شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
-0.5% -0.57%
 
دوشنبه 7 ارديبهشت 1394   1:23 ق.ظ. بازار بسته
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص كل   1394/2/5  —   —   —  4.6 2.2 -10.0 -14.0  —   — 
1 صندوق كارگزاری بانك تجارت 1394/2/5 2449 5,812,318 49,765,063,519 2.7 4.7 8.2 -3.8 -1.2 481.1 31.4
2 آپادانا 1394/2/5 1608 2,062,112 10,413,664,074 1.2 1.5 -1.7 -19.5 -31.1 105.0 29.6
3 آسمان آرمانی سهام (ETF) 1394/2/5 498 8,310 168,611,867,298 2.1 8.9 22.5 7.7 -0.9 -16.0 31.7
4 آسمان یكم 1394/2/5 976 3,160,861 51,594,728,482 0.0 7.6 6.3 -11.4 -14.7 213.6 37.2
5 آگاه 1394/2/5 2453 17,326,235 390,723,914,401 25.8 5.8 8.7 -8.3 -6.0 1,630.3 34.3
6 ارگ 1394/2/5 1657 2,466,734 15,298,687,125 0.0 1.9 -0.4 -14.0 -22.0 146.7 33.4
7 افق 1394/2/5 454 881,124 56,827,179,517 0.4 6.6 16.9 -7.3 -10.9 -11.9 34.6
8 البرز 20 12 1394/2/5 728 1,262,613 34,778,675,036 9.5 5.7 15.4 -0.2 -3.8 71.9 33.9
9 امید ایرانیان 1393/11/25 1735 2,775,572 13,877,859,852 0.4 0.3 4.0 9.4 4.4 176.5 27.6
10 امید توسعه 12 1 1394/2/5 791 1,604,927 129,382,810,956 0.0 6.3 12.9 1.1 1.5 88.8 34.5
11 امین آوید 1394/2/5 599 1,624,867 59,673,247,815 0.0 5.6 20.3 7.6 12.4 61.2 44.4
12 امین تدبیرگران فردا (ETF) 1394/2/5 236 11,393 55,582,170,183 18.0 5.0 12.6 7.7 11.7 11.7 44.1
13 امین كارآفرین 1394/2/5 1988 3,601,886 17,969,808,057 8.4 5.4 4.0 -14.0 -17.8 259.2 30.5
14 اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1394/2/5 349 1,002,939 24,179,854,540 46.2 8.0 16.8 -7.0 -1.6 -1.6 36.1
15 ایساتیس 1394/2/5 1894 2,911,715 23,089,900,576 0.0 1.5 4.2 -14.9 -21.4 189.9 30.6
16 بانك توسعه تعاون 1394/2/5 1082 2,288,406 43,637,611,991 0.0 4.2 6.1 -11.7 -14.7 127.2 34.7
17 بانك دی 1394/2/5 1413 1,927,127 128,620,315,681 9.4 7.9 12.8 -4.9 -14.1 92.7 30.7
18 بانك مسكن 1394/2/5 1876 5,532,190 34,509,801,969 0.0 7.7 13.9 0.6 0.4 452.7 32.6
19 بذر امید آفرین 1394/2/5 515 977,759 30,822,860,822 23.3 0.6 5.0 0.6 -2.3 -4.2 35.2
20 بورسیران 1394/2/5 2108 12,558,497 1,055,642,164,097 0.0 5.7 7.4 -12.2 -8.8 1,155.9 34.7
21 پارس گستر 20 6 1394/2/5 784 885,258 6,063,132,038 0.0 2.3 9.6 -17.6 -18.8 19.7 32.4
22 پویا 1394/2/5 2589 12,544,734 94,750,376,055 0.0 3.6 5.1 -5.9 2.9 1,153.4 30.7
23 پیشتاز 1394/2/5 2543 11,524,094 96,594,959,196 0.0 4.8 9.6 -1.3 0.6 1,054.1 31.1
24 پیشرو 1394/2/5 1467 2,958,664 232,675,245,593 0.0 5.8 12.2 -0.1 0.5 195.6 33.4
25 پیشگام 1394/2/5 2107 3,440,158 34,604,549,330 0.2 4.9 10.5 -1.6 0.3 243.6 28.3
26 تدبیرگر سرمایه 1394/2/5 1511 1,890,735 13,630,306,455 0.1 5.0 9.0 4.3 -9.7 88.3 30.4
27 تدبیرگران آینده 1394/2/5 1484 2,404,684 6,824,493,670 23.1 4.3 7.1 2.1 -3.7 139.6 32.1
28 تدبیرگران فردا 1394/2/5 1608 4,156,136 126,392,260,100 2.9 5.9 16.3 2.6 4.2 313.4 32.0
