::: بازده های استخراجنفتجزكشف11


::: شرکت های موجود در شاخص استخراجنفتجزكشف11