::: بازده های شاخص بازار دوم


::: شرکت های موجود در شاخص شاخص بازار دوم