29 توسعه صادرات 1394/2/5 1443 3,823,882 97,872,265,363 0.0 11.0 13.1 -7.8 -6.2 282.1 34.4
30 توسعه ملی 1394/2/5 566 902,894 74,048,118,726 0.0 3.0 9.1 -7.4 -8.1 -9.7 30.9
31 توسعه ممتاز 1394/2/5 1895 5,654,957 291,473,448,472 0.0 4.7 9.0 -2.0 0.0 191.8 30.5
32 حافظ 1394/2/5 2589 7,260,723 133,938,564,323 0.0 3.9 -0.1 -8.2 0.4 626.5 29.2
33 خاورمیانه 1394/2/5 420 957,016 187,803,877,113 0.0 5.1 9.8 -8.3 -5.1 -4.3 35.0
34 خوارزمی 1394/2/5 1350 2,622,946 49,474,015,368 0.1 3.0 14.4 -0.3 -1.0 162.3 32.8
35 دماسنج 15 6 1394/2/5 561 765,215 76,320,972,119 0.0 9.4 15.7 -25.9 -24.7 -15.5 30.3
36 دیدگاهان 1394/2/5 546 663,247 3,319,552,984 0.0 8.0 2.3 -11.3 -25.1 -36.3 39.9
37 راهنما 1394/2/5 1579 2,577,798 13,700,997,270 0.1 3.4 4.2 -10.7 -16.0 155.2 29.5
38 رشد سامان 1394/2/5 438 988,962 10,413,774,307 29.4 -0.6 4.2 -4.9 -1.3 4.9 40.9
39 رضوی 1394/2/5 2037 2,644,386 19,409,792,658 14.8 4.9 5.8 -6.7 -14.0 164.4 29.0
40 زرین پارسیان 1394/2/5 194 1,261,670 40,740,581,314 18.8 7.9 19.5 29.8 31.2 31.2 50.0
41 سبحـان 1394/2/5 697 1,171,850 12,325,515,112 0.0 3.0 6.8 -10.3 -17.7 16.0 31.6
42 سپهر اول كارگزاری بانك صادرات 1394/2/5 1454 1,679,443 221,150,764,779 3.7 6.4 10.8 -7.8 -13.2 68.0 29.7
43 سپهر كاریزما (ETF) 1394/2/5 566 9,703 98,045,305,835 0.0 0.7 6.5 -8.5 -12.7 -18.4 29.2
44 سپهرآتی 20 6 1394/2/5 330 980,429 10,448,436,605 21.3 4.4 8.9 -6.0 -3.5 -3.5 33.0
45 سرمایه گذاری سهام بزرگ كاردان 1394/2/5 20 1,009,808 85,664,036,290 0.0 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 20.0
46 سینا 1394/2/5 1546 5,679,613 214,899,498,415 0.0 6.5 9.4 -12.8 -18.5 468.0 34.3
47 شاخصی كارآفرین 1394/2/5 1505 2,234,082 79,410,437,784 5.2 5.8 0.8 -11.5 -14.3 123.0 23.9
48 صبا 1394/2/5 1868 2,191,770 13,279,933,143 0.0 6.8 1.5 -10.6 -16.2 117.8 30.3
49 صندوق آشنای دی 1394/2/5 1750 2,989,650 11,853,962,222 32.0 3.8 12.9 9.8 4.9 198.7 30.6
50 صندوق ارزش كاوان آینده 1394/2/5 2171 3,588,389 27,300,461,620 0.2 0.4 11.3 -4.4 -1.7 258.1 30.3
51 صندوق بانك اقتصاد نوین 1394/2/5 2316 3,988,058 38,819,760,195 0.0 5.0 0.6 -16.3 -20.1 298.5 30.0
52 صندوق ذوب آهن 1394/2/5 277 1,083,600 21,424,937,794 0.1 4.3 13.6 -2.6 4.9 4.9 36.8
53 صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ 1394/2/5 235 984,097 27,354,957,961 0.9 4.4 7.2 -13.3 -3.2 -3.2 32.8
54 صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا 1394/2/5 404 1,023,265 11,011,354,711 6.5 2.8 9.7 -9.0 -5.4 0.9 164.1
55 صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1394/2/5 272 968,716 19,926,487,364 10.5 0.1 0.9 -7.8 -3.2 -3.2 35.7
56 صندوق نیكوكاری رفاه كودك 20 3 1394/2/5 409 915,370 5,336,608,387 16.2 3.4 8.2 -5.4 -8.9 -8.5 30.3
57 صنعت و معدن 1394/2/5 2126 2,637,160 19,301,374,571 0.0 7.8 32.3 -10.4 -26.1 163.1 30.9
