220 13.4 1.8 12.5 -7.4 7.3 139.2 30.3
77 یکم سهام گستران شرق 1393/7/7 455 1,053,451 6,787,383,433 0.4 0.7 8.1 -8.8 -3.3 5.3 29.7
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما