::: بازده های شاخص آزاد شناور


::: شرکت های موجود در شاخص شاخص آزاد شناور