58 عقیق 1394/2/5 1520 4,694,059 311,793,484,799 28.5 5.9 8.3 -9.4 -8.1 367.0 35.6
59 فارابی 1394/2/5 1981 6,424,688 126,823,339,374 0.0 -4.4 -3.8 -18.3 -22.9 542.5 33.3
60 فام 1394/2/5 383 985,654 16,110,511,519 0.3 1.1 8.7 -0.8 -3.9 -3.2 34.2
61 فیروزه 1394/2/5 1715 4,006,669 40,435,304,014 0.0 3.5 -1.1 -6.7 3.8 300.2 32.8
62 كارآفرینان برتر آینده 1394/2/5 1463 1,372,794 10,864,288,800 0.0 0.9 10.7 -0.7 -3.1 37.0 29.2
63 كارگزاری بانك صادرات 1394/2/5 2583 5,656,914 36,413,552,699 11.0 5.4 8.5 -8.0 -15.9 466.7 28.5
64 كارگزاری بانك كشاورزی 1394/2/5 1755 2,532,273 14,628,943,014 11.1 4.0 7.2 -9.1 -9.8 153.2 30.2
65 كارگزاری بانك ملت 1394/2/5 1267 1,607,569 19,613,954,744 0.0 3.4 16.0 -5.8 -9.0 59.7 33.5
66 كارگزاری بانك ملی ایران 1394/2/5 2542 14,337,520 136,450,177,844 0.0 3.9 12.8 -8.2 -9.8 1,323.6 30.1
67 كارگزاری پارسیان 1394/2/4 1470 998,119 32,464,828,035 6.9 6.0 8.4 -3.7 -4.6 56.0 31.2
68 كاریزما 1394/2/5 936 2,713,052 53,240,923,274 0.0 2.6 7.1 -9.6 -14.3 171.3 31.7
69 كاسپین مهر ایرانیان 1394/2/5 2465 2,393,813 11,993,004,592 5.8 6.9 4.5 -4.2 -9.8 138.8 27.8
70 گنجینه بهمن 1394/2/5 1833 3,453,061 28,829,605,547 0.0 3.8 5.8 -8.9 -17.2 244.5 31.4
71 گنجینه رفاه 1394/2/5 1755 2,706,913 74,808,241,675 0.0 3.9 7.6 -9.0 -12.2 170.3 30.9
72 مشترك آرمان 1394/2/5 931 2,629,435 97,917,524,311 0.0 1.4 14.8 -4.5 -8.6 96.3 38.6
73 مشترك گنجینه ی مهر 1394/2/5 515 807,536 6,723,541,495 0.0 3.2 5.9 -8.5 -20.7 -16.9 44.5
74 معین بهگزین 1394/2/5 405 917,075 51,988,963,885 0.2 4.4 10.1 -8.9 -10.4 -8.4 32.6
75 مهر شریعه 1394/2/5 1454 1,280,384 7,478,724,015 14.2 5.8 4.1 -12.4 -26.1 27.8 28.2
76 میعاد ایرانیان 1394/2/5 242 1,239,472 12,511,234,582 0.6 4.0 12.3 6.1 10.1 10.1 41.7
77 نقش جهان 1394/2/5 1657 2,747,529 15,971,386,015 0.0 7.3 14.3 -3.0 -7.4 174.1 31.7
78 نواندیشان 1394/2/5 1819 1,348,238 18,433,106,172 31.3 3.4 4.6 -14.3 -26.2 34.6 28.5
79 نوین پایدار 1394/2/5 1866 5,102,191 47,628,952,287 10.7 7.5 12.0 -3.7 -6.1 410.0 32.2
80 نوین نیك 1394/2/1 684 1,070,825 12,725,684,452 0.0 4.1 6.2 3.1 10.6 6.6 34.4
81 نیكان پارس 1394/2/5 810 1,860,778 9,516,018,659 8.6 3.7 9.3 1.0 2.1 86.1 31.1
82 نیكوكاری دانشگاه تهران 15 6 1394/2/5 342 946,640 4,986,899,936 66.3 2.0 8.6 -5.8 -6.7 -6.7 35.4
83 نیكی گستران 1394/2/5 337 970,661 21,193,422,374 0.0 1.4 2.4 -11.1 -7.6 -7.6 32.1
84 یكم آبان 1394/2/5 158 1,124,927 21,069,884,239 0.0 5.3 11.6 12.4 12.4 12.4 67.1
85 یكم دانا 1394/2/5 1019 2,330,847 22,779,372,103 0.0 7.4 -0.9 -16.9 -25.3 131.3 36.3
86 یكم سامان 1394/2/5 1405 2,418,704 89,731,509,879 2.2 2.5 11.0 -4.9 -0.5 140.0 31.3
87 یكم سهام گستران شرق 1394/2/5 661 1,122,467 9,696,993,057 0.3 6.1 18.9 -0.1 3.1 9.3 31.3
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما