بر اساس دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار، محاسبات بازدهی صندوق‌ها تغییراتی داشته است. برای آگاهی کامل از نحوه‌ی محاسبات پانویس را مطالعه فرمایید.

پیام سیستم
   
شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
-0.31% -0.36%
 
شنبه 8 شهریور 1393   2:37 ق.ظ. بازار بسته
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص کل   1393/6/5  —   —   —  -2.0 -3.6 -8.1 22.2  —   — 
1 آپادانا 1393/6/4 1369 2,502,509 12,680,212,353 0.4 -6.0 -10.1 -17.7 -4.9 148.8 30.5
2 آگاه 1393/6/4 2214 17,975,438 427,132,345,460 0.0 -2.8 -1.6 -2.4 25.4 1,697.5 35.7
3 ارگ هومن 1393/6/4 1418 2,945,160 189,698,000,000 10.4 -0.7 -2.9 -12.0 0.5 194.5 33.1
4 افق 1393/6/4 215 940,046 42,209,962,777 0.0 -5.0 -7.3 -4.0  —  -6.0 38.8
5 البرز 20 12 1393/6/4 489 1,516,978 43,285,448,476 17.1 -3.2 -5.1 -7.2 16.7 51.7 33.4
6 امید نوین ایرانیان 1393/6/4 1496 2,531,356 18,253,609,918 0.2 -1.5 -2.9 -8.3 6.3 153.1 29.4
7 امید توسعه 12 1 1393/6/4 552 1,630,496 1,369,339,000,000 8.9 -3.2 -2.5 -1.2 28.5 80.1 35.9
8 امین آوید 1393/6/4 360 1,401,635 310,897,000,000 17.9 -0.4 -4.5 -6.0  —  40.2 35.7
9 امین کارآفرین 1393/6/4 1749 4,224,058 21,293,473,893 0.0 -2.6 -2.9 -6.9 19.2 322.4 31.7
10 اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1393/6/4 110 1,053,629 21,453,978,821 52.9 -0.1 0.8  —   —  5.4 19.3
11 ایساتیس پویای یزد 1393/6/4 1655 3,250,587 489,116,000,000 0.0 -1.7 -10.8 -15.9 8.2 225.1 29.3
12 بانک اقتصاد نوین 1393/6/4 2077 4,770,534 469,707,000,000 0.3 -2.9 -0.8 -3.8 14.2 377.1 30.5
13 بانک توسعه تعاون 1393/6/4 843 2,571,785 524,001,000,000 16.3 -0.9 -1.9 -17.8 -13.1 157.2 30.8
14 بانک دی 1393/6/4 1174 2,001,630 136,557,220,105 0.0 -3.2 -7.6 -15.6 2.7 100.2 30.1
15 بانک مسکن 1393/6/4 1637 5,357,456 318,019,000,000 19.1 -1.3 -4.8 -4.7 17.0 435.7 31.7
16 بانک کشاورزی 1393/6/4 1516 2,728,459 16,829,137,534 14.9 -2.1 -4.7 -8.3 5.5 172.8 29.1
17 بذر امید آفرین 1393/6/4 276 982,145 5,016,798,538 9.6 -2.0 -2.3 -2.9  —  -1.8 27.6
18 بورس بیمه 1393/6/4 1932 3,500,194 27,172,008,226 0.0 -0.1 -11.5 -6.2 10.5 250.0 30.2
19 بورسیران 1393/6/4 1869 13,897,612 1,282,499,429,843 0.3 -1.8 -1.1 -1.4 19.0 1,289.8 35.3
20 بیمه دی 1393/6/4 1511 2,714,916 10,685,908,877 0.2 -3.8 -7.8 -6.7 -2.3 171.5 29.9
21 پارس گستر خبره 20 6 1393/6/4 545 1,084,998 67,216,000,000 38.9 1.4 1.4 -17.8 1.2 36.5 31.1
22 پویا 1393/6/4 2350 12,783,271 113,464,315,179 0.1 -2.3 1.2 0.1 35.6 1,177.2 34.4
23 پیشتاز 1393/6/4 2304 11,410,053 969,969,000,000 19.6 -1.5 -0.2 0.2 30.3 1,041.0 33.7
24 پیشرو 1393/6/4 1228 2,902,818 1,995,049,000,000 12.5 -2.3 -1.6 0.0 28.7 190.3 33.2
25 پیشگام 1393/6/2 1868 3,472,538 40,632,168,099 1.5 -1.0 2.5 -5.3 3.2 247.3 27.5
26 تدبیرگر سرمایه 1393/6/4 1272 1,765,066 13,255,644,358 0.2 -3.5 -14.0 -13.5 4.3 76.5 29.5
27 تدبیرگران آینده 1393/6/4 1245 2,261,408 6,820,406,338 5.5 -5.1 -6.9 -14.2 12.1 126.1 30.5
28 تدبیرگران فردا 1393/6/4 1369 3,874,732 121,492,223,231 1.0 -3.3 -7.2 -7.1 32.8 285.4 32.1
29 توسعه بازار سرمایه 1393/3/9 567 1,104,048 1,685,199 2.0 -5.3 -13.5 -18.8 3.3 10.4 21.4
30 توسعه صادرات 1393/6/4 1204 3,777,266 119,191,627,282 0.0 -0.2 -9.5 -17.8 10.5 277.7 34.3
31 توسعه ملی 1393/6/4 327 972,126 104,647,428,113 3.8 -4.3 -1.6 -3.2  —  -2.8 33.1
32 حافظ 20 3 1393/6/4 2350 7,194,924 110,219,038,882 0.0 -0.7 -1.9 -0.7 33.6 619.9 31.5
33 دماسنج 15 6 1393/6/4 322 974,369 91,234,026,729 0.4 -8.4 -8.9 -12.5  —  -5.8 32.4
34 دیدگاهان 1393/6/4 307 765,321 38,419,000,000 1.0 2.6 -10.6 -15.3  —  -23.5 25.8
35 راهنما 1393/6/4 1340 2,888,389 15,418,221,351 0.1 -1.9 -4.0 -9.7 3.3 188.8 29.9
36 رشد سامان 1393/6/4 199 1,019,356 13,094,643,475 78.5 -0.2 -2.9 -0.5  —  1.9 42.4
37 رضوی 1393/6/4 1798 2,775,732 20,465,476,488 9.9 -2.6 -6.4 -11.2 1.0 177.6 28.6
38 سبحـان 1393/6/4 458 1,329,546 168,454,000,000 25.7 -2.1 -4.3 -9.4 12.8 33.0 27.8
39 سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1393/6/4 1215 1,784,144 238,738,057,553 1.7 -2.2 -4.7 -12.3 1.9 78.4 28.8
40 سپهرآتی 20 6 1393/6/4 91 1,053,376 10,683,339,929 50.7 -1.8 5.3  —   —  5.3 17.8
41 سینا 1393/6/4 1307 6,499,493 420,257,197,358 6.6 -3.6 -5.4 -7.9 26.4 549.9 35.8
42 شاخصی کارآفرین 1393/6/4 1266 2,494,603 88,456,122,761 2.8 -2.2 -4.7 -8.3 17.5 149.5 24.9
43 صبا 1393/6/4 1629 2,349,312 132,266,000,000 1.9 0.7 -8.0 -13.7 -1.1 134.9 28.9
44 صنعت و معدن 1393/6/4 1887 2,925,351 178,037,000,000 4.2 -2.1 -16.9 -27.2 -30.1 192.5 30.1
45 عقیق 1393/6/4 1281 4,972,566 334,131,619,779 1.0 -2.8 -2.5 -2.3 29.8 397.3 36.2
46 فیروزه موفق 1393/6/4 1476 4,268,060 419,550,000,000 31.5 1.7 6.8 14.1 42.7 326.8 33.1
47 كارگزاری کاسپین مهر ایرانیان 1393/6/4 2226 2,476,420 12,528,206,053 3.6 -1.5 -6.5 -10.2 -2.4 147.6 28.1
48 گنجینه بهمن 1393/6/4 1594 3,871,811 336,499,000,000 23.7 -3.1 -8.3 -7.3 6.0 287.2 30.9
49 گنجینه رفاه 1393/6/4 1516 2,951,458 880,449,000,000 17.2 -0.5 -2.4 -15.8 -25.2 195.1 30.4
50 مشترک آرمان 1393/6/4 692 2,697,767 1,010,449,000,000 18.1 -1.7 -4.2 -11.4 7.2 169.8 33.6
51 مشترک آسمان یکم 1393/6/4 737 3,607,939 954,119,000,000 0.1 -3.6 -4.7 0.1 23.9 260.8 31.8
52 مشترک بانک خاورمیانه 1393/6/4 181 1,031,368 227,251,613,506 1.7 -1.3 1.8 3.1  —  3.1 42.2
53 مشترک خوارزمی 1393/6/4 1111 2,578,698 50,256,248,328 17.4 -2.2 -4.8 -10.6 14.7 157.9 32.0
54 مشترک فام 1393/6/4 144 976,364 19,007,841,922 20.2 -0.7 -3.2  —   —  -2.4 46.9
55 مشترک گنجینه ی مهر 1393/6/4 276 913,508 49,969,000,000 9.0 -2.6 -4.3 -5.7  —  -8.6 26.5
56 مشترک یکم سامان 1393/6/4 1166 2,336,802 91,404,017,695 4.3 1.8 -1.2 -7.4 11.1 133.7 30.5
57 معین بهگزین 1393/6/4 166 988,160 48,063,128,319 1.7 -3.3 -2.3  —   —  -1.2 37.6
58 ممتاز 1393/6/4 1656 5,637,497 2,811,025,000,000 23.7 -1.5 -0.7 0.5 29.5 463.7 31.5
59 مهر شریعه 1393/6/4 1215 1,639,796 9,578,051,365 0.0 1.8 -2.2 -14.6 -5.5 64.0 29.2
60 نقش جهان 1393/6/4 1418 2,793,744 206,905,000,000 4.3 1.4 -0.2 -14.7 2.3 179.4 30.8
61 نواندیشان 1393/6/3 1580 1,528,060 10,925,625,477 0.1 -9.9 -16.4 -22.2 -30.9 52.8 27.5
62 نوین پایدار 1393/6/4 1627 5,235,800 70,672,827,968 0.1 -2.3 -2.5 -8.5 30.4 423.6 32.3
63 نوین نیک 1393/6/4 445 997,463 11,906,709,919 0.0 1.0 1.5 0.8 -4.9 -0.3 27.5
64 نیکان پارس 1393/6/4 571 1,729,384 9,255,667,261 7.8 0.3 -5.1 -14.1 -0.9 72.9 30.0
65 نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1393/6/4 170 959,701 6,011,564,635 5.3 -4.5 -6.3  —   —  -4.0 32.5
66 نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1393/6/4 103 1,023,998 5,166,070,510 51.6 -1.7 1.6  —   —  2.4 33.3
67 نیکی گستران 1393/6/4 98 1,066,892 21,444,538,969 23.0 -0.3 0.4  —   —  6.7 26.8
68 کارآفرینان برتر آینده 1393/6/4 1224 1,392,547 18,318,957,732 0.0 -4.2 -8.1 -9.5 7.1 39.3 29.8
69 کارگزاری بانک تجارت 1393/6/4 2210 5,849,002 60,969,990,353 0.1 -2.1 -0.8 -6.6 16.6 484.8 32.2
70 کارگزاری بانک صادرات ایران 1393/6/4 2344 6,054,906 21,113,453,615 7.5 -3.1 -7.7 -18.3 3.2 505.5 29.7
71 کارگزاری بانک ملت 1393/6/4 1028 1,621,209 194,383,000,000 7.9 0.8 -3.4 -15.7 -3.7 62.1 29.2
72 کارگزاری بانک ملی ایران 1393/6/4 2303 15,079,340 153,221,171,334 24.8 -3.5 -4.0 -8.3 18.7 1,407.9 32.3
73 کارگزاری پارسیان 1393/6/4 1231 1,012,260 32,405,481,351 5.7 -1.0 -5.5 -8.7 -7.9 18.4 31.1
74 کاریزما 1393/6/4 697 3,024,679 131,537,209,157 11.5 -4.7 -5.5 -7.4 20.3 202.5 33.2
75 یکم اکسیر فارابی 1393/6/4 1742 7,650,682 156,050,979,975 0.0 -3.7 -7.6 -6.4 9.5 665.1 33.9
76 یکم دانا 1393/6/4 780 2,872,797 464,416,000,000 13.6 -2.7 -7.2 -9.3 6.8 187.3 32.3
77 یکم سهام گستران شرق 1393/6/4 422 1,063,305 7,164,548,694 0.4 0.8 -2.3 -10.3 2.0 6.3 30.2
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما